Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Európsky projekt spolupráce astronómov: Španielsko-Česko-Slovensko

European Collaborating Astronomer ProjectS: Espana-Czechia-Slovakia

Doba trvania: 1.9.2020 - 31.8.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakubík Marián PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je hľadanie, podnecovanie a následné vzdelávanie nových lídrov výskumu v oblasti astronómie a astrofyziky prostredníctvom medzinárodnej mobility. V rámci projektu budeme vzdelávať mladých začínajúcich vedcov v oblastiach, v ktorých je už naplno rozvinutý výskum na jednotlivých partnerských inštitúciách. Okrem toho budeme svoje know-how rozširovať externému publiku formou naživo vysielaných vedeckých seminárov, publikovaním vedeckých článkov o najaktuálnejších astronomických témach a organizovaním medzinárodných letných škôl. Do projektu zahrnieme aj vzdelávací komponent zahrnutím projektových prác žiakov na vybrané astronomické témy, ktoré podporujú pozitívny obraz prírodných vied a posilňujú väzby medzi vedeckými pracovníkmi a školami. Ďalšou časťou nášho projektu bude séria verejných prednášok zameraných na široké publikum, ktoré poskytnú hodnotné spojenie medzi výskumníkmi a širokou verejnosťou.

Integrácia slnečnej fyziky s vysokým rozlíšením

Integrating High Resolution Solar Physics

Doba trvania: 1.1.2019 - 30.9.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na integráciu hlavných európskych infraštruktúr používaných v oblasti výskumu Slnka s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením. V rámci projektu sa bude: i) realizovať medzinárodný prístup k veľkým slnečným teleskopom; (ii) rozvíjať integrácia malých komunít zameraných na výskum Slnka a podporovať ďalšia Európska spolupráca; iii) rozširovať znalosť v oblasti získavania a spracovania slnečných meraní; iv) zvyšovať pridanú hodnotu meraní získaných s vysokým rozlíšením poskytnutím dát už v predspracovanom stave, ktoré sú pripravené priamo na vedecké účely; v) podporovať simultánne používanie vesmírnych a pozemských meraní poskytovaním jednotného prístupu k príslušným archívom dát; vi) podporovať zosilnenie spolupráce medzi pozorovateľskými a teoretickými výskumnými komunitami organizovaním stretnutí a pomocou najmodernejších metodológií; vii) uskutočňovať výcvik novej generácie vedcov prostredníctvom študentských škôl, programov mobility a grantových programov na podporu ich účasti na konferen-ciách; viii) uskutočňovať vývoj inovačných prístrojových vybavení určených na kompenzáciu vplyvov atmosférických turbulencií na pozorovania Slnka; ix) vyvíjať metodika simultánneho používania synoptických pozorovaní Slnka a pozorovaní Slnka získaných s vysokým rozlíšením; x) realizovať poskytovanie najnovších informácií pre verejnosť. Projekt SOLARNET zahŕňa všetky relevantné európske výskumné inštitúcie, infraštruktúry a archívy dát zamerané na výskum Slnka. Výsledky získané v rámci tohto projektu budú mať zásadný význam pri definovaní využívania budúceho 4-metrového Európskeho slnečného ďalekohľadu (EST).

Celkový počet projektov: 2