Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Budúcnosť rastlinnej stravy: Preklenutie medzery medzi novými bielkovinami a chutnosťou

Future of plant-based food: Bridging the gap of new proteins and FLAVOURsome

Doba trvania: 24.10.2023 - 23.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

Čelom k nulovému používaniu pesticídov v poľnohospodárstve: Európska sieť pre udržateľnosť

Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)

Doba trvania: 19.9.2022 - 18.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Labancová Eva PhD.

Európska rámcová sieť kovov a organických látok: spojenie výskumu a vývoja na podporu technologických riešení

European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions

Doba trvania: 2.11.2023 - 1.11.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.

Európska sieť pre diagnostiku a liečbu bakteriálnych infekcií rezistentných voči antibiotikám

European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections

Doba trvania: 6.10.2022 - 5.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.

Európska sieť v chemickej ekológii: preklad jazyka života do udržateľnosti

European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

Doba trvania: 6.10.2023 - 5.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

Charakterizácia geneticky modifikovaných PMM2-CDG fibroblastov ako nástroj pre objasnenie molekulárnej podstaty ochorenia a vývoj terapeutických prístupov

Characterization of engineered PMM2-CDG fibroblasts as tools for deciphering the molecular basis of the disease and developing therapeutic approaches

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pakanová Zuzana PhD.

Komplexná sieť proti rakovine mozgu

A Comprehensive Network Against Brain Cancer

Doba trvania: 30.10.2023 - 29.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Květoň Filip PhD.

Konverzia molekulárnych profilov myeloidných buniek na biomarkery zápalu a rakoviny (Mye-InfoBank)

Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)

Doba trvania: 6.10.2021 - 5.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Liečivé rastliny pre starostlivosť o zdravie zvierat: Premena tradície do modernej veterinárnej medicíny

Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine.

Doba trvania: 12.10.2023 - 11.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kremnický Ľubomír PhD.
Anotácia:Identifikovať a vyplniť medzery vo vedomostiach o používaní liečivých rastlín pre spoločenské a hospodárske zvieratá. MedPlants4Vet vytvorí zoznam historických, etnoveterinárnych, farmakologických, klinických, súčasných i minulých regulačných údajov a pripraví základ pre rozhodovanie o budúcich regulačných postupoch týkajúcich sa rastlinných veterinárnych liekov Európe.

Odpadové biorafinérne technológie na urýchlenie udržateľných energetických procesov

Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes

Doba trvania: 27.10.2021 - 26.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karnišová Potocká Elena PhD.

Posilnenie potenciálu proteínov z rias na farbenie a obohacovanie potravín pomocou vysokotlakovej technológie

Strengthening the potential of algal proteins for food colouring and fortification using high-pressure technology

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ANSO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Syntéza a charakterizácia nanokompozitov oxidov prechodných kovov s potenciálnym využitím pre sanáciu environmentálnych záťaží

Synthesis and Characterization of nanocomposites of transition metal oxides with potential application for remediation of environmental loads

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.
Anotácia:Fotokatalytická aktivita na povrchu nanočastíc rozptýlených v znečistených odpadových vodách a ožiarených slnečným žiarením závisí od ich schopnosti vytvárať páry elektrón-diera a voľné hydroxylové a kyslíkové radikály schopné sekundárnych reakcií. Nanočastice ZnO so silnou redoxnou schopnosť môže pôsobiť iba pod UV žiarením. Riešenie tohto problému spočíva v heteroprechode riadenom viditeľným svetlom, čiže zvýšiť fotokatalytickú účinnosť rozšírením absorpčného spektrálneho rozsahu pri súčasnom potlačení rekombinácie elektrónových dier. Nanokompozity budú pripravené spojením homogénnej precipitačnej metódy s hydrotermálnymi technikami s využitím dopovania rôznymi prvkami. Projekt poskytuje platformu pre úzky interdisciplinárny výskum medzi Fyzikálnym ústavom v Prahe a Chemickým ústavom v Bratislave a poskytne lepšie pochopenie povrchových vlastností polovodičových materiálovnanokompozitov a ich interakcie vo vodnom prostredí s cieľom zlepšiť ich fotokatalytické vlastnosti, ktoré budú preverené schopnosťou fotodegradácie farbiva metylénová modrá.

Trvalo udržateľná sieť pre straty v agropotravinárske a predchádzanie vzniku odpadu, riadenie, kvantifikáciu a zhodnocovanie

Sustainable Network for agrofood loss and waste prevention, management, quantification and valorisation

Doba trvania: 21.9.2023 - 20.9.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Košťálová Zuzana PhD.

Trvalo udržateľné využívanie pôdy ovplyvnenej soľou

Sustainable use of salt-affected lands

Doba trvania: 3.10.2023 - 2.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vivodová Zuzana PhD.
Anotácia:Salinizácia, hromadenie vo vode rozpustných solí v pôde, je jednou z hlavných príčin degradácie pôdy, ktorá postihuje 833 miliónov hektárov pôdy a 1,5 miliardy obyvateľov na celom svete. Tieto pôdy sa však dajú využiť aplikovaním soľného poľnohospodárstva, ktoré zahŕňa metódy hospodárenia s pôdou, vodou a soľou. Kultivácia pôdy ovplyvnenej soľou pomáha pri riešení potravinovej a vodnej bezpečnosti v časoch postupujúcich klimatických zmien a rastu populácie. V dôsledku toho existuje naliehavá potreba vytvoriť sieť výskumu a praxe a podporiť udržateľné využívanie pôdy ovplyvnenej soľou. Cieľom tejto akcie COST je vybudovať globálnu transdisciplinárnu sieť vedeckých expertov a angažovaných zainteresovaných strán v oblasti výskumu salinity v kontexte potravinovej bezpečnosti, udržateľnosti a silnejúcej klimatickej krízy. Naše aktivity sa zamerajú na: (i) pochopenie reakcií na heterogénnu salinitu pôdy a iné kombinované stresy v kontinuu pôda-rizosféra-rastlina; ii) budovanie vedomostnej základne na zlepšenie hospodárenia s vodou a pôdou a pestovania plodín na pôdach ovplyvnených soľou; iii) predstavenie celkovej hodnoty pôdy ovplyvnenej soľou a slanej krajiny; (iv) prepojenie rôznych zainteresovaných strán zapojených do soľného poľnohospodárstva; a (v) rozvoj cielených politických rámcov pre správne riadenie salinizácie, začlenenie soľného poľnohospodárstva ako doplnkovej zložky do európskeho programu potravinovej bezpečnosti pre pobrežné a vnútrozemské pôdy ovplyvnené soľou. Vzájomná výmena poznatkov a zdieľanie osvedčených postupov prispeje k udržateľnejšiemu využívaniu pôdy ovplyvnenej soľou a zvýši odolnosť krajiny ako celku.

Účinná eliminácia zvyškov liečiva vo vode pomocou fotokatalytickej degradácie

Effective elimination of drug residues in water using photocatalytic degradation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.
Anotácia:Projekt navrhuje možnosť eliminácie zvyškov liečiv z odpadových vôd prostredníctvom fotodegradácie pôsobením nanofotokatalyzátorov. Ideou projektu je príprava originálnych hybridných nanoštruktúr oxidu zinočnatého ako fotokatalyzátorov, aplikovateľných pri viditeľnom svetle. Hybridné oxidy budú pripravované metódou hydrotermálneho rastu. Nukleačné centrá budú polovodiče p-typu a obal budú polovodiče n-typu (dopovaný oxid zinočnatý). Za túto časť projektu bude zodpovedný slovenský tím z Chemického ústavu SAV, v. v. i.. Nanočastice budú ošetrené plazmou a štrukturálne charakterizované pokročilými metódami štrukturálnej analýzy (SEM, PL, EPR a XPS) na Fyzikálnom ústav AV ČR, v.v.i. v Prahe. Plazmatická modifikácia (využitie rôznych druhov plazmy) bude realizovaná so zámerom zlepšiť fotokatalytickú účinnosť. Pomocou plazmy ovplyvníme vlastnosti povrchu, ako je adsorpcia molekúl, povrchové elektronické stavy a defekty, náboj, elektrokinetický potenciál atď. Cieľom projektu je objasniť vplyv stavu povrchu, osvetlenia, magnetického poľa a prostredia na fotokatalytické efekty v novopripravených nanokompozitoch, vrátane fotogenerovaných elektrón-dierových efektov, spinovo polarizovaných pásových štruktúrach a prenosu náboja v heteroštruktúrach. Proces fotodegradácie bude ďalej študovaný na Inštitúte pre svetlo a hmotu v Lyone (Institut Lumière Matière) pomocou pokročilých charakterizačných metód. Najmä merania fotovodivosti budú vykonávané pomocou časovo rozlíšených nastavení mikrovlnnej vodivosti. Týmto spôsobom možno merať životnosť nosičov náboja a tým aj schopnosť fotokatalyzátorov separovať a transportovať náboje na ich povrchy. Uskutočnia aj merania luminiscencie pod konfokálnym mikroskopom a meranie katodoluminiscencie umožní overiť homogenitu častíc a kvantifikovať možné defekty. Pripravené nanokompozity s najväčším potenciálom fotokatalytickej účinnosti aktivovanej viditeľným svetlom bude testovaný na degradáciu voľne dostupných liečiv vo vodnom prostredí.

Využitie prospešných mikroorganizmov asociovaných s koreňmi rastlín za účelom zvýšenia udržateľnosti poľnohospodárstva

Beneficial root-associated microorganisms for sustainable agriculture

Doba trvania: 16.10.2023 - 15.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šípošová Kristína PhD.
Anotácia:Využitie prospešných mikroorganizmov asociovaných s koreňmi rastlín, medzi ktoré sa zaraďujú arbuskulárne mykorízne huby, baktérie fixujúce dusík alebo mikroorganizmy podporujúce rast rastlín, má kľúčovú úlohu v produkcii hospodárskych plodín v tzv. „low-input“ systémoch. Identifikácia environmentálnych a genetických charakteristík mikroorganizmov, ktoré interagujú s plodinami, je prvoradá pre rozvoj udržateľného hospodárstva, pričom vyžaduje aj zapojenie viacerých vedeckých odvetví. Táto oblasť výskumu bola doposiaľ fragmentovaná medzi rôzne odvetvia a prehliadaná v praktikách agrikultúrneho manažmentu, ako aj v programoch určených pre šľachtenie rastlín. Projekt ROOT-BENEFIT má za cieľ prepojiť odborníkov pracujúcich na rôznych úrovniach štúdia, spolu so sociálno-ekonomickými odborníkmi, aby sa vytvoril ucelený systém, ktorý by riešil: i) sumarizáciu a šírenie doposiaľ získaných poznatkov o hospodárskych, environmentálnych a ekonomických kritériách charakterizujúcich význam a využitie prospešných mikroorganizmov v poľnohospodárstve; ii) vykonávanie potrebných meta-analýz porovnávaných s už existujúcimi údajmi v databázach; iii) identifikáciu nedostatkov v súčasných poznatkoch, ako aj definovanie budúcich priorít výskumu; iv) navrhovanie metodiky a stratégie na implementáciu získaných výsledkov v poľnohospodárstve; v) navrhnúť odporúčania ohľadom aplikácie prospešných mikroorganizmov asociovaných s koreňmi rastlín pre poľnohospodárov, ako aj pre verejnosť.

Vývoj vysokocitlivých analytických nástrojov s vysokým rozlíšením pre analýzu glykánov mozgu

Development of High Sensitivity and High Resolution Analytical Tools for the Brain Glycans

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.9.2026
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.

Celkový počet projektov: 17