Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Druhové zastúpenie a patogenita endoparazitických a ektoparazitických húb troch významných druhov chrobákov - Ips sexdentatus, Oulema melanopus a Harmonia axyridis

Species composition and pathogenicity assessment of endoparasitic and ectoparasitic fungi of three important beetle species - Ips sexdentatus, Oulema melanopus and Harmonia axyridis

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barta Marek PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je zvýšiť odbornosť participujúcich výskumných tímov v technikách molekulárnej analýzy a bioanalýzach patogenity húb na hmyze. Výskum bude zameraný na endoparazitické a ektoparazitické huby troch významných lesných a poľnohospodárskych druhov chrobákov. Niektoré z týchto húb, tiež známe ako entomopatogénne huby, sa považujú za vhodných kandidátov pre biologickú reguláciu viacerých škodcov. V oboch krajinách budú populácie Harmonia axyridis, Ips sexdentatus a Oulema melanopus budú skúmané z pohľadu prevalencie entomopatogénnych húb. Zloženie entomopatogénnej mykoflóry bude analyzované pomocou molekulárnych techník a vybrané huby budú testované proti študovaným druhom chrobákov v laboratóriu. Bulharský tím bude trénovať techniky molekulárnej identifikácie húb na Slovensku a slovenskí vedci budú trénovať techniky biologických testov virulencie v Bulharsku. Očakávame zistenie nových patogénov húb z analyzovaných druhov chrobákov a vyselektovanie patogénnych izolátov vybraných húb voči skúmaným chrobákom.

Európska sieť jedov

European venom network

Doba trvania: 6.10.2020 - 5.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Černecká Ľudmila PhD.

Európske fórum pre revitalizáciu horských marginalizovaných oblastí

A European forum for revitalisation of marginalized mountain areas

Doba trvania: 16.9.2022 - 15.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Brnkaľáková Stanislava PhD.
Anotácia:Cost Action MARGISTAR reflektuje prírodné, environmentálne, sociálne a ekonomické vzájomné vzťahy a interakcie v horských oblastiach a identifikovať environmentálne, sociálne, ekonomické a politické výzvy. Prostredníctvom fyzických a virtuálnych stretnutí širokej škály aktérov má za cieľ spoločne navrhnúť inovatívne cesty na transformáciu marginalizovaných horských oblastí smerom k ich zelenej, digitálnej a zdravej budúcnosti. Zriadením online platformy chce stimulovať dialóg medzi vedcami, tvorcami politík, horskými aktérmi, mimovládnymi organizáciami, podnikateľmi, verejnými orgánmi a súkromnými organizáciami.

Klimaticky-inteligentné zdivočovanie: ekologická obnova na zmiernenie zmeny klímy, adaptáciu a podporu biodiverzity v Európe

Climate-smart rewilding: ecological restoration for climate change mitigation, adaptation and biodiversity support in Europe

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Zastrešujúcim cieľom wildE je zhodnotiť a posilniť potenciál klimaticky inteligentnej obnovy prírody ako prírodného riešenia pre ekologickú obnovu v celej Európe. wildE vyvinie multidisciplinárny výskum, ktorý sa bude zaoberať súvislosťou medzi klímou a biodiverzitou v úzkom spojení so sociálno-ekonomickým rozmerom rozsiahlej obnovy, vrátane scenárov, ktoré tento potenciál ukážu pri rôznorodom využívaní pôdy a budúcnosti klimatických zmien. wildE bude poskytovať vedecké poznatky, metódy a nástroje pre rôzne geografické, ekologické a sociálne kontexty s cieľom pomôcť tvorcom politiky EÚ, národným vládam, regiónom, miestnym komunitám a komerčným spoločnostiam začleniť ekologickú obnovu typu obnovy do svojich politík a plánov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, zlepšenie adaptácie na klímu a zvrátenie straty biodiverzity.

Koevolučný prístup k odomknutiu transformačného potenciálu prírode blízkych riešení pre inkluzívnejšie a odolnejšie komunity

Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities

Doba trvania: 1.11.2022 - 31.10.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Hlavným poslaním projektu je vývoj inovatívnych riešení k podpore efektívnosti implementácie prírode blízkych opatrení v ochrane biodiverzity. Osobitná pozornosť je venovaná integrácií prírodovedných a spoločensko-vedných prístupov s využitím co-evolučným princípov. Projekt si kladie za cieľ vyvinúť inovatívny prístup k integrácií aktérov do procesu plánovania a rozhodovania v manažmente prírody a krajiny vrátane aktérov prírody. Projekt vyvíja a testuje svoje prístupy na 7 prípadových štúdiách.

Kumulatívny vplyv klimatických extrémov a atmosférickej depozície na európske lesy

Join effect of Climate Extremes and Atmospheric deposition on European FORESTs

Doba trvania: 28.10.2022 - 27.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Anotácia:Schopnosť lesov pokračovať v zmierňovaní zmeny klímy závisí od ich schopnosti vyrovnať sa a prispôsobiť sa hnacej sile globálnych zmien, ako sú častejšie extrémne klimatické javy a zmeny látok znečisťujúcich ovzdušie (najmä oxid uhličitý, reaktívne zlúčeniny dusíka a síry). Rôzne faktory globálnej zmeny by mohli zohrávať synergickú, antagonistickú alebo predisponujúcu úlohu pri ovplyvňovaní fungovania a zdravia lesných ekosystémov. CLEANFOREST vytvorí inkluzívnu a multidisciplinárnu celoeurópsku sieť, ktorá využíva existujúce odborné znalosti a infraštruktúry (monitorovacie siete, manipulačné experimenty) na 1/ koordináciu výskumného úsilia (napr. zber údajov), 2) porovnanie prístupov a definovanie spoločných protokolov na štandardizáciu meraní a metodík používaných pri výskume globálnych zmien a 3) podporovať spoluprácu medzi rôznymi výskumnými skupinami na výmenu a syntetizáciu údajov, čo umožní ďalší rozvoj vedeckých poznatkov, identifikáciu medzier vo výskume a poskytovanie návrhov pre manipulačné experimenty a monitorovacie siete ďalšej generácie. Nakoniec, CLEANFORST bude ťažiť z účasti kľúčových zainteresovaných strán (tvorcov politík, malých spoločností vyvíjajúcich lacné a efektívne nástroje na monitorovanie životného prostredia, občianske združenia), a to podporou vzájomných synergií s cieľom splniť naliehavú potrebu riešení založených na dôkazoch v oblasti politiky, spoločnosti a technologických výziev. Zameranie projektu - hlavné výzvy: Výzva 1. Časopriestorové zmeny v hybných silách globálnych zmien. Výzva 2. Interakcie medzi hybnou silou globálnej zmeny a zdravotným stavom i fungovaním lesných ekosystémov. Výzva 3. Interakcie medzi hybnou silou globálnej zmeny a stromovými i pôdnymi biogeochemickými procesmi

Ochrana európskych mestských stromov a lesov prostredníctvom zlepšenej biobezpečnosti

Urban Tree Guard - Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity

Doba trvania: 26.10.2021 - 25.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jánošíková Zuzana PhD.

Paneurópska sieť pre klimaticky adaptívnu obnovu lesa a zalesňovanie

Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation

Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.

Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev

International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities

Doba trvania: 23.7.2018 - 30.9.2024
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.

Sieť inovatívnych technológií diaľkového prieskumu Zeme v rámci disturbančnej ekológie v lesoch

Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav DrSc.

Transformácia medzinárodných skúseností a výskumnej siete pre udržateľnú budúcnosť

Transformations international Experience and Research network for Sustainable futures

Doba trvania: 31.10.2023 - 30.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants

Doba trvania: 11.11.2016 - 11.11.2026
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi ÚEL SAV a ČZU v Prahe (2016–2021). Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán zameraná hlavne na: 1. získavanie a analýzy terénneho materiálu 2. vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky 3. organizovanie medzinárodných konferencií 4. príprava spoločných publikácií

Vytvorenie automatizovanej monitorovacej siete za účelom sledovania vitality Quercus robur L. v Podunajsku

Towards a network for automated real-time monitoring of Quercus robur L. vitality in the Danube region

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ježík Marek PhD.
Anotácia:Súčasné zmeny v brehových porastoch v Podunajsku, spôsobené najmä hydrologickým hospodárením a klimatickými zmenami, vedú k vážnej strate vitality lužných ekosystémov s výskytom druhu Quercus robur. Dendrochronologické analýzy sú efektívnymi nástrojmi, ktoré poskytujú nové poznatky o plasticite lesa v súvislosti s meniacou sa klímou a ich adaptívnymi mechanizmami. Bude vytvorený kontinuálny veľkoplošný prediktívny monitorovací systém založený na dendrometrických dátach s cieľom sledovať vitalitu lesa a zároveň zmierňovať nepredvídateľné zmeny klímy pozdĺž gradientu od strednej do južnej Európy. Projekt navyše povedie k posilneniu výskumných kapacít členov projektového tímu prostredníctvom výmeny zručností a vedomostí a k vytvoreniu systematickej monitorovacej siete.

Využitie obrazovej umelej inteligencie na monitoring a ochranu hmyzu

Using Image-based AI for Insect Monitoring & Conservation

Doba trvania: 25.10.2023 - 24.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Černecká Ľudmila PhD.

Využitie sietí rastlín a mikrobiómov a syntetických spoločenstiev na zlepšenie kondície plodín

Exploiting Plant-Microbiomes Networks and Synthetic Communities to improve Crops Fitness

Doba trvania: 2.10.2023 - 1.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Artimová Renata PhD.
Anotácia:CropBiomes združuje európskych odborníkov s cieľom koordinovať a rozvíjať poznatky o mikrobiómoch plodín na využitie v presnom udržateľnom poľnohospodárstve. Využije technologický pokrok (napr. upravené mikrobiómy) na selektívne zlepšenie odolnosti holobiómov voči špecifickým prostrediam, ako je sucho a choroby. Budú definovať nové koncepcie tém, ako je diverzita rastlinných mikrobiómov, ich distribúcia, ekoevolúcia, kríženie a dynamika mikrobiómov/holobiómov a kríženie v špecifických prostrediach, ako sú systémy bez pôdy a environmentálne stresory (sucho/teplo, patogény). Nakoniec preskúmame rastlinný mikrobióm ako zdroj prospešných asociácií mikroorganizmov a využijeme technológie na inžinierstvo mikrobiómov (prostredníctvom syntetických spoločenstiev).

Celkový počet projektov: 15