Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

COST Action CA19129 - Dekolonizačný vývoj: Výskum, výučba a prax

COST Action CA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practice

Doba trvania: 9.9.2020 - 8.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Belák Andrej PhD.

COST Action CA20105 - Pomalá pamäť: Transformačné praktiky v časoch nerovnomerných a zrýchľujúcich sa zmien

COST Action CA20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

Doba trvania: 14.10.2021 - 13.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.

COST Action CA20107 - Teória prepojenia a praktické otázky migrácie a náboženskej diverzity

COST Action CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Európska webová stránka o integrácii

European Website on Integration

Doba trvania: 1.1.2023 - 13.5.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wilsch Martina PhD.
Anotácia:Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. implementuje od januára 2023 do apríla 2025 projekt Európskej webovej stránky o integrácii (European Website on Integration), kde zodpovedá za expertízu pre obsah týkajúci sa Slovenska. European Website on Integration (EWSI) je portálom Európskej komisie, ktorý sa venuje integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a integrácii držiteľov medzinárodnej ochrany v troch jazykových mutáciách (angličtine, nemčine a francúzštine) a prevádzkuje ho Migration Policy Group v Bruseli.

Rómske akordy: odhaľovanie rómskej praxe pre harmonický sprievod so zvukovou, vizuálnou a etnografickou analýzou

Romani Chords: Uncovering Romani Practice for Harmonic Accompaniment with Sonic, Visual and Ethnographic Analysis

Doba trvania: 2.10.2023 - 1.4.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bahna Vladimír PhD.

Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je, v spolupráci so Sociologickým ústavom AV ČR, v. v. i., prostredníctvom kvalitatívnych aj kvalitatívnych výskumných metód preskúmať skúsenosti ukrajinských migrantov a migrantiek, ktorí boli na Slovensko relokovaní v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, s integráciou do slovenskej spoločnosti.

Spoznávanie minulosti v mieri

Exploring the Past in Peace

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2024
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Anotácia:Projekt sa sústredí na vývoj digitálneho nástroja vo forme hernej aplikácie, ktorej témou bude kultúrne dedičstvo na území partnerských krajín. Z hľadiska obsahu bude aplikácia pokrývať časti učebných osnov základných a stredných škôl v partnerských krajinách projektu. Konkrétnejšie sa však bude zaoberať týmito učebnými osnovami z hľadiska kultúrneho dedičstva podľa definície UNESCO dohovorov z rokov 1972 a 2003. Projekt vychádza zo spoločných mierových hodnôt UNESCO a Európskej únie. Projekt je v súlade s výskumnou líniou vedeckej koncepcie ÚESA SAV, v. v. i. (2021-2025) zameranej na kultúrne dedičstvo a jeho aktuálne podoby.

To get together – Zvyšovanie kapacít komunít vysídlených z Ukrajiny žijúcich na Slovensku prostredníctvom živého dedičstva

To get together – Enhancement of the capacities of displaced communities from Ukraine living in Slovakia through living heritage

Doba trvania: 1.6.2023 - 30.5.2025
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wilsch Martina PhD.
Anotácia:Projekt To get together“ – Zvyšovanie kapacít komunít vysídlených z Ukrajiny žijúcich na Slovensku prostredníctvom živého dedičstva sa koncentruje na úlohu živého dedičstva pre vysídlené komunity z Ukrajiny z dôvodu vojny a na jeho ochranu. Vychádza z výsledkov aplikovaného výskumu „Hodnotenie potrieb ochrany živého dedičstva medzi vysídlenými komunitami z Ukrajiny v piatich krajinách: Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko“, ktorý sa realizoval v období od apríla 2022 do decembra 2023 aj na Slovensku.

Transnacionálna dynamika rodiny v Európe

Transnational Family Dynamics in Europe

Doba trvania: 3.10.2022 - 2.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wilsch Martina PhD.

Celkový počet projektov: 9