Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Funkčná biodiverzita, výroba potravín, ekologické poľnohospodárstvo a vzťahy medzi nimi.

Relationships between functional diversity and food production and quality under ecological intensification

Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čerevková Andrea PhD.
Anotácia:Intenzívne poľnohospodárstvo prispieva k celosvetovej potravinovej bezpečnosti a zdraviu tým, že uspokojuje dopyt po potravinách pri neustále rastúcej ľudskej populácií, zároveň ale súčasne poľnohospodárske praktiky nie sú trvalo environmentálne udržateľné. Ako realizovateľná alternatíva bolo navrhnuté ekologické intenzívne poľnohospodárstvo (označované aj ako organické alebo alternatívne), ktoré umožňuje dosiahnuť rovnováhu medzi negatívnymi environmentálnymi procesmi, ako je napríklad neustále znižovanie biodiverzity a zároveň dostatočne vysokú a kvalitnú produkciu potravín. Ekologické intenzívne poľnohospodárstvo sa zameriava na podporu biodiverzity a kľúčových prírodných regulačných procesov, ako sú kontrola poľnohospodárskych škodcov a opeľovačov, ktoré zabezpečujú zdravie plodín a ľudskej populácie („ekosystémové služby“) a zároveň znižuje negatívne vplyvy na životné prostredie. Ekologicky obhospodarované agro-ekosystémy a trvalé trávne porasty patria k dôležitým prvkom budúcich stratégií ekologickej intenzifikácie s vysokým potenciálom a prínosom. Funkčná rozmanitosť biotických spoločenstiev ako funkčných znakov druhov v miestnych komunitách je doposiaľ málo skúmaná oblasť biodiverzity, ktorá môže zohrať dôležitú úlohu vo vzťahoch medzi ekologickou intenzifikáciou, diverzitou, ekosystémovými službami a produkciou potravín pre ľudí a krmovín pre zvieratá. Syntéza existujúcich relevantných databáz, zameraných na ekologické poľnohospodárstvo a trvalé trávne porasty v Európe, významne prispeje k vytvoreniu komplexného súboru dát na základe ktorého bude možné prepojiť rôzne klimatické oblasti a typy krajiny. Súčasná spoločnosť požaduje udržateľnejšiu poľnohospodársku výrobu, ktorá by zmiernila negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň vyrábala dostatočné množstvo kvalitných potravín. Vzhľadom na nadchádzajúcu reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP2020) vo všetkých členských štátoch EÚ a hlavné budúce výzvy, na ktoré upozorňuje FAO, je zrejmé, že lepšie pochopenie vplyvov pri využívania pôdy na funkčnú diverzitu a z toho vyplývajúce dôsledky pre ekosystémové služby, rastlinnú produkciu a ľudské zdravie je rozhodujúce pre úspešnú ekologickú intenzifikáciu. Členovia konzorcia majú k dispozícií dáta z rôznych databáz v širokom spektre klimatických podmienok, ktoré prinesú nové poznatky o vplyvoch ekologickej intenzifikácie a klimatických zmien na funkčnú diverzitu biotických spoločenstiev v agroekosystémoch a na zdravie rastlín a výrobu potravín. Výsledky projektu zároveň poskytnú tvorcom politík relevantné údaje, ktoré môžu pomôcť pri implementácii ekologickej intenzifikácie v rôznych klimatických oblastiach Európy pri zachovaní konkurencieschopného a udržateľného odvetvia produkcie potravín

Jednotné nové lieky proti parazitickým ochoreniam prenášaných vektormi v Európe a iných územiach

ONE HEALTH DRUGS AGAINST PARASITIC VECTOR BORNE DISEASES IN EUROPE AND BEYOND

Doba trvania: 24.10.2022 - 24.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.
Anotácia:Projekt OneHealthdrugs má za cieľ koordinovať prebiehajúcu výskumnú a vývojovú činnosť v európskych a aj iných krajinách v oblasti nových liekov proti infekčným a parazitickým ochoreniam vyskytujúcich sa u ľudí a zvierat s prihliadnutím na globálny sociálny a ekonomický kontext chorôb. Stratégie výskumu nových liekov navrhnuté v projekte sú založené na multi-disciplinárnom prístupe, ktorý pokrýva chemické a biologické disciplíny a mal by byť integrovaný s environmentálnym dopadom všetkých produktov vzniknutých počas výroby a aplikácie liekov. Plánuje sa účinné fenotypické overovanie knižníc zlúčenín na parazitoch pomocou štandardných a nových vyvinutých biologických in vitro testov. Cieľom je pripraviť inovatívne zlúčeniny ktoré by mali požadovanú terapeutickú účinnosť voči parazitom s minimálnymi nežiadúcimi účinkami na ľudí, zvieratá a prostredie. Ďalšou oblasťou výskumných aktivít plánovaných v rámci projektu je prieskum nových molekúl s potenciálnou účinnosťou voči parazitom z organického odpadu z priemyselných odvetví ľudskej činnosti. Platforma tohto projektu zahŕňa predklinické testovanie liekov a plánujú sa štúdie na zvieratách s modelovými infekčnými ochoreniami v ktorých sa overí aj využitie nanosystémov na zlepšenie farmakokinetiky a farma-kodynamiky testovaných látok. Uvedená COST Action je ideálna platforma zameraná na integráciu a vytváranie synergií medzi odborníkmi pri výskume a vývoji liekov pomocou chemickej syntézy a pomocou racionálneho biologického prístupu v rámci humánnej a veterinárnej medicíny v prepojení s ekologickými vednými disciplínami. Do projektu sú zapojení vedeckí pracovníci a odborníci z mnohých krajín v rámci akadémií vied, malých a stredných podnikov, priemyslu a vlád. OneHealthdrugs bude predstavovať ideálnu platformu pre vytváranie sietí a komunikáciu medzi relevantnými odborníkmi, nadviazanie kontaktov a prispeje aj k vzdelávaniu mladých výskumníkov.

One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie

One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt si v rámci posilnenia medzinárodnej vedeckej spolupráce dvoch popredných stredoeurópskych ústavov stanovil za cieľ pomocou tzv. One Health konceptu (spoločné štúdium triády človek – zviera – prostredie) objasniť súčasný výskyt, význam a rozšírenie troch vybraných zoonotických pôvodcov spôsobujúcich vodou prenášané (tzv. „water-borne“) ochorenia. Vtáčie schistozómy spôsobujúce cerkáriovú dermatitídu, motolice prenášané rybami zodpovedné za metagonimózu a opistorchózu a larvy pásomníc rodu Dibothriocephalus známe ako škárovce spôsobujúce difylobotriózu boli vybrané kvôli medicínskej významnosti a potvrdenému výskytu v strednej Európe. Originalita projektu spočíva v kombinácií štandardných invazívnych morfologických metód a moderného neinvazívneho molekulárneho prístupu – metabarkódovanie environmentálnej DNA (eDNA) s cieľom odhalenia vývojových štádií parazitov vo vzorkách vody. Projekt nadväzuje na dlhoročnú plodnú vedeckú spoluprácu oboch tímov, ktorá však bude vďaka inovatívnemu metodickému prístupu posunutá na kvalitatívne vyššiu úroveň od veterinárnej k lekárskej parazitológii.

Synantrópne drobné cicavce ako rezervoár zoonózneho druhu Capillaria hepatica (Nematoda: Capillariidae)

Synantropic small mammals as a reservoir for zoonotic species Capillaria hepatica (Nematoda: Capillariidae)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miterpáková Martina DrSc.

Celkový počet projektov: 4