Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 4. - Poetologické, filologické, recepčné otázky formovania textu
Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 4.— Poetological, philological, reception questions of text formation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Projekt je pokračovaním spolupráce, v centre ktorej stála v predchádzajúcom období komunikácia medzi našimi kultúrami, predovšetkým otázky umeleckého prekladu a recepcie. V období 2019-2021 sa na základe poetologických, filologických, naratologických prístupov sústreďujeme na špecifiká formovania textu a tiež sa pokúsime v rámci našich literatúr overiť použiteľnosť postkoloniálnej teórie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy
Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum dejín maďarskej literatúry z transkultúrnej perspektívy. Výstupom bude príručka nazvaná Maďarské literárne kultúry z transkultúrnej perspektívy - úvod, ktorá bude adresovaná odbornému a neodbornému publiku mimo Maďarska a preto bude publikovaná v rôznych východo- a stredoeurópskych jazykoch. Koncepčne i metodologicky presahuje rámec toho, čo nazývame dejinami literatúry. Projekt ponúkne chronologický prehľad estetických, inštitucionálnych, mediálnych a sociálnych dejín maďarskej literatúry, doplnený o tematické a poetické koncepcie, ktoré spoja a skompletizujú výklad. Do výskumu sú zapojení odborníci na maďarskú literatúru z rôznych európskych krajín.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2025
Svetová vláda: Veľké naratívy v súčasnej vedecko-fantastickej literatúre
World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Kaminski Johannes PhD.
Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Slovanským ústavomAV ČR a ˇÚstavom svetovej literatúry SAV
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pašteková Soňa CSc.
Doba trvania: 2.6.2021 - 31.12.2024
Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Ústavom svetovej literatúry SAV Bratislava a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity vo Varšave
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskumne oblasti: 1. Literárne a mimo-literárne reprezentácie bioetického diskurzu a trans- i posthumánnych diskurzov. 2. Mediálne a diskurzívne reprezentácie textových štruktúr a literárnych žánrov.
Doba trvania: 15.5.2020 - 31.12.2025

Celkový počet projektov: 5