Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Historický ústav SAV, v. v. i.

Anjouovské obdobie v Uhorskom kráľovstve

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Štefánik Martin PhD.

Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hlavačková Miriam PhD.

Cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 (Oddych v tieni vojny)

Tourism in Slovakia between 1939 and 1945. (Rest in the shadow of war)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Sabol Miroslav PhD.

Dejiny historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku

History of historiography and thinking of History in Slovakia

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kováč Dušan DrSc.

Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny

The Theatre as the Venue and Tool of Social Change

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Laslavíková Jana PhD.

Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie

The phenomenon of space in the early modern urban environment. Symbolism - representation - relationships - fusions

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bada Michal PhD.

History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis

History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.

Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968

The main development trends of healthcare in Slovakia from the establishment of the Czechoslovak Republic to 1968

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

Inovácie v architektúre 20. storočia

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szalay Peter PhD.

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

Na hrade a v podhradí

At the castle and underneath

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Politická mobilizácia, politizácia a politická ľahostajnosť slovenského obyvateľstva, 1848 - 1938

Political mobilisation, politicisation and political indifference of the Slovak population, 1848 - 1938

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.

Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia

Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fiamová Martina PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na málo známe repatriačné, reemigračné a relokačné akcie realizované štruktúrami štátnej moci v 40. rokoch 20. storočia. Hlavný dôraz kladie na oblasť Slovenskej republiky a Československa, pozornosť však venuje aj porovnaniu s podobnými procesmi v stredoeurópskom priestore. Projekt sa sústreďuje predovšetkým na repatriáciu Slovákov z Francúzska, Belgicka a obsadeného Poľska a tzv. asociálov nemeckej národnosti zo Slovenska do Nemecka v období druhej svetovej vojny, problematiku Displaced Persons v povojnovom období, utečencov z ČSR po februári 1948 a porovnaniu s podobnými udalosťami v Poľsku. Hlavnou úlohou projektu je rozbor personálnej a inštitucionálnej stránky sledovaných procesov, analýza ich motívov, priebehu a dopadov v hospodárskej, politickej, spoločenskej a kultúrnej oblasti.

Politický aktivizmus, politické povedomie a politizácia obyvateľstva v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia

Political activism, political consciousness and politicisation of the rural population in the 19th and the first half of the 20th centuries

Doba trvania: 1.6.2021 - 31.5.2024
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.

Pomníky a oslavy ako médiá identifikačných procesov na území dnešného Slovenska v 19. a 20. storočí.

Monuments and celebrations as a medium of identification processes on the territory of today's Slovakia in the 19th and 20th centuries

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Macho Peter PhD.

Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku

Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

Právna norma verzus súdna prax. Historickoprávne, diskurzívne a sociálne aspekty súdnictva, zločinu a trestu v období stredoveku a raného novoveku

Legal norm versus case law. Historical, legal, discursive and social aspects of the judiciary, crime and punishment in the Middle Ages and early modern period

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szeghyová Blanka PhD.

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Slovenská historiografia medzi pozitivizmom, marxizmom a postmodernou. Kapitoly k vývoju slovenskej historiografie v 19. a 20. storočí

Slovak historiography among positivism, Marxism and postmodernism. Chapters on the development of Slovak historiography in the 19th and the 20th centuries

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kováč Dušan DrSc.

Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti

Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londák Miroslav DrSc.

Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)

Medieval society in the Kingdom of Hungary (structure, coexistence and confrontation of social groups until the end of the 13th century)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hudáček Pavol PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.9.2022 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Luzhanytsia Anastasiia

Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

Transfer ideí a cezhraničné migrácie v rozdelenom svete: aktéri a štruktúry. Spoločnosť v Československu v období štátneho socializmu

The transfer of ideas and cross-border migration in a divided world: actors and structures. Society in Czechoslovakia in the period of State Socialism

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly II. – premeny komunikačného priestoru v období 1800 – 1825

Typographic medium and censorship as a subsystem of social control II. – transformations of the communication space in the period 1800-1825

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.12.2024
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Kollárová Ivona PhD.

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Gaučík Štefan PhD.

Vplyv jednotlivca a komunity na podobu mesta na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Politická angažovanosť obyvateľov miest a sociálne prospešné možnosti života v meste

The influence of the individual and the community on the appearance of the city in Slovakia in the years 1918 - 1945. Political involvement of city residents and socially beneficial opportunities in the city

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Osyková Linda PhD.

Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti

Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.

Zahraničnopolitické determinanty vývoja slovenskej spoločnosti v 60. a70. rokoch 20. storočia. Formulovanie zahraničnopolitických priorít a záujmov ČSSR a limity ich presadzovania na medzinárodnopolitickej scéne

Foreign policy determinants of the development of Slovak society in the 1960s and 1970s. Formulation of foreign policy priorities and interests of the Czechoslovak Socialist Republic and limits of their enforcement on the international political scene)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Poláčková Zuzana CSc.

Celkový počet projektov: 32