Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Aplikácie založené na údajoch smerom k inžinierstvu funkčných materiálov: otvorená sieť

Data-driven Applications towards the Engineering of functional Materials: an Open Network

Doba trvania: 26.9.2023 - 25.9.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Orovčík Ľubomír PhD.

Cezhraničný transfer a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Doba trvania: 1.2.2022 - 27.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Európska rámcová sieť kovov a organických látok: spájanie výskumu a vývoja na podporu technologických riešení

European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions

Doba trvania: 2.11.2023 - 1.11.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čavojský Miroslav PhD.

Európska sieť MIC – Nové cesty pre vedu, udržateľnosť a normy

European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards

Doba trvania: 1.12.2021 - 25.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálek Andrej PhD.

Európske centrum pre akceleráciu materiálov pre energiu

European Materials Acceleration Center for Energy

Doba trvania: 3.10.2023 - 2.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hodúlova Erika PhD.

Monitorovanie detekcia sanácia obnova plastov

Plastics monitoring detection remediation recovery

Doba trvania: 1.1.2022 - 18.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

Pochopenie interakcie svetlo – biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

Doba trvania: 19.10.2022 - 18.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nagy Trembošová Veronika PhD.

Sieť obehového hospodárstva EÚ pre všetkých: Ochrana spotrebiteľa prostredníctvom zníženia, opätovného použitia, opravy

EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through reducing, reusing, repairing

Doba trvania: 7.11.2023 - 6.11.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.

Spolupráca, rozvoj a cezhraničný prenos priemyselnej symbiózy medzi priemyslom a zainteresovanými stranami

Cooperation, development and cross-border transfer of Industrial Symbiosis among industry and stakeholders

Doba trvania: 24.10.2023 - 23.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Iždinský Karol CSc.

Štúdia uskutočniteľnosti zvárania kontaktným kondenzátorovým výbojom pre aplikácie na obežnej dráhe a na Mesiaci

Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding for In-orbit and Lunar Applications

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.4.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Výskum koróznej odolnosti duplexných ocelí zváraných duálnym laserovým lúčom

Research on the corrosion resistance of duplex steels welded with a dual laser beam

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hodúlova Erika PhD.

Celkový počet projektov: 11