Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.
Duchovné hodnoty a tradičná kultúra
Spiritual values and traditional culture
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia: Otázky súvisiace s duchovnými hodnotami a tradičnou kultúrou sú predmetom výskumu v nových smeroch antropologickej lingvistiky od konca 20. a začiatku 21. storočia. Svoje miesto táto výzkumná téma si našla aj v publikáciách odborníkov z moskovskej etnolingvistickej školy pod vedením Svetlany Tolstojovej, v ľublinskej etnolingvistickej škole vedenej J. Bartmińskim a v etnickolingvistickej škole v Sofii vedenej М. Kitanovovou. Slovenský etnolingvistický výskum sa realizuje pod vedením P. Žeňucha. Účastníci projektu pracujú v oblasti historickej lingvokulturológie a modernej etnolingvistiky pri implementácii diachronickej a synchrónnej metódy výskumu. Špecifikom tohto projektu je kombinácia metód spracovania a analýzy materiálu zo stredovekých písomných zdrojov a údajov z tradičnej kultúry Bulharov a Slovákov. Vďaka tomu je tento projekt inovatívny a hodnotný pre rozvoj bulharskej a slovenskej kultúry.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Jazykový obraz právneho a kultúrneho myslenia v textoch staršej slovenskej a bulharsklej literatúry
Linguistic image of legal and cultural thinking in texts of older Slovak and Bulgarian literature
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia: Projekt sa zameriva na výskum etablovania špecifických kultúrnych symbolov ako spravodlivosť, právo, systém, poriadok, mier a i. v kultúrnej identite spoločenstva. Dôraz sa kladie na štúdium ich prepojeniu s kultúrnou symbolikou a hodnotami spoločnosti vo vzťahu k individuálnej, skupinovej, kolektívnej a národnej identite v slovensko-bulharskom i širšom európskom kultúrnom a jazykovom priestore. Charakteristickým javom právnej písomnej kultúry v slovanskom kontexte je paralelná koexistencia starých, dožívajúcich a nových, rodiacich sa kultúrnych foriem. Zo synergie duchovnej a právnej kultúry vyplynuli slovanskom prostredí hlavné zdroje kultúrnej pamäti. Tie sú určujúce pre rozvoj slovanskej kresťanskej a právnej identity založenej na princípoch a tradícii cyrilometodského odkazu.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Slovensko-srbské jazykové vzťahy v kontexte výskumu duchovnej a materiálnej kultúry a etnických súvislostí
Slovak-Serbian Language Relations in the Context of Research into Spiritual and Material Culture and Ethnic Connections
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hríbová Marína PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia
Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale (Pápežským východným ústavom) v Ríme a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka Trnavskej univerzity v Košiciach realizuje základný výskum cyrilských a latinských rukopisných i tlačených pamiatok byzantskej tradície. V prvom rade sa uskutočňujú terénne zbery a archívne výskumy. Skúmajú sa cyrilské a latinské pamiatky byzantskej tradície, ktoré vznikli v našom prostredí, alebo sa na Slovensko dostali rozličnými cestami z prostredia, kde byzantská tradícia prevláda. Hoci naše aktivity sústreďujeme najmä na región východného Slovenska a predovšetkým na nositeľov byzantskej tradície, venujeme sa aj celému radu aktuálnych otázok dotýkajúcich sa jazykového, etnického, kultúrneho, konfesionálneho pluralizmu, ktorý je typický práve pre skúmaný región a slúži ako príklad súžitia viacerých jazykových, etnických (Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Maďari, Poliaci, Rómovia a i.) a náboženských (gréckokatolíci, rímskokatolíci, pravoslávni, protestanti augsburského i helvétskeho vyznania a i.) skupín. Ak hovoríme o stredoeurópskom či karpatskom priestore z pohľadu 17.–19. storočia, uvedomujeme si, že tento priestor v tom čase nerozdeľovali politické hranice. V našom výskume však v prvom rade sledujeme, ako sa jazykové, etnické i kultúrne vedomie vyvíjalo práve v rovine konfesionality, príslušnosti k istému religiózno-obradovému spoločenstvu, skúmame vývin, tvárnosť, mobilitu a identifikáciu jednotlivca i spoločenstva v súvislosti s príslušnosťou k byzantskej kultúrnej a liturgicko-obradovej tradícii. Významnú zložku našich výskumov tvorí budovanie elektronickej databázy pamiatok byzantskej tradície a ich príprava na vydanie.
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2030

Celkový počet projektov: 4