Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín

Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration

Doba trvania: 24.9.2020 - 23.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Porozumenie obehu vody v kritickej zóne, t.j. v tenkej vrstve pri zemskom povrchu, ktorá siaha od vegetačného pokryvu po podzemné vody, je nevyhnutné pre riešenie kľúčových environmentálnych problémov, spojených s trvalo udržateľným hospodárením s vodnými zdrojmi. Hlavným cieľom projektu WATSON je integrácia a syntéza súčasných interdisciplinárnych vedeckých poznatkov o rozdelení a miešaní vody v kritickej zóne s využitím jedinečnej možnosti stopovania pohybu vody pomocou izotopov. Tieto aktivity umožnia ísť nad rámec súčasných roztrieštených poznatkov a poskytnú nový koncepčný rámec interakcií medzi doplňovaním podzemnej vody, zásobou vody v pôde a transpiráciou, využiteľný v hospodárení s vodnými zdrojmi v rôznych klimatických podmienkach. Projekt spája mladých, aj skúsených vedcov z rôznych komplementárnych odborov, ktorí sú odborníkmi na využitie izotopov, a koncových uživateľov z vládnych agentúr a súkromných spoločností z 19 krajín COST a jednej partnerskej krajiny. Konečným cieľom projektu je rozvoj využívania izotopových metód v managemente vodných zdrojov.

Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť

Fire in the Earth System: Science & Society

Doba trvania: 24.4.2019 - 23.4.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.
Anotácia:FIRElinks bude rozvíjať sieť vedcov a odborníkov z EÚ zaoberajúcich sa výskumom a riadením požiaru vegetácie s rôznym zázemím: dynamika požiaru, účinky požiaru na pôdu, vodu a vegetáciu a manažment rizika požiaru. Spojí komunity z rôznych vedeckých a geografických prostredí a umožní diskusiu o rôznych skúsenostiach a vznik nových prístupov k výskumu požiaru. Cieľom FIRElinks je posilniť synergické spolupráce medzi európskymi výskumnými skupinami a zúčastnenými stranami s cieľom syntetizovať existujúce vedomosti a odborné znalosti a vymedziť zosúladený výskumný program, ktorý podporuje integrovaný prístup k vytváraniu krajiny necitlivej k požiaru, pričom sa zohľadňujú biologické, biochemické a biofyzikálne, ale aj socio-ekonomické, percepčné a politické obmedzenia. Ide o naliehavú spoločenskú potrebu v dôsledku očakávaného ďalšieho zintenzívnenia a geografického šírenia režimov požiarov v dôsledku zmeny klímy.

Pôdna ekotechnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou

Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests

Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2023
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šurda Peter PhD.
Anotácia:Projekt pozostáva z piatich pracovných balíkov (WP): 1 - vzťah medzi pôdou a obsahom uhlíka, 2 - vplyv povrchovej ťažby a podobných činností, 3 - vplyv zhutnenia pôdy a pasenia lesnej zveri, 4 - efekt okysľovania pôdy 5 - syntéza a diseminácia poznatkov a usmernení. Ústav hydrológie SAV bude koordinátorom horizontálnej aktivity hydrofóbnosť pôdy vo WP1-4. Bude sa podieľať na meraní, spracovaní a interpretácii fyzikálnych vlastností pôdy, s osobitným dôrazom na hydrofyzikálne vlastnosti a vodoodpudivosť pôdy.

Simulácia teploty vody v tokoch v povodí rieky Dunaj počas letných nízkych prietokov

Water temperature simulation during summer low flow conditions in the Danube basin

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Anotácia:The proposed project is oriented on long-term variability and long-term trends of water temperature of selected rivers in different regions of Danube basin (high mountains, highlands, lowlands) and along the Danube River. Multiple regression technique will be used for analysis of relations between water temperature and influencing factors (low and high discharge conditions, increasing atmospheric temperature, anthropogenic activity in basin, etc.). The multiregresion simulation and stochastic forecasting models (Box Jenkins models, ARIMA, SARIMA) of water temperature will be developed for selected rivers. These models will be used for simulation of the water temperature of selected rivers according to different discharge, and air temperature scenarios. One of the expected results is the scientific base for method of water quality classification according the water temperature of water bodies in Danube basin for implementation of WFD 2000/60/EC. The results of the project will be summarized in common monograph of the project team.

Celkový počet projektov: 4