Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Európska sieť pre andrológiu – koordinácia výskumu, vzdelávania a verejného povedomia

European Andrology Network – Research Coordination, Education And Public Awareness

Doba trvania: 27.10.2021 - 26.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana PhD.

Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby

European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment

Doba trvania: 15.11.2019 - 14.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD

Liečba chorôb modifikáciou genómu

Genome Editing to Treat Humans Diseases

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc

Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky

Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins

Doba trvania: 1.4.2021 - 31.3.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.
Anotácia:Štúdium fyziologicky aktívnych proteínov a peptidov včelích produktov, predovšetkým včelej materskej kašičky a medu, s cieľom aplikácie výsledkov výskumu v humannej medicíne a výžive

Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku

Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics

Doba trvania: 13.10.2020 - 12.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.

Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti

Translational control in Cancer European Network

Doba trvania: 4.10.2022 - 3.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia PhD.

Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat

Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare

Doba trvania: 4.11.2022 - 3.11.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia:Hlavným zámerom a cieľom akcie je definovať a konceptualizovať pozitívne životné podmienky zvierat (welfare), identifikovať platné metodiky na hodnotenie pozitívnych životných podmienok zvierat, posúdiť chápanie a akceptovanie tejto koncepcie a navrhnúť potenciálne indikátory pozitíveho welfaru založené na zvieratách a na zdrojoch, pomocou ktorých by bolo možné ho monitorovať na farmách.

Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness

Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Biokontrola v chovoch je veľmi dôležitá, aby sa zabránilo alebo predchádzalo šíreniu patogénov a následne, aby sa ochránilo zdravie hospodárskych zvierat. Zdravšie zvieratá zabezpečené dobrým welfare a stabilitou v živočíšnej produkcii znamená menej používania antibiotík. Napriek mnohým výhodám, je biosekurita limitovaná niektorými faktormi, ako napr. nepostačujúce vedomosti ako vylepšiť biokontrolu, rôznorodosť metód pre zhodnocovanie a meranie biontroly a ich nákladnosť, nízke % informovaných pracovníkov v danej oblasti. Preto cieľom projektu bude zmapovať ako v súčasnosti biokontrola prebieha a pokúsi sa o implementovanie efektívnejších postupov. Taktiež sa budú porovnávať existujúce metódy na meranie biosekurity v rôznych krajinách. Odporučia sa adekvátne merania pre biosekuritu a postupy v živočíšnej produkcii.

Celkový počet projektov: 8