Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Cezhraničný prenos a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Doba trvania: 28.9.2021 - 27.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szabóová Monika PhD.
Anotácia:Odpad vzniká v dôsledku populačného rastu, industrializácie a zlepšovania životnej úrovne ľudí. Pri absencii efektívnych systémov odpadového hospodárstva odpad končí na skládkach a v životnom prostredí (prostredníctvom neformálnych vypúšťaní), čo vedie k znečisteniu a k lineárnej ekonomike. Úplná recyklácia a valorizácia odpadu bude hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľných obehových (bio) ekonomík. Hoci recyklovanie odpadu a stratégie zhodnocovania tohto procesu sa v Európe už začali implementovať, úroveň implementácie je rôzna. FULLRECO4US predstavuje diskusné fórum a platformu o holistických prístupoch k recyklácii a kde sa môže rozvíjať nový interdisciplinárny network. Tento bude vytvárať prijateľné prístupy pre životné prostredie, ktoré budú môcť byť premietnuté napr. do kompetitívnejších výskumných programov a prispejú k výskumu a inováciám v Európe. FULLRECO4US zahŕňa súbor aktivít ako sú krátkodobé vedecké pobyty, workshopy, účasť na konferenciách a sympóziách, podporené pracovnými skupinami zameranými na tvorbu holistických prístupov k recyklácii a valorizácii odpadu, účasť podnikateľského prostredia a šírenie výsledkov projektu na zvýšenie vplyvu, konsenzu a harmonizácie novovybudovaných stratégií.

Epigenetické mechanizmy adaptácie plodín na klimatickú zmenu

EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange

Doba trvania: 17.9.2020 - 16.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom COST akcie CA19125 je rozvinúť a definovať nové poznatky a metodiky pre štúdium epigenetických mechanizmov, ktoré modulujú schopnosť rastlín adaptovať sa na environmentálne formy stresu vyvolané klimatickými zmenami. Realizovaná bude epigenomická analýza rastlín v odpovedi na rôzne formy environmentálneho stresu (sucho, zasolenie, teplota, patogény). Akcia bude využívať multidisciplinárny prístup, ktorý bude spájať poznatky priemyselného vývoja, molekulárnej biológie a genetiky, šľachtenia rastlín a bioinformatiky. Získané poznatky budú mať prínos pre vývoj nových inovatívnych technológií s cieľom zvýšiť environmentálnu udržateľnosť poľnohospodárstva.

Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín

European Network for Innovative Woody Plant Cloning

Doba trvania: 24.10.2022 - 23.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Perniš Miroslav PhD.
Anotácia:In vitro metódy množenia drevín zažívajú presun z akademických výskumných laboratórií do komerčnej sféry, kde sa ďalej vyvíjajú v množstve aplikácií v záhradníctve a lesníctve ako reakcia na klimatické zmeny a meniace sa celosvetové nároky na spotrebu potravín a dreva. Návrh projektu sa zaoberá výzvami, ktorých riešenie môže mať významný vedecký, spoločenský a ekonomický dopad. Najdôležitejšími sú: prekonanie nepoddajnosti niektorých drevín pri in vitro klonovaní; nájdenie efektívnych nástrojov na diagnostiku, ozdravovanie a uskladnenie zdravých kultúr; zvýšenie produkcie kvalitných klonov za primeranú cenu a vyhodnotenie technologických rizík a spôsobu komunikácie s verejnosťou a komerčným sektorom za účelom akceptovania, ocenenia, investovania a aplikácie in vitro klonov v praxi. Hlavný cieľ akcie COST CA21157 je teda zameraný na riešenie závažných výskumných výziev in vitro klonovania drevín a jeho akceptácie verejnosťou ako i podporu komerčnej aplikácie výskumu. Výsledkom má byť vytvorenie siete spájajúcej európskych výskumníkov z rôznych oblastí, ktorí sa budú podieľať na riešení vyššie spomenutých otázok zdieľaním inovácií, vývojom nových stratégií výskumu, vyhodnocovaním technologických rizík a zlepšením informovanosti verejnosti a komunikácie s politickými orgánmi, zainteresovanými stranami, a trhom.

Európska sieť v chemickej ekológii: transformácia súčasného života k udržateľnosti

European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

Doba trvania: 6.10.2023 - 5.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšová Radoslava PhD.

Evolučné dedičstvo tureckej flóry a jej vplyv na formovanie diverzity rastlín v Európe: od genómu až k ekologickým vzťahom

Evolutionary legacy of the Turkish flora and its influence on formation of the European plant diversity: Evidence from genome to ecology

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.
Anotácia:xx

Ex situ konzervácia druhov ihličnatých drevín použitím in vitro kultúr a kryokonzervačných techník - v rámci projektu Integrovaný prístup konzervácie ohrozených rastlín pre 21. storočie

Ex situ conservation of conifer tree species using in vitro cultures and cryopreservation techniques - in the frame of An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century

Doba trvania: 15.10.2019 - 14.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom COST projektu je zlepšiť ochranu ohrozených rastlín v Európe vytvorením siete vedcov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ochrany rastlín, od taxonómie, ekológie, fyziológie rastlín a reprodukčnej biológie až po manažment chránených území. Cieľom riešiteľského kolektívu ÚGBR CBRB SAV je štúdium somatickej embryogenézy od prvých fáz indukcie až po maturáciu a regeneráciu rastlín pri druhoch Pinus nigra Arn. (borovica čierna), Abies alba Mill. (jedľa biela) a jej hybridy. Zameriame sa na fyziologické, biochemické a štruktúrne aspekty, ktoré sprevádzajú tento proces a ich detailné štúdium je nevyhnutné na pochopenie celého mechanizmu somatickej embryogenézy. Na kryokonzerváciu embryogénnych pletív použijeme metódu tzv. pomalého zamŕzania (slow-freezing), ktorá je najvhodnejšia technika na pletivové a bunkové kultúry.

Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí

An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century

Doba trvania: 15.10.2019 - 14.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Mária PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom COST projektu je zlepšiť ochranu ohrozených rastlín v Európe vytvorením siete vedcov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ochrany rastlín, od taxonómie, ekológie, fyziológie rastlín a reprodukčnej biológie až po menežment chránených území. Vedecký tím Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV sa bude podieľať na nasledujúcich cieľoch: 1) Identifikácia nedostatkov v ochrane rastlín a ich trvalo udržateľnom využívaní a podpora najlepších postupov – zapojíme sa poskytovaním našich skúseností a databáz obsahujúcich informácie o ohrozených rastlinách na Slovensku a v okolitých regiónoch. Naša inštitúcia prispeje skúsenosťami s identifikáciou ohrozených rastlín, najmä endemitov, ktoré sú v centre záujmu projektu Millennium Seed Bank, na ktorom náš ústav participuje. 2) Identifikácia nových a najmodernejších metodík a prístupov v ochrane rastlín – budeme sa aktívne podieľať na rozvoji nových vedeckých techník (najmä environmentálne modelovanie a využitie remote sensing). Budeme tiež prispievať odporúčaniami pre vhodný menežment ekosystémov, ktoré obsahujú ohrozené rastliny.

Metabolizmus kovov v rastlinách

Trace metal metabolism in plants

Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vaculík Marek PhD.
Anotácia:Mnohé stopové prvky a kovy (napr. Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn) sú esenciálne pre organizmy a súčasťou aktívnych centier enzýmov, keďže takmer jedna tretina z proteínov patrí medzi metaloproteíny. Preto je homeostáza kovov jedným z kľúčových prvkov udržateľnosti poľnohospodárstva a spoločnosti. Nízka bioprístupnosť kovov v rôznych typoch pôd celosvetovo znižuje produkciu poľnohospodárskych plodín a ich kvalitatívne vlastnosti. Niektoré kovy ako napr. Cu sú potrebné v malom množstve, no iné ako napr. Cd alebo Hg sú toxické už v malom množstve a spôsobujú vážny environmentálny problém. Pre hodnotenie environmentálnych rizík, remediácie a skvalitnenie poľnohospodárskych praktík (cielené hnojenie a šľachtenie) je nevyhnutné detailne poznať mechanizmy príjmu distribúcie, špeciácie, fyziologického pôsobenia, deficiencie, toxicity a detoxikácie kovov. Cieľom tejto COST akcie je spojiť sily vo výskume kovov zapojením expertov z oblasti fyziológie, (bio)fyziky, (bio)(geo)chémie, molekulárnej genetiky, ekológie, agronómie a pedológie. Ďalším predpokladom je sprístupnenie výsledkov experimentov a vedomostí potrebám farmárov a konzumentov, z cieľom aplikovať teoretické poznatky do reálnej praxe. Toto by sa malo udiať integrovaním vedeckých, komunikačných a diseminačných aktivít. Ako nástroj dosiahnutia týchto výziev budú slúžiť najmä pravidelné stretnutia pracovných skupín, workshopy pre mladých výskumníkov a stretnutia s partnerskými spoločnosťami, producentmi a distribútormi mikronutrientových hnojív zamerané na transfer technológií.

Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom

SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses

Doba trvania: 10.4.2019 - 9.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.
Anotácia:Tradičné kvasné procesy predstavujú spontánne fermentácie, ktoré vedú k prirodzenému výberu mikroorganizmov, najmä kvasiniek a baktérií mliečneho kvasenia. Takéto mikroorganizmy sú pre človeka užitočné a súčasne inhibujú šírenie nežiaducej mikroflóry. Fermentácia kvasníc bola pravdepodobne jedným z prvých mikrobiálnych procesov, ktoré používa človek na výrobu a konzerváciu potravín. Takto spracované chlebové výrobky, sú v súčasnosti stále celosvetovo vyrábané, sú vysoko cenené spotrebiteľmi pre svoju výraznú chuť, textúru a zdravé atribúty. COST Akcia spája multidisciplinárnu skupinu vedcov a spoločností, ktorá sa venuje štúdiu (pseudo-) obilnín a kvasným technológiám. Zámerom je využitie autochtónnych (pseudo-) obilnín s dobrými pekárenskými a výživovými vlastnosťami a podpora trvalo udržateľného poľnohospodárstva a zachovanie genetickej rozmanitosti. Súčasne má za cieľ prispieť k rozvoju nových obchodných príležitostí pre miestnych poľnohospodárov prostredníctvom ich zapojenia do spracovania potravín a ich integráciou do priemyselných a obchodných reťazcov, čo je v súlade s Európskou agendou pre potraviny a životné prostredie. Cieľom Akcie je navrhnutie štartovacích kvasných kultúr so širokým spektrom biotechnologických aplikácií, produkcia metabolitov s vysokou pridanou (výživovou) hodnotou ako aj produkcia zdravých a chutných chlebových výrobkov, ktoré ovplyvnia stravovanie a orientáciu spotrebiteľov na trhu.

Network voda-energia-potraviny „NEXUS“ pre nízkouhlíkovú ekonomiku v Európe a vo svete

Network on water-energy-food Nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond

Doba trvania: 25.5.2021 - 24.5.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szabóová Monika PhD.
Anotácia:Medzinárodná sieť výskumných pracovníkov spolupracujúca s legislatívnym a podnikateľským sektorom má za cieľ lepšie pochopiť ako koncept Nexus, zameraný na vodu, energiu a potraviny, podporuje súdržnosť politík a podporuje prechod k cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomike v Európe. Zameriava sa na vytváranie pracovných miest, zvyšovanie životného štandardu a starostlivosť o životné prostredie. Koncept Nexus sa testuje na rôznych úrovniach (lokálnej, regionálnej, národnej, európskej), pričom prostredníctvom zapojenia sa medzinárodných spolupracovníkov sa skúma aj medzinárodný rozmer. Postupy v súlade s konceptom Nexus budú zdieľané prostredníctvom spoločnej centrály na európskej úrovni. NEXUSNET prinesie postupy a odporúčania kompatibilné s konceptom Nexus. Využívané budú transdisciplinárne postupy so zapojením všetkých zúčastnených strán. Akademické znalosti konceptu Nexus budú transformované na poznatky aplikovateľné pre súkromný sektor alebo legislatívu. Plánovaný je rad opatrení na intenzívny prenos znalostí s cieľom zabezpečiť vplyv siete Nexus v Európe aj mimo nej.

Reprodukčné zvýšenie odolnosti plodín voči extrémnemu podnebiu

Reproductive Enhancement of CROP resilience to extreme climate

Doba trvania: 4.10.2023 - 3.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lakhneko Olha PhD.
Anotácia:Klimatické zmeny sú hrozbou pre potravinovú bezpečnosť, keďže extrémne poveternostné javy znížia úrodu všetkých hlavných plodín. Obilniny a ovocné plodiny, ktoré tvoria jadro ľudskej stravy, sú obzvlášť zraniteľné v dôsledku citlivosti procesu pohlavnej reprodukcie na abiotický stres. V dôsledku toho existuje naliehavá potreba vytvoriť elitné odrody so zvýšenou odolnosťou voči stresu vo fáze reprodukcie rastlín. RECROP (Zvýšenie odolnosti plodín vo fáze reprodukcie na extrémne klimatické podmienky) je tím agronómov, fyziológov, genetikov, biológov a bioinformatikov z verejných organizácií a súkromného sektora, ktorý bude využívať holistické prístupy na pochopenie základov citlivosti plodín a navrhovať riešenia na zvýšenie úrody plodín v ére klimatických zmien. Cieľom RECROP je: (1) identifikovať genetické, molekulárne a fyziologické komponenty citlivosti reprodukčnej fázy plodín, (2) navrhnúť plán na tvorbu odolných plodín a (3) poskytnúť usmernenia pre exogénne ošetrenia na zvýšenie odolnosti udržateľným spôsobom a posúvať hranice geneticky zdedenej tolerancie stresu. Ciele budú plniť štyri pracovné skupiny (PS), ktoré okrem výskumných diskusií budú organizovať školiace kurzy, workshopy, konferencie a iné odborné aktivity. RECROP bude aktívne podporovať výskumných pracovníkov v počiatočnej fáze kariéry prostredníctvom školení a vytvárania sietí a podporovať interakcie s partnerskými krajinami COST. Členovia RECROP sa budú aktívne zapájať do budovania komunikačných kanálov s politickými inštitúciami s cieľom poskytovať vedecké poradenstvo v oblasti biotechnológie, technológie a poľnohospodárstva.

Trvalo udržateľné využívanie zasolených pôd

Sustainable use of salt-affected lands

Doba trvania: 3.10.2023 - 2.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mistríková Veronika PhD.
Anotácia:Zasolenie - akumulácia vo vode rozpustných solí v pôde, je jednou z hlavných príčin degradácie pôdy, ktorá celosvetovo postihuje 833 miliónov hektárov pôdy a 1,5 miliardy obyvateľov. Zasolené pôdy sa však dajú využiť v špecifických poľnohospodárskych postupoch (tzv. saline agriculture), ktoré zahŕňajú využitie zasolenej pôdy, vody a manažment plodín tolerantných voči zasoleniu. Pestovanie plodín na zasolených pôdach pomáha pri riešení potravinovej bezpečnosti a hospodárení s vodou v časoch postupujúcich klimatických zmien a rastu populácie. Existuje preto naliehavá potreba prepojiť výskum a prax a podporiť tak udržateľné využívanie zasolených pôd. Cieľom tejto COST akcie je vybudovať globálnu transdisciplinárnu sieť vedeckých odborníkov a podnikateľských subjektov z oblasti výskumu zasolenia v spojitosti s potravinovou bezpečnosťou, trvalou udržateľnosťou a prehlbujúcou sa klimatickou krízou. Naše aktivity sa zamerajú na: (i) pochopenie reakcií na heterogenitu zasolenia pôd a iné kombinované stresy v systéme pôda-rizosféra-rastlina; (ii) budovanie vedomostnej základne na zlepšenie hospodárenia s vodou, pôdou a pestovanie plodín na zasolených pôdach; (iii) demonštrovanie dôležitosti a významu zasolených pôd a slanísk; (iv) prepojenie podnikateľských subjektov využívajúcich stratégiu pestovania plodín na zasolených pôdach; a (v) rozvoj cielených politických rámcov pre správne riadenie zasolenia, začlenenie využívania zasolených pôd k pestovaniu ako doplnkovej zložky do Európskeho programu potravinovej bezpečnosti pre pobrežné a vnútrozemské zasolené územia. Vzájomná výmena poznatkov a zdieľanie osvedčených postupov prispeje k udržateľnejšiemu využívaniu zasolených pôd a zvýši odolnosť krajiny ako celku.

Zjednocujúci pohľad na udržateľný manažment druhovej diverzity lesov mierneho pásma

Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying perspectives

Doba trvania: 13.11.2019 - 12.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Anotácia:Úlohou COST projektu a jeho konzorcia je podstatne zvýšiť stupeň udržateľnosti manažovania európskych lesných ekosystémov s cieľom dlhodobo si zachovať svoje sociálne, environmentálne a ekonomické funkcie a hodnoty. Bude sa riešiť zriadením znalostnej platformy schopnej štandardizovať a uplatňovať existujúce informácie o biodiverzite lesov.

Zvýšenie odolnosti malých a stredných ostrovov zabezpečením udržateľnosti ekosystémových služieb

Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services

Doba trvania: 22.9.2022 - 21.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Anotácia:xx

Celkový počet projektov: 14