Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase

Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.

Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárne kozmické žiarenie vo vysokých horách

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia

2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology

Doba trvania: 1.12.2021 - 29.11.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin PhD.
Anotácia:Projekt si kladie za cieľ skúmať, navrhnúť a vyvinúť dvojrozmernú platformu pre novú generáciu informačných technológií založenú na dvojrozmerných magnetických a topologických spinovo-orbitálnych materiáloch. Kombináciou týchto materiálov do van der Waalsovských heteroštruktúr je možné využiť synergiu medzi spintronickými efektami a špecifickými vlastnosťami dvojrozmerných materiálov. To umožňí využiť priekopnícku funkcionalitu v 2D technológiach, koktrétne spinovo-orbitálnu torziu pri návrhu logických zariadení, zariadení s nízkou spotrebou energie, alebo zariadení so stálou pamäťou. Hlavným cieľom projektu je detekovať prúdom indukované prepínanie magnetizácie v hybridných zariadeniach pozostávajúcich z 2D materiálov: spinovo-orbitálny materiál / grafén / feromagnetický materiál, pomocou elektrického prúdu (anomálny Hallov jav) alebo opticky (časovo rozlíšený magneto-optický efekt) bez pomoci vonkajšieho magnetického poľa využitím kolmého spinového prúdu kvôli zníženej symetrii v spinovo-orbitálnych materiáloch. Nízka kryštálová symetria vo vrstevnatých spinovo-orbitálnych materiáloch vedie k nových spinovým textúram vhodná pre realizáciu efektívnej konverzie náboja na spin. Základné skúmanie konverzie náboja na spin bude vykonané pomocou potenciometrických metód a nelokálnej geometrie spinového hradla. Tieto štúdie umožnia získať informácie o hlavnom mechanizme konverzie náboja na spin, ako sú spinový Hallov jav, Rashba-Edelstein efekt, a dalšie efekty spinovo- hybnostného uzamykania pri generovaní gigantickej spinovej polarizácie. Magnetické 2D kryštály vykazujú široké spektrum magnetických usporiadaní, ktoré je možné ovládať čiste elektricky. Tento vynimočný potenciál magnetických 2D materiálov bude študovaný s dôrazom na jeho využitie pre spinovo-orbitálne technológie využijúc ich kolmú magnetickú anizotropiu a možnosť ovládania ich stavu čiste elektricky. Bude preskúmaná dynamika magnetických excitácií, ich anizotropia a možnosť kontroly pomocou napäťových elektród. Cieľom je študovať fundamentálne vlastnosti dynamiky magnetizácie a spinovo-orbitálneho torzného prepínania v týchto hybridných štruktúrach pomocou elektrického transportu, magnetotransportu, časovo a priestorovo rozlíšenej magneto- optických meraní, meraní feromagnetickej rezonancie a harmonických meraní druhého rádu. Experimentállne štúdie budú doplňané výpočtami z prvých zásad a effektívnymi modelmi. Potenciál neprebádaných funkcionalít v týchto heteroštruktúrach vzniká ako dôsledok súhry medzi exotickými spinovými textúrami, magnetickými fázami a indukovanými proximálnymi efektami na rozhraniach. Vyprodukované hybridné zariadenia budú použité na demoštrovanie ultra-rýchleho a nízko- napäťového prepínania magnetizácie v 2D magnetoch pre ďalšiu generáciu 2D spinovo-orbitálnej torznej technológie.

Europská Mikrokelvinová Platforma

European Microkelvin Platform

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.

Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan CSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá štúdiom silno interagujúcej hmoty pri extrémnych podmienkach v zrážkach p-p, p-Pb a Pb-Pb pri energiách urýchľovača LHC v CERN. Nosným programom experimentu ALICE je štúdium vlastností kvarkovo-gluónovej plazmy.

Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách

ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol CSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá štúdiom protónovo-protónových zrážok pri vysokých energiách (13-14TeV) na urýchľovači LHC v CERN v rámci experimentu ATLAS. Je zameraný na verifikáciu Štandardného modelu (ŠM), ktorej súčasťou je najmä zber a analýza údajov za účelom vyjasnenia vlastností Higgsovho bozónu, a s tým spojené štúdium spontánneho narušenia symetrie v elektro-slabom sektore ŠM a postavanie Higgsovho bozónu vzhľadom k ŠM. Ďalej je to analýza dát z pohľadu možnej existencie tzv. SUSY častíc a s nimi spätej teórie supersymetrie a napokon je to analýza zameraná na skúmanie smerov fyziky mimo rámca ŠM, ako je napr. na možnosť existencie extra dimenzií, mikro čiernych dier a podobne. Dôležitou súčasťou projektu sú softvérové a metodické práce na zabezpečenie čo najvyššej kvality meraných a rekonštruovaných dát, aby väčšina z nich mohla byť použitá na fyzikálne analýzy.

Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)

Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste

Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal CSc.

Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie

Interactions of nanoparticles with amyloid fibrils: from therapy to nanomaterials

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.
Anotácia:Napriek tomu, že tvorba amyloidných fibríl je spojená s patogenézou mnohých ľudských ochorení, amyloidné fibrily majú potenciál byť využité aj na prípravu nových materiálov. Existuje veľké množstvo experimentálnych štúdií týkajúcich sa interakcií nanočastíc (NPs) s amyloidmi s rôznym výsledkom, pričom niektoré NPs sa iba viažu na amyloidné fibrily, iné ich disociujú. Projekt, ktorý zahŕňa niekoľko najmodernejších komplementárnych výpočtových a experimentálnych metodík, má za cieľ využiť dvojakú povahu NPs v komplexe s amyloidnými fibrilami pre aplikácie v nanomedicíne (terapia amyloidóz) a chemickom inžinierstve (hybridné nanomateriály pre vylepšenie katalytickej aktivity NPs). Na štúdium použijeme Au-, Ag- a Pd- nanočastice s rôznymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami a amyloidné fibrily vytvorené z lyzozýmu, inz ulínu a α-laktalbumínu. Ďalším cieľom je systematické štúdium sklonu globulárnych proteínov k tvorbe amyloidných fibríl s kontrolovanými vlastnosťami. Údaje o štrukturálnych a fyzikálno-chemických vlastnostiach fibríl môžu navyše vyplniť prázdne miesta vo veľkej skladačke biológie akou je patogenéza amyloidóz.

Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie

Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kubovčíková Martina PhD.
Anotácia:Rakovina je stále jednou z hlavných príčin úmrtia na celom svete, preto je naďalej potrebné vynakladať značné úsilie v oblasti výskumu a inovácií na nájdenie nových materiálov a metód na lepšiu diagnostiku a liečbu tohto ochorenia. Magnetické nanočastice sa javia ako veľmi sľubný materiál pre použitie v mnohých medicínskych odvetviach, napríklad v nanochirurgii sa môžu použiť na ničenie nádorových buniek zvýšením koncentrácie liečiva v cieľových bunkách v kombinácii s hypertermiou. Predkladaný projekt je zameraný na vývoj nových nanoštuktúrnych materiálov značených rádionuklidmi ako potenciálneho teranostického činidla pre rádioterapiu a diagnostiku. Prvým krokom k dosiahnutiu požadovaného cieľa bude syntéza magnetických nanoštruktúrnych materiálov (nanokonštrukt) pozostávajúcich z magnetických nanočastíc s dobrou schopnosťou samoohrevu, ktoré budú obalené rôznymi biokompatibilnými látkami vyznačujúcimi sa vhodnou bioaktivitou. Pripravené magnetické nanoštruktúrne materiály budú študované viacerými fyzikálno-chemickými metódami, bude sa sledovať ich stabilita a vhodnosť pre magnetickú hypertermiu, teda schopnosť produkovať teplo v striedavom magnetickom poli. V druhom kroku budú magnetické nanoštruktúrne materiály s najlepšími vlastnosťami značené terapeutickým 177Lu a diagnostickým 99mTh rádionuklidom, aby sa pripravili rádioaktívne magnetické nanoštruktúrne materiály pre duálnu terapiu a diagnostiku. V ďalšom kroku sa uskutoční in vitro testovanie toxicity rádionuklidmi značených magnetických nanoštruktúrnych materiálov. Pripravené magnetické nanoštruktúrne materiály značené rádionuklidmi prispejú k zlepšeniu diagnostiky a terapie rakovinových ochorení. Projekt je založený na komplexnom multidisciplinárnom prístupe, od fyziky, chémie až po biochémiu a biomedicínu. Zainteresovaní partneri majú kľúčové zručnosti, infraštruktúru a sú vysoko motivovaní k dosiahnutiu cieľov projektu.

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

Doba trvania: 25.10.2022 - 26.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt ML4NGP sa zameriava na vytvorenie interdisciplinárnej celoeurópskej siete na podporu súhry medzi experimentmi a výpočtami, experimentálnych rámcov určených na poskytovanie informácií výpočtovým metódam a nových výpočtových metód vyvinutých, vyškolených a porovnávaných s experimentálnymi údajmi. ML4NGP zlepší generovanie primárnych experimentálnych údajov (WG1), podporí integratívne prístupy štrukturálnej biológie (WG2), porovná najmodernejšie metódy "mashine learning" (WG3) a zlepší funkčnú charakterizáciu prirodzene rozbalených proteínov (WG4). Akcia podporí svoje vedecké ciele prostredníctvom politík, ktoré podporujú bezplatnú výmenu vedomostí, inkluzívnosť a odbornú prípravu mladých výskumníkov, ktorí budú viesť budúce inovácie v tejto oblasti.

Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)

Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)

Doba trvania: 1.12.2022 - 31.10.2023
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials

Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.

Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu

SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION

Doba trvania: 6.10.2022 - 5.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:Predkladáme projekt spoločného výskumu skupín z celej Európy orientovaný do troch oblastí: i) syntéza a charakterizácia kvantových materiálov s novými topologickými vlastnosťami, ii) vývoj senzorov a zariadení využívajúcich supravodivé funkcie, iii) vytváranie a koherentnú manipuláciu supravodivých stavov pre kvantovú elektroniku.

Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

Vývoj spektrometra ASPECT-L pre lunárnu misiu LUNA-26.

Development of spectrometer ASPECT-L for lunar mission LUNA-26.

Doba trvania: 1.6.2020 - 31.5.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je vyvinúť a skonštruovať spektrometer kozmických energetických častíc pre lunárnu misiu LUNA-26 Orbiter, ktorý bude zabezpečovať detekciu častíc na orbite okolo mesiaca. Pokročilé štúdia časticového prostredia na mesačnom povrchu a v jeho blízkom okolí je popri základnom výskume dôležité aj v súvislosti s plánovanými misiami s ľudskou posádkou a budovaním mesačnej základne.

Celkový počet projektov: 16