Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase

Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.

Azobenzénové deriváty ako potenciálne terapeutiká pre Alzheimerovu chorobu

Azobenzenes as potential Alzheimer's theranostic agents

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana PhD.

Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia

2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology

Doba trvania: 1.12.2021 - 29.11.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin PhD.
Anotácia:Projekt si kladie za cieľ skúmať, navrhnúť a vyvinúť dvojrozmernú platformu pre novú generáciu informačných technológií založenú na dvojrozmerných magnetických a topologických spinovo-orbitálnych materiáloch. Kombináciou týchto materiálov do van der Waalsovských heteroštruktúr je možné využiť synergiu medzi spintronickými efektami a špecifickými vlastnosťami dvojrozmerných materiálov. To umožňí využiť priekopnícku funkcionalitu v 2D technológiach, koktrétne spinovo-orbitálnu torziu pri návrhu logických zariadení, zariadení s nízkou spotrebou energie, alebo zariadení so stálou pamäťou. Hlavným cieľom projektu je detekovať prúdom indukované prepínanie magnetizácie v hybridných zariadeniach pozostávajúcich z 2D materiálov: spinovo-orbitálny materiál / grafén / feromagnetický materiál, pomocou elektrického prúdu (anomálny Hallov jav) alebo opticky (časovo rozlíšený magneto-optický efekt) bez pomoci vonkajšieho magnetického poľa využitím kolmého spinového prúdu kvôli zníženej symetrii v spinovo-orbitálnych materiáloch. Nízka kryštálová symetria vo vrstevnatých spinovo-orbitálnych materiáloch vedie k nových spinovým textúram vhodná pre realizáciu efektívnej konverzie náboja na spin. Základné skúmanie konverzie náboja na spin bude vykonané pomocou potenciometrických metód a nelokálnej geometrie spinového hradla. Tieto štúdie umožnia získať informácie o hlavnom mechanizme konverzie náboja na spin, ako sú spinový Hallov jav, Rashba-Edelstein efekt, a dalšie efekty spinovo- hybnostného uzamykania pri generovaní gigantickej spinovej polarizácie. Magnetické 2D kryštály vykazujú široké spektrum magnetických usporiadaní, ktoré je možné ovládať čiste elektricky. Tento vynimočný potenciál magnetických 2D materiálov bude študovaný s dôrazom na jeho využitie pre spinovo-orbitálne technológie využijúc ich kolmú magnetickú anizotropiu a možnosť ovládania ich stavu čiste elektricky. Bude preskúmaná dynamika magnetických excitácií, ich anizotropia a možnosť kontroly pomocou napäťových elektród. Cieľom je študovať fundamentálne vlastnosti dynamiky magnetizácie a spinovo-orbitálneho torzného prepínania v týchto hybridných štruktúrach pomocou elektrického transportu, magnetotransportu, časovo a priestorovo rozlíšenej magneto- optických meraní, meraní feromagnetickej rezonancie a harmonických meraní druhého rádu. Experimentállne štúdie budú doplňané výpočtami z prvých zásad a effektívnymi modelmi. Potenciál neprebádaných funkcionalít v týchto heteroštruktúrach vzniká ako dôsledok súhry medzi exotickými spinovými textúrami, magnetickými fázami a indukovanými proximálnymi efektami na rozhraniach. Vyprodukované hybridné zariadenia budú použité na demoštrovanie ultra-rýchleho a nízko- napäťového prepínania magnetizácie v 2D magnetoch pre ďalšiu generáciu 2D spinovo-orbitálnej torznej technológie.

Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan CSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá štúdiom silno interagujúcej hmoty pri extrémnych podmienkach v zrážkach p-p, p-Pb a Pb-Pb pri energiách urýchľovača LHC v CERN. Nosným programom experimentu ALICE je štúdium vlastností kvarkovo-gluónovej plazmy.

Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách

ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol CSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá štúdiom protónovo-protónových zrážok pri vysokých energiách (13-14TeV) na urýchľovači LHC v CERN v rámci experimentu ATLAS. Je zameraný na verifikáciu Štandardného modelu (ŠM), ktorej súčasťou je najmä zber a analýza údajov za účelom vyjasnenia vlastností Higgsovho bozónu, a s tým spojené štúdium spontánneho narušenia symetrie v elektro-slabom sektore ŠM a postavanie Higgsovho bozónu vzhľadom k ŠM. Ďalej je to analýza dát z pohľadu možnej existencie tzv. SUSY častíc a s nimi spätej teórie supersymetrie a napokon je to analýza zameraná na skúmanie smerov fyziky mimo rámca ŠM, ako je napr. na možnosť existencie extra dimenzií, mikro čiernych dier a podobne. Dôležitou súčasťou projektu sú softvérové a metodické práce na zabezpečenie čo najvyššej kvality meraných a rekonštruovaných dát, aby väčšina z nich mohla byť použitá na fyzikálne analýzy.

Frustrované kvantové magnety - vplyv jednoosového tlaku

Frustrated quantum magnets - impact of uniaxial pressure

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.

Hybrid DNA-functionalized fibrils as nanostructured material for bioanalytical applications

Hybrid DNA-functionalized fibrils as nanostructured material for bioanalytical applications

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.

Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention

Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention

Doba trvania: 1.10.2022 - 28.2.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.

Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie

Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kubovčíková Martina PhD.
Anotácia:Rakovina je stále jednou z hlavných príčin úmrtia na celom svete, preto je naďalej potrebné vynakladať značné úsilie v oblasti výskumu a inovácií na nájdenie nových materiálov a metód na lepšiu diagnostiku a liečbu tohto ochorenia. Magnetické nanočastice sa javia ako veľmi sľubný materiál pre použitie v mnohých medicínskych odvetviach, napríklad v nanochirurgii sa môžu použiť na ničenie nádorových buniek zvýšením koncentrácie liečiva v cieľových bunkách v kombinácii s hypertermiou. Predkladaný projekt je zameraný na vývoj nových nanoštuktúrnych materiálov značených rádionuklidmi ako potenciálneho teranostického činidla pre rádioterapiu a diagnostiku. Prvým krokom k dosiahnutiu požadovaného cieľa bude syntéza magnetických nanoštruktúrnych materiálov (nanokonštrukt) pozostávajúcich z magnetických nanočastíc s dobrou schopnosťou samoohrevu, ktoré budú obalené rôznymi biokompatibilnými látkami vyznačujúcimi sa vhodnou bioaktivitou. Pripravené magnetické nanoštruktúrne materiály budú študované viacerými fyzikálno-chemickými metódami, bude sa sledovať ich stabilita a vhodnosť pre magnetickú hypertermiu, teda schopnosť produkovať teplo v striedavom magnetickom poli. V druhom kroku budú magnetické nanoštruktúrne materiály s najlepšími vlastnosťami značené terapeutickým 177Lu a diagnostickým 99mTh rádionuklidom, aby sa pripravili rádioaktívne magnetické nanoštruktúrne materiály pre duálnu terapiu a diagnostiku. V ďalšom kroku sa uskutoční in vitro testovanie toxicity rádionuklidmi značených magnetických nanoštruktúrnych materiálov. Pripravené magnetické nanoštruktúrne materiály značené rádionuklidmi prispejú k zlepšeniu diagnostiky a terapie rakovinových ochorení. Projekt je založený na komplexnom multidisciplinárnom prístupe, od fyziky, chémie až po biochémiu a biomedicínu. Zainteresovaní partneri majú kľúčové zručnosti, infraštruktúru a sú vysoko motivovaní k dosiahnutiu cieľov projektu.

Neglobulárne proteíny v ére strojového učenia

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

Doba trvania: 25.10.2022 - 26.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt ML4NGP sa zameriava na vytvorenie interdisciplinárnej celoeurópskej siete na podporu súhry medzi experimentmi a výpočtami, experimentálnych rámcov určených na poskytovanie informácií výpočtovým metódam a nových výpočtových metód vyvinutých, vyškolených a porovnávaných s experimentálnymi údajmi. ML4NGP zlepší generovanie primárnych experimentálnych údajov (WG1), podporí integratívne prístupy štrukturálnej biológie (WG2), porovná najmodernejšie metódy "mashine learning" (WG3) a zlepší funkčnú charakterizáciu prirodzene rozbalených proteínov (WG4). Akcia podporí svoje vedecké ciele prostredníctvom politík, ktoré podporujú bezplatnú výmenu vedomostí, inkluzívnosť a odbornú prípravu mladých výskumníkov, ktorí budú viesť budúce inovácie v tejto oblasti.

skQCI

skQCI

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.

Slovenský príspevok k misii ESA-JUICE: Vývoj anti-koincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP

Slovak contribution to ESA-JUICE mission: Development of Anti-Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP

Doba trvania: 15.11.2018 - 31.12.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján PhD.,
Anotácia:Vesmírna misia ESA-JUICE (JUpiter ICy moons Explorer, http://sci.esa.int/juice )bude čeliť veľmi nehostinnému prostrediu radiačných pásov Jupitera, kde dominujú prenikavé energetické elektróny. Časticový komplex PEP tejto misie (http://sci.esa.int/juice/50073-science-payload )bol vyvinutý v rámci širokej medzinárodnej kolaborácie pod vedením Švédskeho ústavu kozmickej fyziky IRF v Kirune. Kvôli hmotnostným limitom pre efektívne radiačné tienenie bude PEP pracovať v nepriaznivom prostredí penetrujúcich elektrónov, ktoré ovplyvnia detekčný proces v PEP/JDC (Jovian plasma Dynamics and Composition) senzore. Na potlačenie nepriaznivých vplyvov penetrujúcich elektrónov bol prijatý koncept anti-koincidenčného modulu ACM. Projekt zahŕňa vývoj kozmicky kvalifikovaného polovodičového detektora, elektronickej dosky na spracovanie signálu detektora a laboratórneho testovacieho a kalibračného systému RATEX-J (RAdiation Test EXperiment for JUICE). Sonda JUICE úspešne odštartovala k Jupiteru 14.4.2023 z kozmodrómu Kourou. Aparatúra PEP bola úspešne uvedená do prevádzky v júni 2023. Sonda JUICE sa zachytí sa na orbite okolo Jupitera 18.7.2031.

Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials

Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš PhD.
Anotácia:Predmetom spolupráce je skúmanie magnetických, štruktúrnych a termodynamických vlastností nových magnetických materiálov, ako sú manganity, magnetické oxidy a molekulové magnety. Projekt kladie zvláštny dôraz na úplnú fyzikálnu charakterizáciu funkčných materiálov s vlastnosťami riadenými svetlom, teplotou alebo tlakom, ako aj magnetických molekulárnych nanosystémov. Spolupráca v tejto oblasti medzi Ústavom jadrovej fyziky PAV a Ústavom experimentálnej fyziky SAV trvá už vyše pätnásť rokov. V rámci spolupráce sa uskutočnili spoločné štúdie viacerých molekulárnych magnetov a iných funkčných materiálov.

Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu

SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION

Doba trvania: 6.10.2022 - 5.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:Predkladáme projekt spoločného výskumu skupín z celej Európy orientovaný do troch oblastí: i) syntéza a charakterizácia kvantových materiálov s novými topologickými vlastnosťami, ii) vývoj senzorov a zariadení využívajúcich supravodivé funkcie, iii) vytváranie a koherentnú manipuláciu supravodivých stavov pre kvantovú elektroniku.

Supravodivosť v tenkých filmoch nitridov - materiály pre budúce kvatové zariadenia

Superconductivity in nitride thin films - materials for future quantum devices

Doba trvania: 1.11.2023 - 31.10.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom nášho spoločného projektu je štúdium supravodivosti v tenkých filmoch nitridov. Ukázalo sa, že je možné použiť úzke pásy supravodivého NbN na konštrukciu ultrarýchlych jednofotónových detektorov, od ktorých sa očakáva, že budú hrať dôležitú úlohu v bezpečnej kvantovej komunikácii. Nedávno sa tímu z Montanuniversität Leoben podarilo pripraviť tenké vrstvy supravodivej zliatiny s vysokou entropiou (HEA) a kolektív zo SAV vykonal merania jej supravodivých vlastností. Príprava nitridových HEA bude ďalším krokom v snahe zlepšiť supravodivé parametre tenkých vrstiev za účelom ich využitia v budúcich kvantových zariadeniach.

Štúdia smerujúca k zvýšeniu spoľahlivosti a včasnosti predikcií z dát misie Vigil pomocou strojového učenia

Study toward enhancing reliability and timeliness of Vigil mission predictions through Machine Learning

Doba trvania: 1.10.2023 - 31.12.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme

Study of dynamics in interface region between space and Earth’s atmosphere

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.

Výskum korelovaných a topologických fáz vo van der Waalsovských materiáloch

Exploring correlated and topological phases in layered van der Waals quantum materials

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.

Výskum masívnych supravodičov

Research on bulk superconductors

Doba trvania: 1.5.2018 - 31.12.2026
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi ÚEF SAV a CAN Superconductors je zameraná na výskum masivnych REBCO supravodičov vhodných pre praktické aplikácie.

Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov

Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer

Doba trvania: 1.4.2024 - 31.3.2027
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je vývoj vysokocitlivého gradiometra na báze fluxgate magnetometrov na detekciu veľmi malých zmien magnetického poľa spôsobených skrytými podpovrchovými anomáliami alebo aktivitou zemskej kôry s cielom detekcie nebezpečných objektov, včasného varovania pred zemetrasením a pod. vrátane overenia funkčnosti a prípravy technických špecifikácií pre následnú výrobu. Vysoká citlivosť magnetometra sa bude dosahovať použitím špeciálne vyvinutých a spracovaných magneticky mäkkých materiálov jadra magnetometra. Špecifické ciele projektu sú: návrh, vývoj a spracovanie materiálu jadra magnetometra, návrh vysokocitlivého fluxgate magnetometra s nízkym šumom a širokým intervalom pracovných teplôt a konštrukcia gradiometra na báze týchto magnetometrov a jeho otestovanie.

Základy a aplikácie purpurových baktérií v biotechnológií pre obnovu znečistených zdrojov

Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste

Doba trvania: 10.10.2022 - 9.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal CSc.
Anotácia:Cieľom PURPLAGAIN je vytvoriť európsku sieť pre zdieľanie informácií , technológií a vedomosti medzi akademickými inštitúciami a industriálnym sektorom, ktorý sa zaoberá obnovením prírodného prostredia od organických znečistení. Sieť zahrňuje skupiny základného výskumu ale aj skupiny zaoberajúce sa aplikovaným výskumom. Projekt slúži na vylepšenie optimalizácie vedeckého výskumu a zlepšenie prenosu informácií a nových technológií od skupín základného a aplikovaného výskumu do industriálnych podnikov.

Celkový počet projektov: 21