Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

3D tlač atomárnych vrstiev ako nová paradigma pre múdru senzoriku

Atomic-layer 3D printing as a new paradigm for smart sensorics

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hudec Boris PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je využitie novej rýchlej prototypovacej výrobnej metódy aditívnej výrovy atomárnych vrstiev (ALAM) na výrobu matice ne-identických mikroskopických senzorov vodíka na báze TiO2, usporiadaných do pred-programovanej hardvérovej neurónovej siete (HNN). Prvou aplikáciou bude prototyp smart vodíkového senzora na báze Pt/TiO2 s nízkou spotrebou a s nízkoúrovňovým spracovaním dát v seznore (in-sensor), vyrobený pomocou ALAM. Širšiu adopciu technológie ALAM budeme komukovať cez platformu otvoreného inovačného hubu, kde bude externým záujemcom umožnené rýchlo prototypovať rôzne dizajny HNN pre ALAM výrobu. Projekt adresuje potreby pre nové procesné technológie s ohľadom na obehové hospodárstvo s minimalizáciou odpadu a využitia kritických materiálov. Taktiež adresuje potrebu nových inteligentných senzorov so spracovaním údajov priamo v senzore pre rastúcu infraštruktúru vodíkovej energetiky.

Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia

European Innovative GaN Advanced Microwave Integration

Doba trvania: 15.12.2022 - 14.12.2026
Program: EDF
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu

European Network for Innovative and Advanced Epitaxy

Doba trvania: 1.11.2021 - 30.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky

Heterogeneous Material and Technological Platform for a New Domain of Power Nanoelectronics

Doba trvania: 1.12.2022 - 30.11.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.

Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií

Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology

Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD

Projektovanie šírky zakázaného pásu v nekonvenčných polovodičoch

Band-gap engineering in unconventional semiconductors

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Skákalová Viera DrSc.

Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra

Slovak Quantum Communication

Doba trvania: 1.1.2023 - 30.6.2025
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.

Stredoeurópsky kompetenčný klaster pre (ultra)širokopásmové polovodiče

Central-European (Ultra)Wide Bandgap Expertise Cluster

Doba trvania: 1.1.2024 - 1.6.2025
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gucmann Filip PhD.

Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku

Superconducting cables for sustainable energy transition

Doba trvania: 1.9.2022 - 28.2.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.

Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory

Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.

Topologicky netriviálne fázy vrstvených dichalkogenidov prechodných kovov

Topologically nontrivial phases of layered transition-metal dichalcogenides

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin

Vybudovanie laboratória pre výskum spoľahlivosti výkonových modulov a spoločný výskum v oblasti GaN a Ga2O3 polovodičových výkonových súčiastok

Establishment of reliability laboratory for pawer modules and joint reserch of GaN and Ga2O3 power devices

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ťapajna Milan PhD.

Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii

High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition

Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.

Vývoj vertikálnych kompozitov z dichalkogenidov prechodových kovov pre použitie v mikrosuperkondenzátoroch

Vertically aligned two-dimensional transition metal dichalcogenide composites for micro-supercapacitors

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin

Celkový počet projektov: 14