Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

Filozofické a metodologické výzvy inteligentných technológií

Philosophical and methodological challenges of intelligent technologies

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vacek Daniela PhD.
Anotácia:Inteligentné technológie vedú k naliehavým filozofickým a metodologickým výzvam, ktoré sú pre teóriu dôležité a pre prax relevantné. Predložený projekt skúma takéto výzvy v troch oblastiach: morálna filozofia, filozofia práva a metodológia vied. Pokiaľ ide o morálnu filozofiu, dodávatelia inteligentných technológií si iba čiastočne uvedomujú etické problémy technológií, ktoré vyvíjajú, a iba čiastočne rozumejú a kontrolujú to, ako inteligentné technológie dospievajú k formovaniu rôznych rozhodnutí. Toto sa často vníma ako hrozba pre možnosť určiť, na koho dopadá morálna vina za negatívny vplyv inteligentných technológií na svet. Pokiaľ ide o filozofiu práva (a právo), je v súčasnosti do veľkej miery otvorenou otázkou to, ako sa budú (a ako by sa mali) inteligentné technológie regulovať naprieč rôznymi jurisdikciami. Tiež je otvorené to, či by v tejto veci malo zasiahnuť medzinárodné právo. Metodologická reflexia inteligentných technológií a ich normatívnych problémov navyše takmer absentuje. Cieľom projektu bude rozriešiť tieto aktuálne problémy a zvážiť pojmy, ktoré presahujú jednotlivé indivíduá či do minulosti orientovanú zodpovednosť: kolektívna vina, nepriama zodpovednosť, či do budúcnosti orientovaná zodpovednosť sa navrhnú ako vhodné nástroje, ktoré budú slúžiť na prekonanie vyššie uvedených problémov morálnej a právnej filozofie. Projekt tiež metodologicky zhodnotí diskusiu o inteligentných technológiách v oblasti morálnej a právnej filozofie a navrhne vyčerpávajúcu a vylučujúcu klasifikáciu „medzier“ spôsobených inteligentnými technológiami v oblasti zodpovednosti.

Is it Possible to Imagine the Impossible? Pragmatist approaches to Fictional Discourse

Is it Possible to Imagine the Impossible? Pragmatist approaches to Fictional Discourse

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Sambrotta Mirco PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je posúdiť sémantické a metasémantické analýzy fikčného diskurzu, ktoré sa vyhýbajú reprezentačným presupozíciám.

Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy

The Principle of Humanity in the Context of Contemporary Conflicts. Existential and Phenomenological Challenges

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Mgr. Šajda Peter PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na možnosti uplatnenia princípu ľudskosti v konfliktoch súčasnosti. Diferenciu predstavuje nielen ako antagonizmus a polemos, ktorý smeruje k anihilácii druhého pólu, ale aj ako výzvu k vzájomnému prestupovaniu a koexistencii bez zahladenia konštitutívnych rozdielov. Skúmame tvorbu paradigiem, ktoré chápu diferenciu primárne ako antagonizmus a podporujú bezmedznú negativizáciu „nositeľov“ inakosti. Súbežne s kritikou týchto paradigiem rozvíjame reflexiu ich korektívu v podobe princípu ľudskosti ako rámca tolerancie rozdielnosti. Z existenciálneho a fenomenologického hľadiska skúmame, čo znamená ľudskosť v súčasných podmienkach. Aplikácia princípu ľudskosti je kľúčovým krokom k zabráneniu absolutizácie antagonizmu a k deeskalácii konfliktu. Skúmame rôzne spôsoby tvorby priestoru pre využitie princípu ľudskosti i hranice jeho zmysluplného uplatnenia.

Technical Life

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Lamy-Rested Elise PhD.

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu II

Tasks of Political Philosophy in the Context of the Anthropocene II

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sťahel Richard PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na skúmanie významu konceptu antropocénu pre politickú a environmentálnu filozofiu. Je pokračovaním projektu VEGA 2/0072/21, ktorého cieľom bolo rozpracovanie metodológie filozoficko-politického a ekonomického stvárnenia aktuálneho a očakávaného stavu systému planéty Zem, a to v nadväznosti na hypotézu, že politická filozofia adekvátna antropocénu bude musieť byť zároveň environmentálnou filozofiou. Filozofické skúmanie tejto hypotézy bolo zdokumentované v hlavnom výstupe projektu "Úvod do environmentálnej politickej filozofie" (Praha: Malvern 2023, v tlači). V nadväznosti na to je potrebné prejsť od elementárnej definície k vypracovaniu ucelenej teórie a normatívnej praxe environmentálnej politickej filozofie (EPF). Cieľom projektu je preto skúmať otázky metodológie, kultúrnej podmienenosti, kritiky a metakritiky environmentálnej politickej filozofie, ako aj jej možných vplyvov na oblasť normatívnej praktickej filozofie v epoche antropocénu.

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu II

Tasks of Political Philosophy in the Context of the Anthropocene II

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sťahel Richard PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na skúmanie významu konceptu antropocénu pre politickú a environmentálnu filozofiu. Je pokračovaním projektu VEGA 2/0072/21, ktorého cieľom bolo rozpracovanie metodológie filozoficko-politického a ekonomického stvárnenia aktuálneho a očakávaného stavu systému planéty Zem, a to v nadväznosti na hypotézu, že politická filozofia adekvátna antropocénu bude musieť byť zároveň environmentálnou filozofiou. Filozofické skúmanie tejto hypotézy bolo zdokumentované v hlavnom výstupe projektu "Úvod do environmentálnej politickej filozofie" (Praha: Malvern 2023, v tlači). V nadväznosti na to je potrebné prejsť od elementárnej definície k vypracovaniu ucelenej teórie a normatívnej praxe environmentálnej politickej filozofie (EPF). Cieľom projektu je preto skúmať otázky metodológie, kultúrnej podmienenosti, kritiky a metakritiky environmentálnej politickej filozofie, ako aj jej možných vplyvov na oblasť normatívnej praktickej filozofie v epoche antropocénu.

Zodpovednosť a modálna logika

Responsibility and Modal Logic

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Pascucci Matteo PhD.

Celkový počet projektov: 8