Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Digitalizácia a konšpiračné teórie

Researching Europe, Digitalisation and Conspiracy Theories

Doba trvania: 1.11.2022 - 30.10.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mrva Marianna PhD.
Anotácia:Digitálne komunikačné technológie umožňujú výmenu, prispôsobovanie a prijímanie konšpiračných teórií v nevídanej rýchlosti a rozsahu, čím uľahčujú vytváranie protipublik, ktoré spája sklon k dezinformáciám. Projekt REDACT bude analyzovať, ako digitalizácia formuje formu, obsah a dôsledky konšpiračných teórií vrátane online sociality a offline akcií a účinkov. Namiesto toho, aby sa digitalizácia vnímala ako proces, ktorý má univerzálne výsledky, alebo konšpiračné teórie ako rovnaké v priestore a čase, projekt REDACT sa zaoberá online konšpiračnými teóriami a protipublikami v rôznych európskych regiónoch (západná Európa, stredná Európa, Pobaltie a Balkán) s cieľom vypracovať spoľahlivé a diferencované odporúčania o konšpiračných teóriách - obzvlášť trvanlivej forme dezinformácií - pre tvorcov politík, regulátorov médií, organizácie na kontrolu faktov a monitorovanie extrémizmu, ako aj samotné internetové spoločnosti.

Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Spájanie výskumu a praxe

European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice

Doba trvania: 5.10.2021 - 4.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

UKR - Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

Spoločenské a humanitné vedy pre transformáciu a odolnosť voči zmene klímy, SHiFT

Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience, SHiFT

Doba trvania: 26.9.2022 - 25.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.
Anotácia:Projekt COST Action SHiFT - Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (SHiFT), je zameraný na využitie možností vytvárania sietí a spolupráce medzi partnerskými inštitúciami. Aktivity sú je orientované na posilnenie existujúcich odborných znalostí SSH a transdisciplinárnych skúseností zúčastnených strán, ako aj aktívne vytváranie nových a inovatívnych partnerstiev a výskumných postupov v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Táto trajektória je v úzkom súlade s poslaním a politikou program COST Action, najmä pokiaľ ide o snahu preklenúť existujúce medzery, ktoré sú prekážkou integrácie poznatkov medzi vedou, tvorbou politiky a spoločnosťou. Projekt je zameraný na vytvorenie transdisciplinárneho centra riešenia existujúcich výziev v oblasti aktívnej podpory spoločenskej transformácie v súvislosti so zmenou klímy. Centrum HUB SHiFT bude pozostávať zo skupiny transdisciplinárnych SSH vedcov a odborníkov z praxe, ako aj ich ďalších sietí sociálnych kontaktov, so zameraním na rozvíjanie spoločných výhod pre transformáciu naprieč rôznymi sociálnymi, politickými, ekonomickými, environmentálnymi a technologickými kontextami. Cieľom projektu SHiFT je riešiť výzvu vytvárania inovatívnych a realizovateľných postupov prostredníctvom zapojenia sa do transformačnej dimenzie kritickej praxe (critical practice). Kritická teória (critical practice approach) skúma transformačné procesy v praxi v rôznych dimenziách, ktoré zahŕňajú výskum, politiku, podnikanie, komunitu a individuálne postupy.

Vývoj dekolonizácie: výskum, výučba a prax

Decolonising Development: Research, Teaching, Practice

Doba trvania: 1.9.2020 - 30.8.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

Celkový počet projektov: 5