Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

A New Ecosystem of Early Music Studies

A New Ecosystem of Early Music Studies

Doba trvania: 21.9.2022 - 20.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:Stará hudba bola v celej svojej šírke a vo všetkých svojich experimentálnych rozmeroch základom hudobnej vedy ako samostatnej akademickej disciplíny a i naďalej zohráva pri meniacich sa konfiguráciách zásadnú úlohu vo vzdelávaní a výskumných programoch muzikológov. Cieľom projektu EarlyMuse je pripraviť nový akademický a umelecký priestor vo výskume aj v odbornej príprave a posunúť ho novým smerom prostredníctvom posilnenia spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami. Prehodnotené budú vedecké a experimentálne oblasti, ako aj materiálna a hodnotová pozícia starej hudby. Spôsoby propagácie v digitálnom veku a v období po pandémii predstavujú obrovskú príležitosť na aktuálne zhodnotenie najstaršieho európskeho hudobného dedičstva. Konzorcium spája akademických partnerov a sieť profesionálnych umelcov z 23 krajín s cieľom riešiť tieto výzvy v celej ich komplexnosti a rozmanitosti. EarlyMuse má v úmysle mapovať nové cesty, ktoré posilnia jedinečnú pozíciu starej hudby v Európe v intelektuálnej (vedeckej) ako i kultúrnej (umeleckej) oblasti a vo svojej globálnej príťažlivosti. Projekt EarlyMuse sa bude venovať konkrétne šiestim výzvam: (1) vedecká, (2), vzdelávacia, (3) odborná, (4) štrukturálna, (5) ekonomická a (6) spoločenská.

Stará hudba v strednej Európe: spoločný výskum, migrujúce pramene, transregionálne vzťahy

Early Music in Central Europe: Collaborated Research, Migrating Sources, Transregional Connections

Doba trvania: 1.11.2023 - 1.10.2026
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:Historické hodnotenia stredovekej hudobnej kultúry zvyčajne zobrazujú strednú Európu ako okrajový región s oneskoreným prijímaním inovatívnych prvkov v repertoári a s mierne zaostávajúcim vývojom. Dôvodom skresleného pohľadu je nedostatočná prezentácia existujúcich hudobných prameňov, ich neaktuálny popis a nepresná interpretácia. Projekt sa z tohto dôvodu snaží o nové a hĺbkové hodnotenie starej hudby predmetného regiónu. Predmetom výskumov budú pramene cirkevnej hudby, ktoré boli v povojnovom období vo všetkých štyroch krajinách V4 komunistickými režimami marginalizované alebo dokonca bol ich výskum zakázaný. Aktuálny výskum stredovekej liturgickej hudby vo všetkých krajinách V4 čelí v posledných troch desaťročiach novým výzvam a jednotlivé výskumné oblasti napredujú vďaka špecifickým metodológiám a prístupom. Každá krajina postupne rozvinula rôzne silné stránky – hudobný repertoár a žánre stredovekej liturgickej hudby, výskum fragmentov, vydávanie pramenných edícií, stredoveké notácie a výskum hudobnej paleografie, spracovanie rukopisov vo forme databáz, otázky hymnológie a transferu repertoára a i. (konkrétne: výskum fragmentov na Slovensku a v Maďarsku, spracovanie prameňov vo forme databáz, výskum notácií v Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku, otázky hudobného repertoára – v Čechách a v Maďarsku, kultúra monastických komunít na Slovensku a v Poľsku a i.). Cieľom projektu je vybudovanie väčšej medzinárodnej výskumnej komunity s možnosťou rýchleho a konštruktívneho prenosu znalostí špecifických tematických okruhov a metodologických postupov medzi všetkými štyrmi krajinami.

Celkový počet projektov: 2