Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 5. – "Svetová literatúra" z perspektívy "malých literatúr"

Hungarian and Slovak Literature in the Central European Cultural Space 5. – 'World Literature' from the perspective of 'small literatures'

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:V nadväznosti na popredné vedecké trendy v porovnávacej literárnej vede si projekt kladie za cieľ zasadiť maďarskú a slovenskú literatúru do kontextu „svetovej literatúry“. Hlavným zámerom projektu je skúmať súvislosti a možné kontexty „svetovej literatúry“ a malých národných literatúr z pohľadu kultúrneho transferu, berúc do úvahy nové formy vzťahov vytvorených globalizáciou.

Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy

Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum dejín maďarskej literatúry z transkultúrnej perspektívy. Výstupom bude príručka nazvaná Maďarské literárne kultúry z transkultúrnej perspektívy - úvod, ktorá bude adresovaná odbornému a neodbornému publiku mimo Maďarska a preto bude publikovaná v rôznych východo- a stredoeurópskych jazykoch. Koncepčne i metodologicky presahuje rámec toho, čo nazývame dejinami literatúry. Projekt ponúkne chronologický prehľad estetických, inštitucionálnych, mediálnych a sociálnych dejín maďarskej literatúry, doplnený o tematické a poetické koncepcie, ktoré spoja a skompletizujú výklad. Do výskumu sú zapojení odborníci na maďarskú literatúru z rôznych európskych krajín.

Svetová vláda: Veľké naratívy v súčasnej vedecko-fantastickej literatúre

World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction

Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Kaminski Johannes PhD.

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Slovanským ústavom AV ČR a Ústavom svetovej literatúry SAV

-

Doba trvania: 2.6.2021 - 31.12.2024
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pašteková Soňa CSc.

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Ústavom svetovej literatúry SAV Bratislava a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity vo Varšave

-

Doba trvania: 15.5.2020 - 31.12.2025
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskumne oblasti: 1. Literárne a mimo-literárne reprezentácie bioetického diskurzu a trans- i posthumánnych diskurzov. 2. Mediálne a diskurzívne reprezentácie textových štruktúr a literárnych žánrov.

Celkový počet projektov: 5