Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

3Rs koncepty pre zlepšenie kvality biomedicínskych vied (IMPROVE)

3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)

Doba trvania: 21.10.2022 - 20.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:Povedomie o existencii krízy reprodukovateľnosti a predvídateľnosti v biomedicínskej vede sa v posledných rokoch zvýšilo. Kríza reprodukovateľnosti sa týka problému, s ktorým sa výskumníci snažia replikovať alebo reprodukovať vedecké štúdie. Mnoho publikácií skúmalo, prečo je predklinický výskum nereprodukovateľný a nepredvídateľný, čo poukazuje na nedostatky vo vykazovaní a štatistických postupoch. Naďalej sa identifikujú mätúce faktory, ktoré sú súčasťou laboratórneho prostredia a budú ovplyvňovať závislé aj nezávislé premenné, čo naznačuje, že naše poznatky o ich existencii nie sú ani zďaleka úplné. Lepšia štatistická metodológia bude zohrávať ústrednú úlohu pri zlepšovaní reprodukovateľnosti vedy, aby sa vytvoril rozsiahly a reprodukovateľný výskum. Ďalšou oblasťou zlepšenia je vývoj nových metód na lepšie definovanie a hodnotenie úspechu replikácie a zlepšenie predvídateľnosti. V tomto svetle je vývoj a zavádzanie nových, výkonných konceptov pre biomedicínsky výskum nevyhnutný na zníženie produkcie nereprodukovateľných a nepredvídateľných údajov. Má to nesmierny vedecký, ekonomický a spoločenský význam. V tejto súvislosti navrhujeme, aby zistenia a koncepty z oblasti 3R výrazne pomohli zlepšiť biomedicínsky výskum na niekoľkých úrovniach. Preto je hlavným cieľom COST Action IMPROVE: Vytvoriť sieť, ktorá bude pracovať na zdokonaľovaní, harmonizácii a podpore konceptov, údajov a dokumentov 3R s cieľom zlepšiť kvalitu biomedicínskej vedy.

Aplikácia bionického hydrogélu obohateného o vybrané prírodné látky na regeneráciu poškodenej kĺbovej chrupavky.

Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion.

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.
Anotácia:Lézia kĺbovej chrupavky je bežné poranenie kolena, ktoré je často výsledkom degenerácie počas starnutia, opakovaného opotrebovania kĺbov alebo úrazu. Jednou zo sľubných možností regenerácie je nahradenie lézie biokompatibilnými materiálmi. Ako vhodné materiály sa na tento účel použijú hydrogély. Kľúčovým problémom v tejto technológii je spôsob fixácie implantovaného hydrogélu s okolitým tkanivom. Obohatenie tohto hydrogélu vybranými prírodnými látkami, ktoré majú protizápalové a antioxidačné vlastnosti, by mohlo tiež prispieť k zvýšeniu účinnosti liečby osteoartritídy (OA) a reumatoidnej artritídy (RA). Vyvinieme bionický päťvrstvový integrovaný hydrogél s vhodnou mechanickou pevnosťou a pórovitou štruktúrou na zvýšenie bunkovej proliferácie a bunkových interakcií s okolitým tkanivom. Výsledkom je, že implantovaný hydrogél môže vytvárať biologickú fixáciu a byť dobre integrovaný s okolitým tkanivom, čo poskytuje robustnú a bezpečnú fixáciu hydrogélu. Budeme tiež študovať účinok prírodných zlúčenín, ako je D-limonén, astaxantín a krocín pri liečbe experimentálnej artritídy, aby sme určili ich protizápalový a antioxidačný potenciál liečby deštrukcie chrupavky. Po vykonaní predbežných experimentov na modeli adjuvantnej artritídy, budú vybrané najúčinnejšie zlúčeniny na obohatenie hydrogélu. Nakoniec bude pre klinické skúšanie odporúčaný najefektívnejší obohatený hydrogél s najvyšou biokompatibilitou.

Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases

Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases

Doba trvania: 19.10.2021 - 18.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta DrSc.
Anotácia:Neprenosné choroby (NCD), ako je rakovina, cukrovka, kardiovaskulárne, neurodegeneratívne, respiračné alebo imunitné choroby, predstavujú 77 % všetkých úmrtí v Európe, zostávajú najrozšírenejšie a bez účinnej liečby. Najvhodnejším prístupom na prekonanie tohto problému je vytváranie sietí medzi multidisciplinárnymi tímami, ktoré skúmajú ochorenie skôr z hľadiska príčinných patomechanizmov než klinických symptómov. Takéto patomechanizmy znamenajú stratu homeostatických funkcií, čo vedie k patologickej tvorbe reaktívnych foriem kyslíka, chronickému zápalu, metabolickej nerovnováhe a proteinopatii. Transkripčný faktor NRF2 je hlavným regulátorom viacerých cytoprotektívnych reakcií a kľúčovým molekulárnym spojením medzi mnohými NCD. Poskytuje jedinečnú stratégiu pre vývoj a zmenu účelu liekov, ktorá sa teraz začína prenášať do farmakologickej a klinickej arény. Touto akciou sa buduje sieť excelentnosti na integráciu a šírenie existujúcich znalostí a poskytovanie inovatívnych služieb, liekov a nástrojov súvisiacich s farmakológiou NRF2 s konečným cieľom podporiť preklad do európskeho priemyselného sektora. Aby sa to dosiahlo, akcia už zhromaždila široký súbor odborníkov z rôznych odborov (lekárska chémia, farmakológia, klinický výskum, molekulárna biológia, bioinformatika atď.) a sektorov (univerzity, výskumné centrá, nemocnice, biobanky, biotechnologické a farmaceutické spoločnosti, atď.). Vďaka nástrojom COST akcia podporuje kariéru mladých výskumníkov, rozsiahlu účasť výskumníkov z rôznych krajín a rozšíri excelentnosť.

European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS)

Engineering novel 3D organotypic skin models

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:V priebehu posledných rokov investigatívna a experimentálna dermatológia vyvinula rôzne prístupy, od využitia ex-vivo kožných tkanív až po vytvorenie rekonštruovaných in-vitro a in-silico modelov kože ako nástrojov základného aj translačného výskumu kože. Tieto modely majú silný potenciál zvýšiť význam vedeckých a klinických výsledkov a obmedziť pokusy na zvieratách. Súčasným modelom pleti však chýba sofistikovanosť a štandardizácia, čo bráni ich širšiemu prijatiu vedeckou komunitou a regulačnými orgánmi. Čiastočne je to spôsobené nedostatkom vzájomnej diskusie medzi príslušnými zainteresovanými stranami – regulačnými orgánmi, základnými vedcami, klinickými lekármi a priemyslom – pričom pokrok v nových technológiách nevyužil svoj plný potenciál v tejto oblasti. V navrhovanej akcii bude interdisciplinárny a medzisektorový výskum a koordinované iniciatívy stimulovať vývoj a overovanie výnimočných sofistikovaných bunkových a výpočtových modelov kože vrátane vývoja modelov umelej inteligencie pre dermatologický výskum. Okrem toho má akcia ambíciu vyvinúť etické a udržateľné činidlá potrebné na vypracovanie organotypických modelov kože na základe silného partnerstva medzi sieťovou akademickou obcou a priemyselnými odvetviami. Harmonizácia vedeckých a technologických poznatkov a trvalá dynamika zdola nahor v tejto oblasti sa zabezpečí šírením špičkového know-how medzi európskymi územiami s intenzívnym výskumom a výskumom s mierou. Okrem toho budú vedci novej generácie vyškolení na dlhodobé šírenie a pokračujúci vývoj modelov kože. Akčné výsledky rozbehnú oblasť kožných modelov, aby splnili rastúce vedecké, klinické, ekonomické, environmentálne a regulačné očakávania, vďaka čomu sa Európa stane epicentrom výskumu v tejto oblasti.

Európska sieť na diagnózu a liečbu bakteriálnych ochorení rezistentných voči antibiotikám

European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections

Doba trvania: 0.0.0000 - 5.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.
Anotácia:Šírenie bakteriálnych nákaz rezistentných na antibiotiká vytvorilo hrozbu pre svetové zdravotníctvo a ekonomiku. Nedostatok účinných liečiv a rýchlych diagnostických metód ohrozuje kriticky chorých pacientov. Výskum v tejto oblasti bol doteraz zväčša monodisciplinárny. Projekt EURESTOP spája výskumníkov z priemyslu i akademických kruhov s cieľom kombinovať rôzne vedecké disciplíny na porozumenie genetických a molekulárnych základov bakteriálnej rezistencie, vývoj inovatívnych diagnostických prostriedkov, identifikovanie vhodných “lead-drugs” ako preklinických kandidátov, rozvinúť protilátkovú terapiu, ako aj “repurposing” už používaných liečiv v klinickej praxi. Projekt má tiež prispieť k zvýšeniu spolupráce medzi európskymi vedcami, iniciovať tvorbu malých a stredných spoločností a prispieť k výchove mladých vedcov v oblasti výskumu bakteriálnej rezistencie.

Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics

Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics

Doba trvania: 1.11.2018 - 31.10.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír PhD.
Anotácia:A dysfunction of cells lining the inner walls of blood vessels, i.e. the endothelium, is the primary cause of many lifestyle related diseases. According to the WHO, those diseases accounted for 60% of all deaths worldwide in 2005. Tailor-made diagnostic tools for early and reliable identification of endothelial dysfunction are urgently needed both in fundamental research and clinical routine, respectively. The Marie Skłodowska-Curie action LOGIC LAB objects to develop and characterize innovative molecular logic gates that can be applied as advanced diagnostic tools for parallel analyte sensing in live mammalian cells. Thereby, providing a unique method to discover endothelial dysfunction and the onset of diseases much easier and earlier than so far. LOGIC LAB creates a multi-faceted and multi-sectoral research environment for the next generation of scientists in order to establish a novel type of molecular logic sensors that reliably operate in biological media – a crucial requirement for their application i.e. as rapid and easy-to-handle tools for intracellular diagnostics. With excellent cross-disciplinary scientific and complementary training provided in the network, we aim to educate highly-skilled young scientists in the fields of chemistry, physics and biology, who will significantly strengthen the international research community in the domain of molecular logic sensing. Thus, in the long term, LOGIC LAB aims to finally bridge the gap between lab bench and biological or medical practice. It is this gap, that so far prevents a wide-ranging use of existing molecular logic gates e.g. for the diagnosis of lifestyle-associated diseases.

Predklinická štúdia zameraná na mechanosenzitívne Ca2+ kanály so zámerom terapie cerebrálnych kavernóznych malformácií a ich včasnej diagnostiky.

Preclinical study targeting mechanosensitive Ca2+channels for Cerebral Cavernous Malformations therapy and early diagnosis.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof., PharmDr. Duriš Adameová Adriana PhD.
Anotácia:Cerebrálne kavernózne malformácie (CCM), cerebrovaskulárne ochorenie postihujúce malé cievy u 1 z 200 jedincov, predstavujú zástupy rozšírených a hemoragických venóznych kapilár tvorených vrstvou chybne spojených endotelových buniek. Nedostatočná hematoencefalická bariéra (BBB) je hlavným prejavom CCM, ktorý vedie k bolestiam hlavy, záchvatom, paralýze, zmyslovým alebo kognitívnym deficitom. V súčasnosti chirurgická resekcia nie je vždy možná a neexistuje žiadna terapeutická alternatíva. Tento projekt bude skúmať molekulárne zmeny na začiatku CCM a inovatívne terapeutické stratégie. Pozoruhodné je, že lézie CCM sa tvoria iba v žilových kapilárach s nízkym prietokom, ale nie v cievach s vysokým prietokom. Predbežné výsledky nášho konzorcia obhajujú kauzálnu úlohu mechanosenzitívnych vápnikových kanálov rodín Piezo a TRPV. Ich príspevok k nástupu CCM však nebol nikdy preskúmaný. Tento projekt spája uznávaných odborníkov na endoteliálnu mechanotransdukciu, bunkovú a matricovú mechaniku a miRNA signalizáciu, aby preskúmali súhru medzi silami generovanými bunkami, vnútornými molekulárnymi dráhami a vonkajšími mechanickými podnetmi. Cieľom tohto projektu je kombináciou údajov z in vitro štúdií a analýzy vzoriek CCM pacientov, zozbieraných v najväčšej nemeckej biobanke, identifikovať skoré biomarkery iniciácie CCM a vykonať predklinické testovanie nanočastíc s liekmi zameranými na mechanosenzitívne vápnikové kanály. V tomto projekte budeme zodpovední za niekoľko experimentov hodnotiacich bunkový osud – intracelulárnu signalizáciu bunkovej smrti, prežívanie a oxidačný stres spojený s reguláciou Ca2+ cez mechanosenzitívne Ca2+ kanály.

Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA

Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment

Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2026
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:Víziou projektu ONTOX je poskytnúť funkčné riešenia a udržateľný vedecký pokrok v oblasti hodnotenia rizík chemických látok bez použitia laboratórnych zvierat v súlade so zásadami testovania toxicity 21. storočia a tzv. NGRA princípom. Konzorcium ONTOX poskytne všeobecnú stratégiu na vytvorenie nových metodík tzv. NAMs (z angl. New Approach Methodologies) s cieľom predpovedať účinky systémovej toxicity po opakovanej dávke, ktoré v kombinácii s prispôsobeným hodnotením expozície umožnia posúdenie rizika relevantné pre ľudí. Táto stratégia hodnotenia bude aplikovateľná pre skúmanie akéhokoľvek typu chemického a systémovo-toxického účinku po opakovanej dávke látky. Pre preukázanie vhodnosti koncepcie sa pozornosť projektu zameria na šesť oblastí, ktoré riešia ochorenia pečene (steatóza a cholestáza), obličiek (tubulárna nekróza a kryštalopatia) a účinky na vyvíjajúci sa mozog (uzavretie nervovej trubice a kognitívne funkcie) vyvolané rôznymi chemikáliami z farmaceutického, kozmetického, potravinárskeho a biocídneho sektora. Každá zo stratégií pre vybrané oblasti bude pozostávať z výpočtového systému založeného na využití umelej inteligencie a vstupmi budú dostupné biologické/mechanistické, toxikologické, epidemiologické, fyzikálno-chemické a kinetické údaje. Tieto údaje sa budú postupne integrovať do fyziologických máp, kvantitatívnych sietí nepriaznivých účinkov a ontologických rámcov. Nedostatky v údajoch identifikované umelou inteligenciou budú doplnené cieleným testovaním in vitro a in silico modelovaním. Týchto šesť oblastí bude skúmaných a hodnotených v spolupráci so zainteresovaným priemyslom a regulačnými orgánmi s cieľom maximalizovať akceptáciu výsledkov u koncových užívateľov a vzbudiť dôveru u regulátorov. Očakáva sa, že sa tým urýchli implementácia výsledkov do praxe v hodnotení rizík látok, a zároveň sa tak uľahčí aj ich komercializácia. Projekt ONTOX bude mať hlboký a dlhodobý vplyv na mnohých úrovniach, najmä pre konsolidáciou vedúcej pozície Európy v oblasti vývoja, využívania, regulácie a uplatňovania alternatívnych metód pre hodnotenie rizika v oblasti chemických látok.

Celkový počet projektov: 8