Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Historický ústav SAV, v. v. i.
Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy
The Development of the State, County, Domain and Municipial Administration in Early Modern Period
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Janura Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin
Operation Reinhardt and Slovakia. The Fates of Slovak Jews deported to Lublin District
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hlavinka Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku
Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Hlavačková Miriam PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Demokratizácia spoločnosti a politická inklúzia obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1938
Democratization of society and political inclusion of the population in Slovakia from the end of the 19th century until 1938
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Benko Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí
Epidemics and anti-epidemiological measures in Slovakia in the long 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku
The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Fundárková Anna M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis
History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968
The main development trends of healthcare in Slovakia from the establishment of the Czechoslovak Republic to 1968
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava
Economic Relations of the Slovak Republik 1939 – 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020
Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Inovácie v architektúre 20. storočia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szalay Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Kultúrno-politický vývoj na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia
Cultural and political developments in 1970s and in 1980s in Slovakia
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londáková Elena CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov
Modern procesing methods of encrypted archival documents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku
A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.
Anotácia:V súčasnosti európska a svetová historiografia vychádza pri skúmaní vzniku modernej spoločnosti z postulátu, že je ide v podstate proces sebarealizácie jednotlivca. V tomto ponímaní je práve zlomové obdobie novoveku, označované aj ako predmoderná spoločnosť (Vormoderne). V tomto čase sa formujú, vytvárajú prvky, bez ktorých by existencia a vznik modernej občianskej spoločnosti neboli možné. Historiografia novoveku objavila jednotlivca – indivíduum, ktorý prechádza práve v období novoveku zložitým procesom individualizácie, ktorého najdôležitejším aspektom a výsledkom je nezávislosť a sloboda jednotlivca. Súčasťou vývoja predmodernej spoločnosti sú aj procesy individualizácie, sociálnej disciplinizácie, premeny komunikačnej praxe, vytváranie nových priestorov, zmeny v každodennosti, konfesionalizácie a podobne. Na druhej strane sa vývinovým procesom v novoveku, okrem historiografie samotnej, veľmi intenzívne venujú aj ďalšie vedné disciplíny (sociológia, kulturológia, antropológia, sociálna psychológia a podobne), čoho následkom je aj využívanie mnohých netradičných a originálnych výskumných teoretických a metodologických postupov. Cieľom projektu je v súlade s modernými trendmi vhodne doplniť a zakomponovať dejiny Slovenska do širších celoeurópskych súvislostí.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945
Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Od dobročinnosti a svojpomoci ku komunálnej a štátnej sociálnej politike (Korene a predchodcovia systému sociálnej politiky štátu na území Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia)
From charity and self-help to municipal and state social policy. (Roots and predecessors of the state social policy system in Slovakia in the 19th and beginning 20th centuries)
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia
From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Pálffyovci a ich portrétna reprezentácia v 18. storočí (cca. 1690 - 1770)
The Pálffys and their Representation in Portraits in the 18th Century (cca. 1690-1770)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Fundárková Anna M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993
Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia
Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fiamová Martina PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na málo známe repatriačné, reemigračné a relokačné akcie realizované štruktúrami štátnej moci v 40. rokoch 20. storočia. Hlavný dôraz kladie na oblasť Slovenskej republiky a Československa, pozornosť však venuje aj porovnaniu s podobnými procesmi v stredoeurópskom priestore. Projekt sa sústreďuje predovšetkým na repatriáciu Slovákov z Francúzska, Belgicka a obsadeného Poľska a tzv. asociálov nemeckej národnosti zo Slovenska do Nemecka v období druhej svetovej vojny, problematiku Displaced Persons v povojnovom období, utečencov z ČSR po februári 1948 a porovnaniu s podobnými udalosťami v Poľsku. Hlavnou úlohou projektu je rozbor personálnej a inštitucionálnej stránky sledovaných procesov, analýza ich motívov, priebehu a dopadov v hospodárskej, politickej, spoločenskej a kultúrnej oblasti.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Politický aktivizmus, politické povedomie a politizácia obyvateľstva v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia
Political activism, political consciousness and politicisation of the rural population in the 19th and the first half of the 20th centuries
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.6.2021 - 31.5.2024
Pomníky a oslavy ako médiá identifikačných procesov na území dnešného Slovenska v 19. a 20. storočí.
Monuments and celebrations as a medium of identification processes on the territory of today's Slovakia in the 19th and 20th centuries
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Abaffyová Lenka PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Pomníky a oslavy ako médiá identifikačných procesov na území dnešného Slovenska v 19. a 20. storočí.
Monuments and celebrations as a medium of identification processes on the territory of today's Slovakia in the 19th and 20th centuries
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Macho Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska
Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Premeny chudobinskej starostlivosti v Uhorsku (1750- 1850)
Transformation of social care in Hungary (1750-1850)
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Kušniráková Ingrid PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Realizácia zdravotno-osvetovej práce na Slovensku v minulosti
Implementation of Health - awarenes work in Slovakia in the past
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku
Renaissance influences in the Modern Era society in relation to Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Frimmová Eva DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti
Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londák Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Starostlivosť o telo a telesnú hygienu v ranom novoveku
Body care and physical hygiene in the early modern period
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Štát a dynamiky občianskej spoločnosti – kontinuity a diskontinuity
The state and dynamics of civil society – continuities and discontinuities
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mannová Elena CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén
Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska / Uhorska
Theoretical and Methodological Questions of Crime History of Slovakia / Hungarian Kingdom
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghyová Blanka PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)
The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Gaučík Štefan PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Úradnícka korupcia a protikorupčný diskurz v Uhorsku / na Slovensku 1780 – 1918
Corruption in civil service and anticorruption diskuse in Hungary / Slovakia 1780 – 1918
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy
The territory of Slovakia in the context of ancient sources: re-evaluation, functions, stereotypes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Bystrický Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Vplyv jednotlivca a komunity na podobu mesta na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Politická angažovanosť obyvateľov miest a sociálne prospešné možnosti života v meste
The influence of the individual and the community on the appearance of the city in Slovakia in the years 1918 - 1945. Political involvement of city residents and socially beneficial opportunities in the city
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Osyková Linda PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti
Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Výstupenia zo svetových vojen
Exiting wars
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kšiňan Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968
University research in the context of the constitutional and political changes in the years 1918 - 1968
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hollý Karol PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte (od konca 19. storočia do roku 1945)
From the Monarchy to the Republic. The Transition Process of the Society in Slovakia in the European Context (from the End of the 19th Century till 1945)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kováč Dušan DrSc.
Anotácia:Dejiny Slovenska ako aj celého priestoru strednej Európy v 20. storočí boli poznačené častými zmenami politických režimov. Nové politické elity, ktoré sa po nich dostali k moci, sa vždy voči predchádzajúcemu obdobiu ostro vymedzovali. Táto skutočnosť sa odrazila aj na prístupe slovenskej historiografie k spracovaniu obdobia prvej polovice 20. storočia. Tradičná slovenská historická spisba sa spravidla zameriavala predovšetkým na diskontinuitné javy vývoja slovenskej spoločnosti v spomínanom období. Záujem o kontinuitné prvky sa z tohto dôvodu celkom logicky potláčal. Cieľom projektu bude zachytiť dlhodobé procesy vývoja slovenskej spoločnosti od konca 19. storočia do roku 1945. Koncepcia projektu je postavená na modernom spracovaní vývoja spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do polovice 20. storočia s prihliadnutím na kontinuity a diskontinuity mnohých vývojových javov a trendov presahujúcich tradičné politické medzníky rokov 1918 a 1939. Takýto prístup sa doteraz v slovenskej historiografii príliš neuplatňoval. Dejiny Slovenska sa spravidla skúmali chronologicky rozčlenené podľa spomínaných medzníkov. Pri takejto metodike sa zo zreteľa strácali dlhodobejšie trendy spoločenského vývoja, najmä procesy súvisiace s modernizáciou, vývojom hospodárstva, sociálnych javov, občianskej spoločnosti, politickej kultúry, alebo dlhodobejšie vývojové smery v kultúre, vede a vzdelávaní. Úlohou riešiteľského kolektívu bude túto medzeru zaplniť a priniesť komplexnejší pohľad na premeny spoločnosti na Slovensku v sledovanom období.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Ženská agenda a pozície žien v štruktúrach politických strán na medzivojnovom Slovensku
Womenʼs Agenda and the Positions of Women in Political Parties and their Structures in Slovakia during the Inter-war Period
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hanula Matej PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938
Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 42