Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav anorganickej chémie SAV
Atómová koncepcia materiálov na báze uhlíka pre novú normálnu spoločnosť
Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Society
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva CSc.
Anotácia:Na označenie hospodárskych/sociálnych cieľov po finančnej kríze v roku 2008 sa používa výraz „nový normálny“. V súčasnej dobe sa tento termín používa pre rozvíjajúci sa životný štýl na konci pandémie COVID19. Projekt sa týka „Novej normálnej spoločnosti“ prostredníctvom príspevku k vytvoreniu modernizovanej spoločnosti zameranej na človeka (japonská „Spoločnosť 5.0“), kde nové technológie slúžia trvalo udržateľnému rozvoju, zmierňujú hrozbu budúcich pandémií a sú venované ľudskému blahu. Naším cieľom je prispieť k celosvetovému cieľu prostredníctvom vývoja pokročilých Materiálov na Báze Uhlíka (MBU). MBU sú kľúčové v každodenných aplikáciách a zariadeniach: batérie, generátory energie, meniče energie, mobilné zariadenia, konštrukčné materiály, environmentálne filtre, zdravotná starostlivosť a lekárske výrobky. Konzorcium AtomDeC je zložené zo zástupcov troch kontinentov: všetkých krajín V4, Japonska a Kanady. Zameriavame na pokročilé MBU dodržiavaním konceptu „atómového dizajnu“, ktorý je ťažké dosiahnuť pre uhlíkové materiály s neusporiadanou/amorfnou štruktúrou. Projekt AtomDeC priamo rieši spoločnú výzvu na vývoj pokročilých materiálov pre extrémne prostredia, elektroniku a zber energie, ako je skladovanie plynu, flexibilné elektródy/superkondenzátory/vodivé tenké vrstvy, mikroelektronika a opticky aktívne materiály s vysokou stabilitou napätia/štruktúry. Jedinečné mechanické vlastnosti poréznych MBU a naše kombinované technické znalosti umožňujú zamerať sa na dizajn materiálov súvisiacich s pandémiou COVID19, ako sú napr. antivírusové filtre.
Doba trvania: 1.11.2021 - 30.10.2024
Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Spin Coupling Advanced Level Perception
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:Globálnym cieľom projektu je rozšíriť súčasné vnímanie a porozumenie jadrovej spinovej interakcie ako esenciálneho NMR parametra pre charakterizáciu molekúl. Toto sa dosiahne použitím experimentálnych fosfínových modelov (Dijon, Francúzsko) a pokročilých teoretických nástrojov (Bratislava, Slovensko). Takto budú objavené a preskúmané nové dráhy spinových interakcií, prípadne aj rozšírené na iné triedy molekúl. Od projektu sa očakáva, že bude mať dopad na bežné používané metódy NMR a ich aplikáciu na organickú syntézu kovovými katalyzátormi.
Doba trvania: 1.2.2020 - 31.12.2022
Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage
Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Anotácia:Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences is participating in the SIMBA project “Sodium-Ion and sodium Metal BAtteries for efficient and sustainable next-generation energy storage” under the grant agreement 963542 has started on the 1st of January 2021. The Kick-off meeting took place online and headstarted a highly ambitious project to develop sustainable and safe batteries to store renewable energy. The SIMBA project has the concrete goal of delivering a safe and low-cost all-solid-state-sodium battery technology for stationary application. Reducing the use of critical materials is the core of SIMBA, which will employ sustainable battery materials, reducing supply risks and restrictions and environmental impact, which are instead currently affecting other technologies, i.e. Lithium-ion batteries. The unprecedented concept of SIMBA is based on the integration of a sodium metal anode in a sodium free assembly architecture including a highly porous support on the anode side, a single-ion conductive composite/hybrid polymer electrolyte and an innovative cathode material. SIMBA gathers a consortium of 16 partners from 6 EU and associated countries having received a funding from the European Commission of 8M €. For more information, please contact the coordinator of the project, Prof. Ralf Riedel: ralf.riedel@tu-darmstadt.de This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 963542
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Štruktúry a biokompozity pre regeneráciu tkanív
Scaffolds and biocomposites for tissue regeneration
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 4