Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Cloudové služby pre spracovanie obrazových údajov pre vedy o vode

Imaging data and services for aquatic science (iMagine)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.
Anotácia:Projekt iMagine poskytne portfólio obrazových datasetov s bezplatnými v mieste použitia, vysokovýkonnými nástrojmi pre analýzu obrazov na báze umelej inteligencie (AI) a dokument Osvedčených Postupov pre vedeckú analýzu obrazov. Tieto služby a materiál umožnia lepšie a efektívnejšie spracovanie a analýzu obrazových dát v morskom a sladkovodnom výskume, urýchľujúc naše vedecké poznatky o procesoch a opatreniach relevantných pre zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody. Stavaním na výpočtovej platforme Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) projekt dodá všeobecný rámec pre vývoj, trénovanie a nasadenie AI modelov, ktoré môžu byť výskumníkmi adaptované pre jemné doladenie ich AI aplikácií pre zmiernenie znečistenia vody, biodiverzitu a štúdium ekosystému, analýzu klimatických zmien a monitorovanie pláží a tiež na vývoj a optimalizáciu iných AI aplikácií v tejto oblasti. Výpočtovú vrstvu iMagine tvoria poskytovatelia z pan-európskej federatívnej infraštruktúry EGI, spolu poskytujúc viac než 132´000 GPU-hodín, 6´000´000 CPU-hodín a 1500 TB-mesiacov pre ukladanie a spracovanie obrazov. AI-rámec iMagine poskytne neurónové siete, paralelné spracovanie veľmi veľkých dát a analýzu masívnych online dátových prúdov v distribuovanom prostredí. 13 výskumných infraštruktúr (RI) bude cez tento rámec zdieľať vyše 9 miliónov obrazov a 8 aplikácií založených na AI. Majúc reprezentantov z tak veľa RI a IT expertov vyvíjajúcich portfólio pútavých služieb na spracovanie obrazov pospolu bude viesť ku spísaniu Osvedčených Postupov. Synergie medzi vodnými aplikáciami povedú k spoločným riešeniam v oblasti data manažmentu, kontroly kvality, výkonu, integrácie, proveniencie a FAIR-nosti (Findable Accessible Interoperable Reusable) prispejúc ku harmonizácii medzi RI a poskytujúc vstupy pre Osvedčené Postupy iMagine. Výstupy projektu budú integrované a prinesú dôležité príspevky z RI a e-infraštruktúr do EOSC a AI4EU (Europe's AI-on-Demand Platform).

EOSC Beyond: pokrok v inováciách a spolupráci v oblasti výskumu

EOSC Beyond: advancing innovation and collaboration for research

Doba trvania: 1.4.2024 - 31.3.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.
Anotácia:Celkovým cieľom projektu EOSC Beyond je podporiť otvorenú vedu a inovácie vo výskume v kontexte Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) poskytnutím nových základných funkcií EOSC, ktoré umožnia vedeckým aplikáciám vyhľadávať, vytvárať a sprístupňovať viaceré zdroje otvorenej vedy a ponúkať ich výskumníkom ako integrované funkcie. Cieľom projektu je urýchliť nové vedecké aplikácie pomocou softvérových adaptérov a umožniť presadzovať princípy otvorenej vedy so strojovou skladateľnosťou a dynamickým nasadením zdieľaných zdrojov. Cieľom projektu je tiež podporiť inovácie iniciatívy EOSC pomocou testovacieho a integračného prostredia, ako aj zosúladiť architektúru a špecifikácie jadra EOSC s cieľom integrácie s európskymi dátovými priestormi.

Európska sieť pre extrémne správanie požiarov

European network on extreme fire behavior (NERO)

Doba trvania: 17.10.2023 - 16.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.

Inline evaluácia pórovitosti elektród Li-ion batérií pomocou algoritmov strojového učenia

Inline evaluation of Li-ion batery electrod porosity using machine learning algorithms

Doba trvania: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter PhD.
Anotácia:Základom projektu BattPor je zvyšujúci sa dopyt po technológiách vysokovýkonných batérií s integrovaným zabezpečením kvality vo všetkých fázach výroby. Pozornosť je tu zameraná na proces kalandrovania pri výrobe elektródy pre Li-ion batérie. V tomto procesnom kroku sa nastaví určitá pórovitosť opätovným zhutnením povrchovo upravených a vysušených elektród. Je nevyhnutné monitorovať túto pórovitosť inline, a dosiahnuť špecificky zvýšený výkon výrobkov a zabezpečiť nízku odpadovosť. Hlavným cieľom projektu BattPor je vyvinúť technológiu automatizovanej laserovej spektrálnej fotometrie (LSP) na detekciu pórovitosti s využitím AI v kontinuálnej kalandrovacej linke typu roll-to-roll. Výsledkom bude laboratórne TLR 4 overený demonštrátor ako potenciálny modul pred-industriálnej inovácie na testovanie technológie pri výrobe elektród vrátane vyhodnocovania údajov na základe AI. Navrhovaný projekt patrí do kontextu výskumu batérií a elektromobility v rámci cieľov plánovanej celoeurópskej energetickej transformácie.

Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

Integrated Technological and Information Platformfor wildfire Management (SILVANUS)

Doba trvania: 1.10.2021 - 31.3.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
Anotácia:Projekt bol podaný do výzvy H2020-LC-GD-2020-3 Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal. V období klimatickej krízy sú lesné požiare čoraz nebezpečnejšie a častejšie. Cieľom projektu SILVANUS je ponúknuť nové inovatívne technologické riešenie pre zlepšenie pripravenosti a prevencie požiarov v lesoch. Kľúčovým výstupom projektu je vytvorenie platformy pre manažment lesov vrátane zvýšenia odolnosti voči zmene klímy a na predchádzanie a potláčanie lesných požiarov. SILVANUS prepája odborníkov z oblasti životného prostredia, technických a spoločenských vied s cieľom pomôcť a podporiť regionálne a národné autority zodpovedné za manažment lesných požiarov v príslušných krajinách. Spolu s vývojom inteligentných modelov vznietenia a šírenia požiarov na základe údajov o klíme a počasí, SILVANUS zapojí zainteresované strany v daných regiónoch, s cieľom posúdiť indikátory rizika požiaru. Zároveň sa vyvinú nové metodiky výcviku pre hasičov s použitím nástrojov VR (virtuálnej reality) a AR (rozšírenej reality) a budú sa simulovať reálne prostredia a scenáre pre zachranu životov.

Inteligentné diagnosticko-terapeutické náplasti

Smart Wound monitoring Restorative Dressings

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bardošová Mária CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je spojiť odborné znalosti a zdroje štyroch akademických skupín pracujúcich v oblasti materiálového výskumu a dvoch malých a stredných podnikov, z ktorých jeden sa zaoberá výrobou komerčných medicínskych materiálov a má vlastné výskumné kapacity. Konzorcium plánuje vyvinúť obväzy na rany, ktoré možno hodnotiť ako radikálnu inováciu v oblasti starostlivosti o chronické rany. Naše úsilie sa sústredí na návrh nového produktu, ktorý bude kombinovať diagnostické a terapeutické účinky a uľahčí hojenie rán, pričom zároveň minimalizuje náklady na liečbu a optimalizuje manažment rán, čím pozitívne ovplyvní pohodu pacienta. Bude sa študovať rad nových kompozitov odvodených z prirodzene sa vyskytujúcich materiálov, ako je chitín a halloysit v kombinácii s koloidmi. Výsledné hybridné materiály budú spracované pomocou mikro- a nano-manipulačných nástrojov, vrátane technológií roll-to-roll a elektrospinningu. Vykoná sa dôkladný program charakterizácie s cieľom pochopiť interakcie na molekulárnej úrovni medzi zloženými komponentmi. Určenie štruktúry materiálov umožní úplné pochopenie toho, ako vznikajú ich vlastnosti, aby ich bolo možné prispôsobiť presne ich aplikácii. Obväz bude obsahovať diagnostické senzory schopné merať pH, vlhkosť, teplotu a súvisiacu bakteriálnu aktivitu, ako aj vysoko absorpčnú vrstvu navrhnutú na odvodnenie rany a uvoľnenie terapeutických činidiel. Každý člen konzorcia má dobré zdroje, pokiaľ ide o zariadenia, infraštruktúru a podporu prenosu technológií, aby poskytoval ideálne prostredie pre výskumný program, školenie mladších výskumníkov a využívanie zistení. Využitím národne financovaných grantov a aktívnym zapojením sa do výmeny výskumu pri snahe o radikálnu inováciu v oblasti „inteligentného“ obliekania sa projekt zameria na všetky tri kľúčové hnacie sily spoločnosti založenej na vedomostiach, konkrétne na výskum, vzdelávanie a inováciu.

Jazyk v ére človek-stroj

Language in the Human-Machine Era (LITHME)

Doba trvania: 6.10.2020 - 5.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sabo Róbert PhD.

Príprava štruktúr nanometrových rozmerov v 2D materiáloch použitím elektrónovej litografie

Preparation of nanometer patterns in 2D materials using electron beam lithography

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.

Umelá inteligencia pre EOSC

Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.
Anotácia:Projekt AI4EOSC poskytne rozšírenú sadu pokročilých služieb pre vývoj modelov umelej inteligencie (AI), strojového učenia (ML) a hlbokého učenia (DL) a vývoj aplikácií v EOSC (Európsky cloud pre otvorenú vedu). Tieto služby budú spojené do komplexnej platformy poskytujúcej pokročilé funkcie, ako je distribuované, federatívne a rozdelené učenie (split learning); nový zdroj metaúdajov pre modely AI/ML/DL; udalosťami riadené služby na spracovanie dát, alebo tiež poskytovanie AI/ML/DL služieb založené na tzv. bez-serverovom počítaní. Projekt využije výsledky projektu DEEP-Hybrid-DataCloud a použije výpočtovú platformu EOSC s jej službami a naviac ponúkne možnosť prispôsobiť si túto platformu pre stále meniace sa potreby používateľov. Hlavným výsledkom projektu AI4EOSC bude merateľný nárast počtu pokročilých, na vysokej úrovni prispôsobiteľných služieb, dostupných cez EOSC portál, slúžiacich ako katayzátor pre výskumníkov napomáhajúci spolupráci, zľahčeniu prístupu ku high-end pan-európskym zdrojom a skráteniu času na dosiahnutie výsledkov; s konkrétnym príspevkom k perspektíve využívania EOSC vytvárajúc novú cestu k podpore vybudovania komunitnej praxe AI a ML v EOSC.

využitie európskych výpočtových infraštruktúr pre výskum náročný na údaje riadený zásadami FAIR

leveraging the European compute infrastructures for data-intensive research guided by FAIR principles (EuroScienceGateway)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.
Anotácia:V minulej dekáde boli viaceré vedecké domény pretransformované na disciplíny riadené dátami závislými na výmene a integrácii medzinárodne distribuovaných údajov. Využívanie týchto dát je stále ťažkopádne a prevažne je to manuálna práca náchylná na straty a chyby, čoraz viac špecializovaná mimo technických schopností väčšiny používateľov. Povzbudzujú nás ku FAIR (Findable Accessible Interoperable Reusable) praktikám, ale krivka ich adopcie je strmá. Potreby výpočtových a dátových zdrojov, nástrojov a aplikačných platforiem sú často doménovo špecifické. Veľa vedcov sa snaží orientovať v tomto zložitom ekosystéme. Vo všeobecnosti výskumníci nedisponujú počítačovými zručnosťami aby efektívne využili HPC alebo cloud-ové platformy, ktoré potrebujú. Preto sú potrebné nové prístupy aby pomocou širokého spektra digitálnych zručností umožnili všetkým výskumníkom efektívne využiť rôzne výpočtové infraštruktúry dostupné v Európe pre asynchrónne a pre interaktívne aplikácie. Projekt bude využívať distribuovanú počítačovú sieť v 13 európskych krajinách, prístupnú cez 6 národných uživateľsky prítulných webových portálov uľahčujúcu prístup ku výpočtovým a úložným infraštruktúram v Európe ako aj ku dátam, nástrojom, workflow-om a službám, ktoré môžu byť prispôsobované na potreby výskumníkov. Workflov-y budú integrované do EOSC-jadra. Adaptovanie, vývoj a implementácia technológií tak, aby spolupracovali medzi službami, výskumníkom umožní produkovať vysoko kvalitné FAIR údaje pre všetkých v EOSC. Komunity vedeckých disciplín - vedy o živote, klíma a biodiverzita, astrofyzika, materiálová veda – uskutočnia premostenie z EOSC-technických služieb do vedeckých analýz. EuroScienceGateway dodá robustnú, škálovateľnú, bezproblémovo integrovanú otvorenú infraštruktúru pre výskum iniciovaný údajmi, prispejúc inovatívnou a prispôsobiteľnou službou pre EOSC, ktorá umožní prevádzkovo otvorené a FAIR údaje a ich spracovanie, posunie európskych vedcov ku novému digitálnemu veku vedy.

Zabezpečené interaktívne prostredia pre analýzu citlivých údajov

Secure Interactive Environments for SensiTive data Analytics (SIESTA)

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.
Anotácia:Projekt SIESTA poskytne používateľsky prívetivé nástroje s cieľom podporiť rozšírenie zdieľania a spracovania citlivých dát v EOSC. Projekt poskytne dôveryhodné cloudové prostredie na správu a zdieľanie citlivých dát, ktoré je vytvorené reprodukovateľným spôsobom, spolu so súborom služieb a nástrojov na uľahčenie bezpečného zdieľania citlivých dát v EOSC prostredníctvom najmodernejších techník anonymizácie. Celkovým cieľom projektu je rozšíriť služby EOSC Exchange poskytnutím súboru dôveryhodných cloudových prostredí na analýzu citlivých dát v EOSC, ktoré demonštrujú realizovateľnosť princípov FAIR dát nad nimi.

Celkový počet projektov: 11