Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Analýza druhého regionálneho cyklu periodických správ podľa dohovoru z roku 2003 zmluvnými štátmi v Európe

Analysis of the second regional cycle of Periodic Reports under the 2003 Convention by States Parties in Europe

Doba trvania: 9.9.2022 - 31.12.2023
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.

COST Action CA19129 - Dekolonizačný vývoj: Výskum, výučba a prax

COST Action CA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practice

Doba trvania: 9.9.2020 - 8.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Belák Andrej PhD.

COST Action CA20105 - Pomalá pamäť: Transformačné praktiky v časoch nerovnomerných a zrýchľujúcich sa zmien

COST Action CA20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

Doba trvania: 14.10.2021 - 13.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.

COST Action CA20107 - Teória prepojenia a praktické otázky migrácie a náboženskej diverzity

COST Action CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.

Identifikácia potrieb v oblasti živého dedičstva v komunitách vysídlencov z Ukrajiny

Community-based needs identification living heritage among displaced communities from Ukraine: Hungary, Moldova, Poland, Romania and Slovakia

Doba trvania: 21.4.2022 - 31.12.2023
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Anotácia:Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. v roku 2022 v pozícii hlavného koordinátora riadi medzinárodný projekt, ktorý iniciovalo UNESCO, sekcia Živého dedičstva ako priamu reakciu na vojnu na Ukrajine. V spolupráci s národnými partnermi UNESCO a inými projektovými partnermi ÚESA SAV, v. v. i. zodpovedá za identifikáciu potrieb živého dedičstva medzi komunitami, skupinami a jednotlivcami z Ukrajiny, ktorí sú vysídlení v piatich susedných krajinách: Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Identifikácia potrieb týchto komunít bola počas koordinačného stretnutia, ktoré organizovalo UNESCO na podporu ochrany ukrajinského živého dedičstva (dňa 18. marca 2022) zdôraznená ako prioritná oblasť jeho činnosti.Okrem materiálnych škôd a ničivých strát na ľudských životoch má kritická situácia na Ukrajine negatívny vplyv na sociálnu štruktúru ukrajinskej spoločnosti, rozvracia rodiny a núti milióny ľudí, najmä však žien, detí a starších dospelých, opustiť svoje domovy. V dôsledku toho je ohrozené živé dedičstvo komunít na Ukrajine. Toto všakpredstavuje dôležitú zložku identity, tvorí kontinuitu spoločnosti a môže slúžiť ako zdroj komunitnej a národnej odolnosti v ťažkých časoch. 

Konceptualizácia a mapovanie vystavenia zraniteľných rómskych komunít prírodným rizikám

Conceptualizing and mapping exposure of vulnerable Roma communities to natural hazards

Doba trvania: 7.10.2022 - 31.12.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Anotácia:Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i. sa stal partnerom Centra Spoločenských a psychologických vied, Prognostického ústavu SAV v.v.i. pri riešení projektu Konceptualizácia a mapovanie vystavenia zraniteľných rómskych komunít prírodným rizikám.   Projekt, ktorý je financovaný Nadáciou na podporu otvorenej spoločnosti (FPOS) sa bude riešiť v IV. Štvrťroku 2022 a v priebehu roku 2023. Z teoretického hľadiska je cieľom projektu konceptualizovať environmentálnu spravodlivosť a jej atribúty vo svetle terénneho výskumu v marginalizovaných rómskych komunitách. Projekt bude systematicky analyzovať a popisovať formy a rozsah nerovnakého zaobchádzania v kontexte environmentálnej spravodlivosti s osobitným zreteľom na dotknuté rómske komunity. Na praktickej úrovni výskum bude identifikovať prípady environmentálnej nespravodlivosti, mapovať dopady nerovnakého vystavenia environmentálnym rizikám a diferencovaného prístupu k prírodným zdrojom a demonštrovať ako sa sociálna nespravodlivosť premieňa na environmentálne a zdravotné ohrozenia.

Kultúrne identity na Slovensku a v Srbsku. Žijeme stále v postsocializme?

Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2026
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wiesner Adam PhD.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi Etnografickým ústavom SAVU (ďalej EI SAVU) so sídlom v Belehrade a Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV (ďalej ÚESA SAV) so sídlom v Bratislave „Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?“, uzatvorená na obdobie 1.2. 2020 – 31.1. 2026, sa konkretizuje týmto Dodatkom na trojročné obdobie od 1.2. 2020 do 31.1. 2023 takto: 1. Hľadanie možností vzájomného zapojenia vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV do medzinárodných projektov európskych a iných programov. 2. Organizácia spoločného stretnutia štatutárov, resp. zástupcov vedení a vedeckých rád z oboch inštitúcií za účelom prezentácie vedeckej orientácie pracovísk, publikácií, projektov a projektových zámerov, ktoré umožní vzájomné zapojenie vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV do spoločných medzinárodných projektov, či iného vedeckého podujatia, alebo publikačnej činnosti. 3. Výmena vedeckých pracovníkov formou študijných pobytov v rámci medziakademickej výmeny, ako aj využívanie iných programov na vedeckú mobilitu: doktorandské, postdoktorandské a iné bilaterálne alebo medzinárodné štipendiá. 4. Recipročné prednášky vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV na vybrané témy a organizovanie jednotlivých prednášok pre zahraničných partnerov na katedrách etnológie v Srbsku a na Slovensku. 5. Vzájomné pozvania na vedecké konferencie. 6. Spolupráca v oblasti vydávania vedeckých časopisov: zástupca EI SAVU bude pôsobiť ako člen Redakčnej rady Slovenského národopisu/Slovak Ethnology a zástupca ÚESA SAV bude pôsobiť ako člen redakčnej rady Glasnika EI SAVU. Partnerské pracoviská budú zabezpečovať recipročné publikovanie vedeckých štúdií v časopisoch Slovenský národopis/Slovak Ethnology a Glasnik EI SANU.

Spoznávanie minulosti v mieri

Exploring the Past in Peace

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2024
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Anotácia:Projekt sa sústredí na vývoj digitálneho nástroja vo forme hernej aplikácie, ktorej témou bude kultúrne dedičstvo na území partnerských krajín. Z hľadiska obsahu bude aplikácia pokrývať časti učebných osnov základných a stredných škôl v partnerských krajinách projektu. Konkrétnejšie sa však bude zaoberať týmito učebnými osnovami z hľadiska kultúrneho dedičstva podľa definície UNESCO dohovorov z rokov 1972 a 2003. Projekt vychádza zo spoločných mierových hodnôt UNESCO a Európskej únie. Projekt je v súlade s výskumnou líniou vedeckej koncepcie ÚESA SAV, v. v. i. (2021-2025) zameranej na kultúrne dedičstvo a jeho aktuálne podoby.

Transgeneračný prenos traumy holokaustu – prevencia a starostlivosť

Transgeneration transfer of holocaust trauma - prevention and care

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.3.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.
Anotácia:Projekt sa zameriava na prepojenie multidisciplinárnych špecialistov so záujmom o výskum a liečenie transgeneračného prenosu traumy holokaustu. Množstvo neliečených tráum z kolektívnej katastrofy sa prenieslo na ďalšie generácie. Cieľom je výmena informácií a skúseností o tejto problematike v rámci krajín V4 a prinášanie nových poznatkov o liečení traumy pre židovské komunity a pre odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú.

Celkový počet projektov: 9