Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie III

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sivák Jozef CSc.

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

K idei ľudských práv: koncepty, problémy , perspektívy

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Sedová Tatiana CSc.
Anotácia:Projekt analyzuje ľudské práva, ich pojem a základné konceptuálne a argumentačné kontroverzie. Projekt vychádza z rozlíšenie troch hlavných aspektov ľudských práv: filozofického, právneho a politického aspektu. V súvislosti s ľudskými právami sa reflektuje relevantnosť pojmu osoby, ľudskej dôstojnosti a autonómneho subjektu a identifikujú sa slabé miesta liberálnej koncepcie v súvislosti s požiadavkou univerzálnosti ľudských práv a rozmanitosťou kultúr. Predložené úvahy reflektujú aj napätie medzi ideou univerzálnosti ľudských práv a jej rozličnými druhmi zdôvodňovania a argumentácie. Projekt nadväzuje na priekopnícku prácu A. Pollmanna a G. Lohmanna.

Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia

Slovakia - Central European Perspectives of Thinking

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martinkovič Marcel PhD.
Anotácia:Projekt nadväzuje na výskum procesov recepcie apropriácie ideí v dejinách filozofického a politického myslenia na Slovensku. Výskum sa koncentruje na vybrané problémy založenia a rozvíjania nových vysokých kultúr a v rámci nich na skúmanie filozofického a politického myslenia. Cieľom projektu je realizovať sondy do filozoficko-politických a kultúrnych sporov elít, v rámci regiónu strednej Európy, ktorú vymedzuje územie bývalej habsburskej monarchie a jej nástupníckych štátov. V nich boli filozofické, literárne a politické spory limitované procesmi inštitucionalizácie jednotlivých kultúrne definovaných národov najmä v 19. a 20 storočí. Autori projektu sa v jednotlivých etapách výskumu zamerajú na partikulárne analýzy jednotlivých filozoficko-politických, intelektuálnych diskurzov, ktoré rámcovali procesy kultúrnej modernizácie a demokratizácie. Projekt bude mať charakter časovo viacdimenzionálneho výskumu, ktorý bude vychádzať zo zhodnotenia a konceptualizácie doterajšieho výskumu najmä slovenského politického a filozofického myslenia v publicistických a literárnych polemikách.

Technical Life

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Lamy-Rested Elise PhD.

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu

Tasks of Political Philosophy in the Context of Anthropocene

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sťahel Richard PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je rozpracovanie komplexnej metodológie politického a ekonomického stvárnenia aktuálneho a očakávaného stavu obyvateľnej sféry planéty Zem. Z nej vzíde klasifikácia a normatívne orientovaná komparácia predstáv o možnom postupe uprostred environmentálnej krízy. Projekt pracuje s hypotézou, že základným metodologickým horizontom pre voľbu, formovanie a realizáciu politických intervencií už nie je národný štát, nadnárodné spoločenstvo alebo globálna pospolitosť, ale Zem ako geofyzikálna jednotka. V nadväznosti na to skúma hypotézu, podľa ktorej politická filozofia adekvátna antropocénu bude musieť byť zároveň filozofiou environmentálnou. Pretože vplyv médií na vnímanie globálnej environmentálnej krízy možno považovať za kľúčový pre získanie demokratického súhlasu s opatreniami nevyhnutnými na odvrátenie kolapsu environmentálnych systémov podpory života planetárnej civilizácie, sa projekt bude zaoberať aj najnovšími poznatkami z oblasti teórie, resp. filozofie médií.

Zodpovednosť a modálna logika

Responsibility and Modal Logic

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Pascucci Matteo PhD.

Celkový počet projektov: 7