Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia

European Innovative GaN Advanced Microwave Integration

Doba trvania: 15.12.2022 - 14.12.2026
Program: EDF
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu

European Network for Innovative and Advanced Epitaxy

Doba trvania: 1.11.2021 - 30.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii

Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion

Doba trvania: 1.10.2021 - 31.5.2024
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.

Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky

Heterogeneous Material and Technological Platform for a New Domain of Power Nanoelectronics

Doba trvania: 1.12.2022 - 30.11.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií

Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology

Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD

Projektovanie šírky zakázaného pásu v nekonvenčných polovodičoch

Band-gap engineering in unconventional semiconductors

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Skákalová Viera DrSc.

Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku

Superconducting cables for sustainable energy transition

Doba trvania: 1.9.2022 - 28.2.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.

Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory

Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.

Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii

High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition

Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.

Vývoj vertikálnych kompozitov z dichalkogenidov prechodových kovov pre použitie v mikrosuperkondenzátoroch

Vertically aligned two-dimensional transition metal dichalcogenide composites for micro-supercapacitors

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin

Celkový počet projektov: 10