Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Biodiverzita lesov mierneho pásma orientujúca udržateľnosť hospodárenia unifikáciou perspektív

Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying perspectives

Doba trvania: 13.11.2019 - 12.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu

Centre of the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in food chain in interaction with potentially risk substances of anthropogenic origin

Doba trvania: 1.11.2018 - 31.12.2023
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.

Európska sieť jedov

European venom network

Doba trvania: 6.10.2020 - 5.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Černecká Ľudmila PhD.

Európske fórum pre revitalizáciu horských marginalizovaných oblastí

A European forum for revitalisation of marginalized mountain areas

Doba trvania: 16.9.2022 - 15.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Brnkaľáková Stanislava PhD.
Anotácia:Cost Action MARGISTAR reflektuje prírodné, environmentálne, sociálne a ekonomické vzájomné vzťahy a interakcie v horských oblastiach a identifikovať environmentálne, sociálne, ekonomické a politické výzvy. Prostredníctvom fyzických a virtuálnych stretnutí širokej škály aktérov má za cieľ spoločne navrhnúť inovatívne cesty na transformáciu marginalizovaných horských oblastí smerom k ich zelenej, digitálnej a zdravej budúcnosti. Zriadením online platformy chce stimulovať dialóg medzi vedcami, tvorcami politík, horskými aktérmi, mimovládnymi organizáciami, podnikateľmi, verejnými orgánmi a súkromnými organizáciami.

Integrovaný prístup botanických záhrad a ´občianskej vedy´ pre záchranu ohrozených druhov rastlín

An integrated approach of botanical garden and citizen science in the threatened plants conservation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.

Koevolučný prístup k odomknutiu transformačného potenciálu prírode blízkych riešení pre inkluzívnejšie a odolnejšie komunity

Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities

Doba trvania: 1.11.2022 - 31.10.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Hlavným poslaním projektu je vývoj inovatívnych riešení k podpore efektívnosti implementácie prírode blízkych opatrení v ochrane biodiverzity. Osobitná pozornosť je venovaná integrácií prírodovedných a spoločensko-vedných prístupov s využitím co-evolučným princípov. Projekt si kladie za cieľ vyvinúť inovatívny prístup k integrácií aktérov do procesu plánovania a rozhodovania v manažmente prírody a krajiny vrátane aktérov prírody. Projekt vyvíja a testuje svoje prístupy na 7 prípadových štúdiách.

Kumulatívny vplyv klimatických extrémov a atmosférickej depozície na európske lesy

Join effect of Climate Extremes and Atmospheric deposition on European FORESTs

Doba trvania: 28.10.2022 - 27.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.

Nové prístupy v detekcii patogénov a vzdušných alergénov

New approaches in detection of pathogens and aeroallergens

Doba trvania: 13.7.2019 - 20.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.

Ochrana európskych mestských stromov a lesov prostredníctvom zlepšenej biobezpečnosti

Urban Tree Guard - Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity

Doba trvania: 26.10.2021 - 25.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jánošíková Zuzana PhD.

Paneurópska sieť pre klimaticky adaptívnu obnovu lesa a zalesňovanie

Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation

Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.

Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev

International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities

Doba trvania: 23.7.2018 - 30.9.2024
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.

Rámec pre organizáciu rozhodovacieho procesu pre opätovné využívanie vody v inteligentných mestách

Framework for Organisational Decision-Making Process in Water Reuse for Smart Cities

Doba trvania: 1.4.2020 - 31.1.2024
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na návrh rámca pre účinný systém organizácie rozhodovania v managemente opätovného využívania odpadových vôd ako súčasť konceptu inteligentných miest. Predmetom riešenia bude hľadať inštitucionálne a spoločenské inovácie, ktoré zabezpečia účinnú implementáciu technologických riešení s využitím prípadových štúdií vo vybraných krajinách. Centrálnym je transdisciplinárny koncept a tvorba mechanizmu na zapojenie kľúčových aktérov z Japonska a Európy do tvorby projektových koncepcií a riešení.

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants

Doba trvania: 11.11.2016 - 11.11.2026
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi ÚEL SAV a ČZU v Prahe (2016–2021). Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán zameraná hlavne na: 1. získavanie a analýzy terénneho materiálu 2. vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky 3. organizovanie medzinárodných konferencií 4. príprava spoločných publikácií

Vytvorenie pracovnej siete pre ochranu mokraďových lesov v krajinách V4

Network establishment for V4 wetland forest protection

Doba trvania: 16.5.2022 - 15.11.2023
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.

Celkový počet projektov: 14