Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.
Band-gap engineering in unconventional semiconductors
Band-gap engineering in unconventional semiconductors
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Skákalová Viera DrSc.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Dichalkogenidy prechodových kovov s topologickými fázami: predikcie, syntéza a vlastnosti
Topological transition-metal dichalcogenides: prediction, synthesis and properties
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.4.2021 - 31.12.2022
Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku
Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2023
Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu
European Network for Innovative and Advanced Epitaxy
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Doba trvania: 1.11.2021 - 30.10.2025
Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii
Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Doba trvania: 1.10.2021 - 31.5.2024
Optimalizácia škálovateľného rastu tenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov a nové heterostruktúry na použitie v elektronike a pokročilé senzory
Optimization of the scalable growth of transition metal dichalcogenide thin films and novel heterostructures for application in electronics and advanced sensors
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií
Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD
Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2025
Príprava a charakterizácia veľmi tenkých vrstiev TMD materiálov na atomárnej škále
The preparation and atomic-scale characterization of ultrathin films of TMD materials
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.4.2021 - 31.12.2022
Pulzná laserová depozícia 2D polovodičov na nitridy pre pokročilú elektroniku
PULSEd laser deposition of 2D semiconductors on nitrides for advanced electronics
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španková Marianna PhD
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory
Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Syntéza a charakterizácia funkčných heteroštruktúr 2D TMD-diamant pre senzorové prvky
Synthesis and characterization of 2D TMD-diamond functional heterostructures for sensing elements
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Ultrarýchla magneto-optoelektronika pre nedisipatívnu informačnú technológiu
Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Doba trvania: 3.10.2018 - 2.10.2022
Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2022
Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii
High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.
Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024

Celkový počet projektov: 14