Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Centrum biovied SAV, v. v. i.
Aplikácia tymolu ako kŕmneho aditiva vo výžive králikov.
Application of thymol as feed additive in rabbit nutrition.
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta PhD
Anotácia:Fytogénne kŕmne aditiva sú schopné pozitívne ovplyvňovať využitelnosť a absorpciu živín a redukciu patogénnych mikroorganizmov v tráviacom trakte. Ich pozitívne účinky sa pripisujú najmä ich bioaktívnym molekulám (karvakrol, tymol, cineol, linalool). Za silné antioxidačné vlastnosti tymolu je zodpovedná hlavne jeho fenolická OH skupina. Jeho antimikrobialne účinky už boli popísané v mnohých štúdiach a jeho benefitom vo výžive zvierat je zamedzenie vzniku antibiotickej rezistencie na farmách. Hlavným problémom pri aplikácii rastlinných zložiek je ich zlá dostupnosť v cieľových orgánoch a tkanivách s čím úzko súvisí ich nedostatečný efekt. Z tohto dôvodu je naša štúdia zameraná na sledovanie procesov absorpcie a depozície tymolu v živočíšnom organizme, čo nám pomôže navrhnúť vhodnú dávku s pozitívnym vplyvom na zdravie zvierat s dôrazom na produkciu bezpečných potravín.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Bezpečnosť potravín, ale aj hygiena a bezpečnosť prostredia, v ktorom sú potraviny produkované je prvoradým zámerom nielen producentov potravín, ale aj ich konzumentov.Najviac sú v pozornosti potraviny mliekarenského a mäsového priemyslu. Napriek dodržiavaniu všetkých zásad správnej praxe (ISO, HACCP), môže v reťazci od výrobcu po spotrebiteľa dochádzať ku prípadnej kontaminácii, a tým aj k zníženiu kvality produktov. V súčasnosti sú veľkým problémom biofilm-produkujúce baktérie, ktoré práve tým, že sú v biofilme chránené sa stávajú odolnejšími. Pokiaľ teda ide o nežiaduce biofilm-produkujúce baktérie, môžu spôsobiť nižšiu kvalitu produktu.Predkladaný projekt preto bude riešiť využitie bakteriocínov (antimikrobiálnych substancií produkovaných niektorými baktériami) a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a prostredia ich výroby.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD
Doba trvania: 15.11.2019 - 14.11.2023
Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.
Anotácia:Štúdium fyziologicky aktívnych proteínov a peptidov včelích produktov, predovšetkým včelej materskej kašičky a medu, s cieľom aplikácie výsledkov výskumu v humannej medicíne a výžive
Doba trvania: 1.4.2021 - 31.3.2024
Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia PhD.
Doba trvania: 11.9.2018 - 10.9.2022
Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku
Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Doba trvania: 13.10.2020 - 12.10.2024
Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je štúdium prospešného účinku enterocínov u koní na SK a v Poľsku. Naturálne substancie (Slov. partner) budú využité na udržanie dobrej kondície u koní. Študované budú mikrobiota, hematológia, biochémia, fagocytárna aktivita a enzymatický/metabolický profil. V rámci možností sa pokúsime aj o izolovanie antimikrobiálnej substancie z produkčného kmeňa izolované zo vzorky faeces z koňa. V oblasti mikrobioty koní existujú len limitované informácie a vlastne aj ohľadom využitia bakteriocínov pre optimalizáciu fyziol. parametrov. in those animals. Výsledky budú jednak prínosom ku vedomostiam o mikrobiote koní ako aj prínosom ku podpore ich kondície. Najmä využite ngs metód pri mikrobiote umožní popísania mikrobioty od fyla až po spécie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium membránových proteínov asociovaných s extracelulárnymi vezikulami v reprodukčnom trakte cicavcov
Study of membrane proteins associated with extracellular vesicles in the mammalian reproductive tract
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalková Katarína PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je štúdium membránových proteínov (tetraspanínov, integrínov a iných) asociovaných s extracelulárnymi vezikulami samčieho a samičieho reprodukčného traktu a objasnenie ich možných funkcií u ošípanej a hovädzieho dobytka.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Väzobné vlastnosti a úloha vybraných kvasinkových a ľudských proteínov prenášajúcich lipidy
Binding properties and function of selected yeast and human lipid transfer proteins
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia:Táto spolupráca je zameraná na lepšie pochopenie úlohy proteínov prenášajúcich lipidy (LTPs) vo fyziológii eukaryotických buniek. LTPs sú známe ako dôležité komponenty homeostázy lipidov, bunkovej signalizácie a dynamiky membrán. S využitím komplementárnych znalostí a experimentálnych metodík našich dvoch laboratórií sa zameriame na štúdium proteínov prenášajúcich fosfatidylinozitol (PITPs) u modelového eukaryotického organizmu, kvasinky Saccharomyces cerevisiae. S pomocou spolupracujúceho laboratória plánujeme rozšíriť náš výskum na ľudské PITPs, konkrétne na proteín SEC14L1, ktorého zvýšená aktivita bola zistená v bunkách rakoviny prsníka a prostaty. Predložený plán spolupráce prehĺbi a zintenzívni naše už existujúce kontakty, ktoré doteraz viedli k dvom spoločným publikáciám. Dôležitým aspektom spolupráce bude implementácia metód vyvinutých v britskom laboratóriu u nás v Bratislave. Veríme, že pomocou spolupráce s významným svetovým pracoviskom sa zvýši naša šanca uspieť pri aplikácii o medzinárodné granty.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.
Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Biokontrola v chovoch je veľmi dôležitá, aby sa zabránilo alebo predchádzalo šíreniu patogénov a následne, aby sa ochránilo zdravie hospodárskych zvierat. Zdravšie zvieratá zabezpečené dobrým welfare a stabilitou v živočíšnej produkcii znamená menej používania antibiotík. Napriek mnohým výhodám, je biosekurita limitovaná niektorými faktormi, ako napr. nepostačujúce vedomosti ako vylepšiť biokontrolu, rôznorodosť metód pre zhodnocovanie a meranie biontroly a ich nákladnosť, nízke % informovaných pracovníkov v danej oblasti. Preto cieľom projektu bude zmapovať ako v súčasnosti biokontrola prebieha a pokúsi sa o implementovanie efektívnejších postupov. Taktiež sa budú porovnávať existujúce metódy na meranie biosekurity v rôznych krajinách. Odporučia sa adekvátne merania pre biosekuritu a postupy v živočíšnej produkcii.
Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025

Celkový počet projektov: 10