Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Atómová koncepcia materiálov na báze uhlíka pre novú normálnu spoločnosť

Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Society

Doba trvania: 1.11.2021 - 30.10.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva CSc.
Anotácia:Na označenie hospodárskych/sociálnych cieľov po finančnej kríze v roku 2008 sa používa výraz „nový normálny“. V súčasnej dobe sa tento termín používa pre rozvíjajúci sa životný štýl na konci pandémie COVID19. Projekt sa týka „Novej normálnej spoločnosti“ prostredníctvom príspevku k vytvoreniu modernizovanej spoločnosti zameranej na človeka (japonská „Spoločnosť 5.0“), kde nové technológie slúžia trvalo udržateľnému rozvoju, zmierňujú hrozbu budúcich pandémií a sú venované ľudskému blahu. Naším cieľom je prispieť k celosvetovému cieľu prostredníctvom vývoja pokročilých Materiálov na Báze Uhlíka (MBU). MBU sú kľúčové v každodenných aplikáciách a zariadeniach: batérie, generátory energie, meniče energie, mobilné zariadenia, konštrukčné materiály, environmentálne filtre, zdravotná starostlivosť a lekárske výrobky. Konzorcium AtomDeC je zložené zo zástupcov troch kontinentov: všetkých krajín V4, Japonska a Kanady. Zameriavame na pokročilé MBU dodržiavaním konceptu „atómového dizajnu“, ktorý je ťažké dosiahnuť pre uhlíkové materiály s neusporiadanou/amorfnou štruktúrou. Projekt AtomDeC priamo rieši spoločnú výzvu na vývoj pokročilých materiálov pre extrémne prostredia, elektroniku a zber energie, ako je skladovanie plynu, flexibilné elektródy/superkondenzátory/vodivé tenké vrstvy, mikroelektronika a opticky aktívne materiály s vysokou stabilitou napätia/štruktúry. Jedinečné mechanické vlastnosti poréznych MBU a naše kombinované technické znalosti umožňujú zamerať sa na dizajn materiálov súvisiacich s pandémiou COVID19, ako sú napr. antivírusové filtre.

New type of cesium fluoro-, oxo-, and oxo-fluoro-aluminate complexes: stability, dynamics and structural characterization

New type of cesium fluoro-, oxo-, and oxo-fluoro-aluminate complexes: stability, dynamics and structural characterization

Doba trvania: 1.9.2022 - 30.6.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František PhD.
Anotácia:PANACEA - Pan-European solid-state NMR Infrastructure for Chemistry-Enabling Access Konzorcium PANACEA spája sedem národných infraštruktúr v celej Európe (CNRS vo Francúzsku, Aarhus University v Dánsku, CERM-CIRMMP v Taliansku, Radboud University v Holandsku, University of Aveiro v Portugalsku, Göteborg University vo Švédsku a University of Warwick vo Veľkej Británii) , v Spojených štátoch (na Floridskej štátnej univerzite) a otvára ich všetkým európskym výskumníkom z akademickej obce aj priemyslu. Bruker Biospin a Mestrelab, ako aj EPFL a Weizmann Institute of Science sú tiež zapojené do konzorcia. Paralelne s prístupom budú partneri rozvíjať spoločné výskumné a sieťové aktivity s cieľom zlepšiť kvalitu a kvantitu služieb poskytovaných infraštruktúrami a uľahčiť používanie moderných pevných NMR laickým užívateľom, čím sa rozšíria možnosti pre nové oblasti použitia v chémii.

Sodík-iónové a sodík-kovové batérie novej generácie pre efektívne a udržateľné uskladnenie energie

Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Anotácia:Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences is participating in the SIMBA project “Sodium-Ion and sodium Metal BAtteries for efficient and sustainable next-generation energy storage” under the grant agreement 963542 has started on the 1st of January 2021. The Kick-off meeting took place online and headstarted a highly ambitious project to develop sustainable and safe batteries to store renewable energy. The SIMBA project has the concrete goal of delivering a safe and low-cost all-solid-state-sodium battery technology for stationary application. Reducing the use of critical materials is the core of SIMBA, which will employ sustainable battery materials, reducing supply risks and restrictions and environmental impact, which are instead currently affecting other technologies, i.e. Lithium-ion batteries. The unprecedented concept of SIMBA is based on the integration of a sodium metal anode in a sodium free assembly architecture including a highly porous support on the anode side, a single-ion conductive composite/hybrid polymer electrolyte and an innovative cathode material. SIMBA gathers a consortium of 16 partners from 6 EU and associated countries having received a funding from the European Commission of 8M €. For more information, please contact the coordinator of the project, Prof. Ralf Riedel: ralf.riedel@tu-darmstadt.de This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 963542

Vývoj bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého

Development of functionally graded silicon nitride with improved bioactivity

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.

Vývoj nových metód spájania vysoko-entropických keramických materiálov

Development of new joining methods for high entropy ceramics

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom predkladaného projektu je vývoj nových metód spájania pre vysoko-entropické keramické materiály (HEC) za účelom zvýšenia prevádzkových limitov spojov pre vesmírne aplikácie. Projekt navrhuje inovatívny postup prípravy vysoko-entropických keramických spojov s potenciálne zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťami pomocou priameho difúzneho spájania v tuhej fáze (bez prítomnosti medzivrstvy), alebo difúzneho spájania pomocou žiaruvzdornej kovovej medzivrstvy. Po prvýkrát budú použité žiaruvzdorné vysoko-entropické zliatiny (HEA) ako medzivrstvy pre spájanie dvoch vysoko-entropických keramík, a pre spájanie vysoko-entropických keramík ku kompozitom s keramickou matricou (CMCs). Projekt si dáva za úlohu získať nové vedecké poznatky o vplyve elektrického poľa a kvality povrchu materiálov na priame difúzne spájania HEC materiálov, ako aj na pochopenie fyzikálno-chemických dejov odohrávajúcich sa na rozhraní HEC/HEA a HEA/CMCs. Budú skúmané mechanické vlastnosti pri izbovej ako aj zvýšených teplotách s cieľom určenia prevádzkových limitov novovyvinutých spojov. Projekt poskytne komplexný pohľad na spájanie vysoko-entropickej keramiky pre potenciálne aplikácie v leteckom a vesmírnom priemysle. To môže výrazne rozšíriť aplikačný potenciál nedávno vyvinutej novej generácie ultra-vysokoteplotnej keramiky, t.j. vysoko-entropických keramických materiálov.

Celkový počet projektov: 5