Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

A New Ecosystem of Early Music Studies

A New Ecosystem of Early Music Studies

Doba trvania: 21.9.2022 - 20.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:Stará hudba bola v celej svojej šírke a vo všetkých svojich experimentálnych rozmeroch základom hudobnej vedy ako samostatnej akademickej disciplíny a i naďalej zohráva pri meniacich sa konfiguráciách zásadnú úlohu vo vzdelávaní a výskumných programoch muzikológov. Cieľom projektu EarlyMuse je pripraviť nový akademický a umelecký priestor vo výskume aj v odbornej príprave a posunúť ho novým smerom prostredníctvom posilnenia spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami. Prehodnotené budú vedecké a experimentálne oblasti, ako aj materiálna a hodnotová pozícia starej hudby. Spôsoby propagácie v digitálnom veku a v období po pandémii predstavujú obrovskú príležitosť na aktuálne zhodnotenie najstaršieho európskeho hudobného dedičstva. Konzorcium spája akademických partnerov a sieť profesionálnych umelcov z 23 krajín s cieľom riešiť tieto výzvy v celej ich komplexnosti a rozmanitosti. EarlyMuse má v úmysle mapovať nové cesty, ktoré posilnia jedinečnú pozíciu starej hudby v Európe v intelektuálnej (vedeckej) ako i kultúrnej (umeleckej) oblasti a vo svojej globálnej príťažlivosti. Projekt EarlyMuse sa bude venovať konkrétne šiestim výzvam: (1) vedecká, (2), vzdelávacia, (3) odborná, (4) štrukturálna, (5) ekonomická a (6) spoločenská.

Celkový počet projektov: 1