Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

ELMEN - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie asistencie pre technické a finančné monitorovanie bežiacich projektov spolufinancovaných z predchádzajúcich a súčasného LIFE programu a pre tematickú podporu

ELMEN - Inter-institutional single framework contract for the provision of assistance for the technical and financial monitoring of ongoing projects funded from previous and on-going LIFE programmes and on thematic support

Doba trvania: 1.4.2023 - 31.3.2027
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej a finančnej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných Európskou Komisiou v rámci programu LIFE. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v okruhoch ochrany prírody v rámci rozvoja siete Natura 2000, ochrany životného prostredia, zmeny klímy, cirkulárnej ekonomiky a kvality života a čistej energie. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a pravidlami a projektové správy spĺňajú dohodnuté požiadavky. Ich hodnotiace správy v anglickom jazyku sa pravidelne predkladajú na EK (DG Environment a CINEA), taktiež poskytujú na žiadosť EK inú odbornú podporu súvisiacu s LIFE programom.

eLTER Preparatory Phase Project

eLTER Preparatory Phase Project

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia:eLTER RI je paneurópska výskumná infraštruktúra (RI) programu ESFRI, ktorá sa plánuje uviesť do prevádzky v roku 2027. Doteraz bola budovaná prostredníctvom národných investícií v priebehu niekoľkých desaťročí v kontexte projektov, zameraných na výskum ekosystémov, kritických zón a sociálno-ekologických systémov. Vedecký zámer eLTER RI podporilo 162 výskumných organizácií podpísaním memoranda o porozumení a 19 krajín (vrátane Slovenska) formálne poskytlo politickú podporu pre založenie eLTER RI. eLTER RI bude vytvárať vedecky spoľahlivé informácie, potrebné na reakciu na veľké spoločenské výzvy a zároveň bude pracovať ako distribuovaná RI nákladovo najefektívnejším spôsobom. Neustále bude zdokonaľovať svoje služby a in-situ zariadenia tak, aby zodpovedali potrebám zainteresovaných strán, a to aj pokiaľ ide o nové výskumné výzvy. Tým dosiahne globálne vedúce postavenie Európy v ekosystémových vedách. Projekt eLTER PPP stanoví víziu a poslanie, strategické plány spolupráce a analýzu dopadu RI; naplánuje riadiace štruktúry a začne implementovať a koordinovať plynulý prechod od prípravy k prevádzke RI založením právneho subjektu a jasným určením rizík a opatrení na ich zníženie. Pripraví analýzu nákladov a prínosov, úplnú nákladovú kalkuláciu RI a finančné plány pre strednodobé a dlhodobé obdobie a zladí ich s požiadavkami zúčastnených krajín. Vypracuje požiadavky, ktoré majú spĺňať centrálne služby RI, identifikuje hostiteľskú krajinu ústrednej administratívy RI, definuje zameranie a rozhodovacie procesy pre výber poskytovateľov ďalších centrálnych služieb; dokončí technické špecifikácie eLTER RI týkajúce sa návrhu národnej výskumnej infraštruktúry, štandardných pozorovaní eLTER a kategórií výskumných lokalít eLTER, ustanoví proces kategorizácie lokalít. Vytvorí a nastavoví komunikačné, diseminačné a marketingové štruktúry pre plynulé pokračovanie v eLTER RI a zapojenie vedeckej komunity používateľov eLTER a ďalších skupín užívateľov po skončení projektu.

European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia:Pokrok v porozumení, riadení a zabezpečení súčasných a budúcich funkcií a služieb ekosystémov je výzvou pre fragmentovaný a rozptýlený ekosystémový výskum, riadený úzkymi disciplinárnymi perspektívami, ktoré bránia holistickému porozumeniu komplexných ekologických a sociálno-ekologických systémov. Vznikajúcu výskumnú infraštruktúru (RI) pre európsky dlhodobý výskum ekosystémov, kritickej zóny a sociálno-ekologických systémov (eLTER RI) vyhodnotilo Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) ako RI s vysokým potenciálom na vyplnenie tejto medzery v európskom prostredí RI. Primárnym cieľom eLTER PLUS je otvoriť a rozšíriť výskumné kapacity a vplyv eLTER zapojením súčasných a nových užívateľov a rozvíjaním medziodborového a transdisciplinárneho výskumu, využívajúceho dizajn lokalít a platforiem eLTER a štandardný rámec pozorovaní eLTER. Projekt eLTER PLUS vykoná test výkonnosti vznikajúcej RI a zhodnotí a posilní svoje činnosti v reálnom čase. Ďalej bude podporovať budovanie komunít a poskytovanie služieb v súlade s projektom H2020 eLTER INFRAIA pre začínajúce komunity a súvisiacimi projektami. Zameriava sa na intenzívne využívanie 35 vybraných lokalít a platforiem v suchozemských, sladkovodných a pobrežných ekosystémoch v kombinácii s pozorovacími údajmi z ďalších 50 lokalít na skúmanie ekosystémov a sociálno-ekologických reakcií na globálne relevantné environmentálne výzvy z hľadiska integrity ekosystémov a ekosystémových služieb. Jeho celosystémový prístup bude získavať zmysluplné vedecké informácie a informácie relevantné pre politické rozhodovanie prostredníctvom spoločne navrhovaného transdisciplinárneho výskumu v spolupráci s rôznymi zainteresovanými stranami na miestnej, regionálnej a európskej úrovni. Spoločné akcie sa tiež zameriavajú na spoluprácu s partnerskými RI s cieľom maximalizovať synergie, zvýšiť efektívnosť a katalyzovať holistické porozumenie funkcií ekosystémov a na vývoj virtuálnych laboratórií, v ktorých sú in-situ údaje prepojené s inými zdrojmi údajov, akým je napr. Copernicus.

PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

Doba trvania: 6.11.2023 - 6.11.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej PhD.
Anotácia:Poľnohospodárske systémy a lesy patria medzi zraniteľné ekosystémy citlivo reagujúce na súčasné environmentálne a klimatické dynamické zmeny. Ciele stanovené projektom PANGEOS sú navrhnuté v nadväznosti na strategické ciele Európskeho zeleného dohovoru. Pre poľnohospodárstvo zahŕňajú zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v kontexte klimatických zmien, posilnenie odolnosti európskeho potravinového systému a zníženie environmentálnej a klimatickej stopy európskeho poľnohospodárskeho sektora smerom k konkurencieschopnému a udržateľnému využívaniu a manažmentu zdrojov. Pre lesníctvo zahŕňajú ochranu, obnovu a rozšírenie európskych lesov na boj proti klimatickým zmenám, zvrátenie straty biodiverzity a zabezpečenie odolných a multifunkčných lesných ekosystémov. Na podporu týchto cieľov má PANGEOS využiť najmodernejšie technológie diaľkového prieskumu (RS) na pokrok v pracovných postupoch poľného fenotypovania, presnom poľnohospodárstve/lesníctve a rozsiahlejších operačných hodnoteniach pre udržateľnejší manažment prírodných zdrojov Európy.

PAREUS - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti

PAREUS - Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert PhD.
Anotácia:Program PAREUS využíva inovatívny krajinný prístup s cieľom integrovať politiku a prax pre rôzne spôsoby využívania pôdy, aby sa zabezpečilo spravodlivé a udržateľné využívanie pôdy v priestorovo explicitnom rámci. Krajinný prístup je interdisciplinárny a na riešenie orientovaný rámec, ktorý spája viaceré zainteresované strany z viacerých sektorov a bude mimoriadne vhodný na uľahčenie spoločenských zmien smerom k spravodlivému a udržateľnému prechodu prostredníctvom cielených a na budúcnosť orientovaných snáh o obnovu.

Pozorovanie trávnych porastov - aktualizácia CO4N2K

EU Grassland Watch – CO4N2K update

Doba trvania: 22.1.2024 - 16.5.2026
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia:EU Grassland Watch bude podporovať monitorovanie a manažment lokalít N2000 so zameraním na trávnaté porasty, a tým hodnotiť stav chránených oblastí / ekosystémov v priebehu času. Program Copernicus poskytne cenné zdroje na mapovanie a monitorovanie lokalít prostredníctvom existujúcich produktov pripravených na použitie a prevádzkových akvizícií snímok z pozorovania Zeme (EO). Výsledky analytických procesov budú k dispozícii používateľom prostredníctvom užívateľsky prívetivého a intuitívneho webového nástroja na podporu ich potrieb v oblasti podávania správ a manažmentu na rôznych úrovniach od celoeurópskej až po úroveň lokality.

PROCLIAS - Procesné modely pre atribúciu klimatických vplyvov naprieč odvetviami

PROCLIAS - Process-based models for climate impact attribution across sectors

Doba trvania: 27.10.2020 - 26.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.nat.techn. Ing. Merganičová Katarína
Anotácia:V Európe je k dispozícii veľa zložitých procesných modelov, ktoré umožňujú predikovať budúce klimatické vplyvy. Súčasná komunita zaoberajúca sa výskumom vplyvu klímy je však rozdrobená a modeluje väčšinou jednotlivé systémy. Integrácia klimatických vplyvov v rôznych prírodných a spoločenských odvetviach sa objavuje len pomaly. Rovnako pripisovanie vplyvov na podnebie a ďalších faktorov je stále nedostatočne preskúmanou oblasťou, pretože zmena podnebia sa už výrazne prejavuje, rokuje sa o čoraz väčšom počte súdnych prípadov zaoberajúcich sa klimatickými vplyvmi a zintenzívňujú sa politické diskusie o stratách a škodách. Tento nedostatok koordinácie medzi modelármi vplyvov a nedostatočné povedomie o metódach pripisovania vplyvu brzdí dôležitý vedecký a politický pokrok a je nevyhnutne potrebné viac koordinácie a vytvárania sietí. Preto si PROCLIAS kladie za cieľ vyvinúť spoločné protokoly, harmonizované súbory údajov a spoločné porozumenie toho, ako vykonávať medziodvetvové multimodelové štúdie o vplyve klímy v regionálnom a globálnom meradle, ktoré umožňujú pripisovanie vplyvov nedávnych klimatických zmien a rozsiahle prognózy budúcich vplyvov klímy. Projekt to urobí zameraním na kľúčové interakcie vplyvov podnebia na jednotlivé odvetvia, ich akumulovaný účinok, najmä extrémnych udalostí, priradenie dopadov zmene klímy a kvantifikáciu neistôt. PROCLIAS využije všetky sieťové nástroje COST na zaškolenie mladých výskumníkov, aby vykonávali a analyzovali simulácie viacerých modelov naprieč odvetviami, podporovali spoločnú platformu na zhromažďovanie simulácií modelových dopadov a metód ich analýzy a šírili údaje, kódy a výsledky pre vedcov, ako aj v syntetickejšej podobe pre zainteresované strany.

Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja

Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia:Restore4Life demonštruje početné sociálno-ekonomické úžitky generované celostným (holistickým) a transdisciplinárnym prístupom k obnove sladkovodných a pobrežných mokradí v povodí Dunaja, ktorý prispeje k novej modro-zelenej infraštruktúre podporujúcej regionálnu odolnosť voči klimatickej zmene a zmierňovanie jej dopadov. Restore4Life má 4 demonštračné lokality a 6 monitorovacích lokalít po celom povodí Dunaja, aby ukázal, že zvýšené poskytovanie kľúčových ekosystémových služieb, ako je zadržiavanie vody a znečisťujúcich látok, sekvestrácia uhlíka a turistické príležitosti, ako aj lepšia odolnosť biotopov závislých od vody prinesú početné sociálno-ekonomické synergie, ktoré tiež poskytujú príležitosti pre udržateľné podnikanie a investície. Implementácia aktivít, ktorých hlavným cieľom je obnoviť laterálnu konektivitu v riečnych koridoroch, bude podporovaná službou Restore4Life na dlhodobú obnovu mokradí (Restore4Life Wetland Reconstruction Accelerator), ktorá kombinuje včasné integrované spravovanie mokradí s novou úrovňou spoločenskej angažovanosti. Akcelerátor poskytne testované ukazovatele, monitorovacie prístupy a podporu pri rozhodovaní na identifikáciu prispôsobených a na budúcnosť orientovaných cieľov, techník a holistických plánov obnovy mokradí. Umožní a uľahčí zapojenie sa občanov a zainteresovaných strán do spoločného navrhovania projektov vytvorením praktických komunít zainteresovaných strán, prostredníctvom prepojenia podobných projektov v rôznych fázach realizácie, občianskou vedou, tematickými mobilnými aplikáciami a využitím viacerých komunikačných kanálov s osobitným zameraním na vizuálny, praktický a interaktívny tok informácií, ktorý podporuje emocionálne väzby na vodou tvarované prostredie. Rôzne nástroje generované Restore4Life, vrátane príručiek pre podnikateľské prostredie a pre cielené plány obnovy, zabezpečia efektívnu replikáciu obnovných aktivít v pridružených regiónoch. V spolupráci s podobnými aktivitami tak Restore4Life efektívne podporuje integračné sociálne a ekonomické premeny.

Celkový počet projektov: 8