Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Biodiversa+ pilotný projekt monitoringu biodiverzity - Subpilot 2.6.3. Prieskum pôdnej diverzity v chránených prirodzených lesoch

The European Biodiversity Partnership - Sub-task 2.6.3 Pilot on soil biodiversity in protected, near natural forests

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Caboň Miroslav PhD.
Anotácia:Biodiversa+ je európske spolufinancované partnerstvo podporujúce excelentný výskum biodiverzity s vplyvom na politiku a spoločnosť. Biodiversa+ je súčasťou Európskej stratégie pre biodiverzitu do roku 2030, ktorej cieľom je do roku 2030 nasmerovať európsku biodiverzitu na cestu k obnove. Cieľom partnerstva je prepojiť vedu, politiku a prax pre transformačné zmeny. V súčasnosti zhromažďuje 80 výskumných agentúr a financovateľov a tvorcov environmentálnej politiky zo 40 európskych a pridružených krajín, aby pracovali na 5 hlavných cieľoch: (I) Plánovanie a podpora výskumu a inovácií v oblasti biodiverzity prostredníctvom spoločnej stratégie, každoročných spoločných výziev na výskumné projekty a budovanie kapacít. činnosti , (II) Vytvorenie siete harmonizovaných schém na zlepšenie monitorovania biodiverzity a ekosystémových služieb v celej Európe, (III) Prispenie k špičkovým znalostiam pre zavádzanie riešení založených na prírode a hodnotenie biodiverzity v súkromnom sektore, (IV) Zabezpečiť účinnú vedecky podloženú podporu pre tvorbu a implementáciu politiky v Európe, (V) Posilniť význam a vplyv celoeurópskeho výskumu na biodiverzitu v globálnom kontexte.

Biodiversa+ pilotný projekt monitoringu biodiverzity - Subpilot monitoring inváznych druhov

The European Biodiversity Partnership - IAS Subpilot

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šingliarová Barbora PhD.
Anotácia:Projekt monitorovania druhov bude pozostávať z dvoch modulov: modul 1 zameraný na rastliny a modul 2 zameraný na hmyz. Hlavný dôraz je kladený na invázne nepôvodné druhy, ale ďalší dôraz sa bude klásť na širšiu skupinu nepôvodných druhov, ktorých vplyv nie je úplne objasnený. Tento širší rozsah by mal pripraviť na odhalenie budúcich inváznych cudzích druhov. Oba moduly využívajú rozpoznávanie obrazu pomocou počítačového videnia a modelov hlbokého učenia na nákladovo efektívnu a rýchlu detekciu druhov vzbudzujúcich obavy. Tieto metódy sa pri efektívnom fungovaní spoliehajú na tréningové dáta o dotknutých druhoch. Takéto údaje sú k dispozícii v GBIF, ako aj v pilotných projektoch z Dánska (rastliny a hmyz) a Francúzska a Švajčiarska (rastliny), ale v rámci tohto pilotného programu sa budú zbierať ďalšie údaje, aby sa zabezpečili presné modely detekcie do budúcnosti. V prípade modulu 1 bude snaha monitorovať zavlečenie aj rozšírenie. Týmto spôsobom bude pilotný program relevantný v kontexte introdukčných lokalít, ako aj pre zber dodatočných tréningových údajov na zlepšenie modelov rozpoznávania obrazu.

Cezhraničný prenos a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Doba trvania: 28.9.2021 - 27.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szabóová Monika PhD.
Anotácia:Odpad vzniká v dôsledku populačného rastu, industrializácie a zlepšovania životnej úrovne ľudí. Pri absencii efektívnych systémov odpadového hospodárstva odpad končí na skládkach a v životnom prostredí (prostredníctvom neformálnych vypúšťaní), čo vedie k znečisteniu a k lineárnej ekonomike. Úplná recyklácia a valorizácia odpadu bude hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľných obehových (bio) ekonomík. Hoci recyklovanie odpadu a stratégie zhodnocovania tohto procesu sa v Európe už začali implementovať, úroveň implementácie je rôzna. FULLRECO4US predstavuje diskusné fórum a platformu o holistických prístupoch k recyklácii a kde sa môže rozvíjať nový interdisciplinárny network. Tento bude vytvárať prijateľné prístupy pre životné prostredie, ktoré budú môcť byť premietnuté napr. do kompetitívnejších výskumných programov a prispejú k výskumu a inováciám v Európe. FULLRECO4US zahŕňa súbor aktivít ako sú krátkodobé vedecké pobyty, workshopy, účasť na konferenciách a sympóziách, podporené pracovnými skupinami zameranými na tvorbu holistických prístupov k recyklácii a valorizácii odpadu, účasť podnikateľského prostredia a šírenie výsledkov projektu na zvýšenie vplyvu, konsenzu a harmonizácie novovybudovaných stratégií.

Distribuovaný systém vedeckých zbierok – prechod do projektu ERIC

Distributed System of Scientific Collections Transition to ERIC Project; DiSSCo Transition) - HORIZON Coordination and Support Actions

Doba trvania: 1.12.2023 - 31.5.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.
Anotácia:Distribuovaný systém vedeckých zbierok (DiSSCo) je celoeurópska iniciatíva výskumnej infraštruktúry (RI). DiSSCo má za cieľ spojiť prírodovedné zbierky zo 175 múzeí, botanických záhrad, univerzít a výskumných ústavov v 23 krajinách v distribuovanej infraštruktúre, vďaka ktorej sú tieto zbierky fyzicky a digitálne otvorené a dostupné pre všetky formy výskumu a inovácií. DiSSCo RI vstúpilo do cestovnej mapy ESFRI v roku 2018 a svoju prípravnú fázu úspešne ukončilo začiatkom roku 2023. RI teraz prechádza smerom k vytvoreniu svojej právnickej osoby (ERIC) a k začiatku rozšíreného programu výstavby (implementácie). Primárnym cieľom projektu DiSSCo Transition Project je zabezpečiť bezproblémový prechod RI DiSSCo z jeho prípravnej fázy do fázy budovania (očakávaný začiatok v roku 2025). V tomto prechodnom období sa projekt bude zaoberať piatimi cieľmi, ktoré budú vychádzať z výsledkov projektu prípravnej fázy: 1) Pokročiť v procese DiSSCo ERIC a dokončiť jeho politický rámec, čím sa zabezpečí hladká počiatočná fáza. Implementácia DISSCo; 2) Zapojenie a podpora národných uzlov DiSSCo na posilnenie národných záväzkov; 3) napredovať vo vývoji základných elektronických služieb, aby sa predišlo hromadeniu technického dlhu pred začiatkom implementačnej fázy; 4) Pokračovať v medzinárodnej spolupráci na štandardoch a osvedčených postupoch potrebných na poskytovanie služieb DiSSCo; a 5) Pokračovať v podpore dočasných riadiacich orgánov DiSSCo RI a previesť ich na formálne riadenie DiSSCo ERIC. Vplyv projektu sa bude merať oproti zvýšeniu celkovej úrovne pripravenosti implementácie (IRL) RI. Konkrétnejšie budeme monitorovať jej vplyv na dosiahnutie požadovanej úrovne zrelosti v štyroch z piatich dimenzií IRL, ktoré môžu ťažiť z ďalšieho vývoja. Patrí medzi ne úroveň organizačnej, finančnej, technologickej a dátovej pripravenosti.

Epigenetické mechanizmy adaptácie plodín na klimatickú zmenu

EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange

Doba trvania: 17.9.2020 - 16.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom COST akcie CA19125 je rozvinúť a definovať nové poznatky a metodiky pre štúdium epigenetických mechanizmov, ktoré modulujú schopnosť rastlín adaptovať sa na environmentálne formy stresu vyvolané klimatickými zmenami. Realizovaná bude epigenomická analýza rastlín v odpovedi na rôzne formy environmentálneho stresu (sucho, zasolenie, teplota, patogény). Akcia bude využívať multidisciplinárny prístup, ktorý bude spájať poznatky priemyselného vývoja, molekulárnej biológie a genetiky, šľachtenia rastlín a bioinformatiky. Získané poznatky budú mať prínos pre vývoj nových inovatívnych technológií s cieľom zvýšiť environmentálnu udržateľnosť poľnohospodárstva.

Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín

European Network for Innovative Woody Plant Cloning

Doba trvania: 24.10.2022 - 23.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Perniš Miroslav PhD.
Anotácia:In vitro metódy množenia drevín zažívajú presun z akademických výskumných laboratórií do komerčnej sféry, kde sa ďalej vyvíjajú v množstve aplikácií v záhradníctve a lesníctve ako reakcia na klimatické zmeny a meniace sa celosvetové nároky na spotrebu potravín a dreva. Návrh projektu sa zaoberá výzvami, ktorých riešenie môže mať významný vedecký, spoločenský a ekonomický dopad. Najdôležitejšími sú: prekonanie nepoddajnosti niektorých drevín pri in vitro klonovaní; nájdenie efektívnych nástrojov na diagnostiku, ozdravovanie a uskladnenie zdravých kultúr; zvýšenie produkcie kvalitných klonov za primeranú cenu a vyhodnotenie technologických rizík a spôsobu komunikácie s verejnosťou a komerčným sektorom za účelom akceptovania, ocenenia, investovania a aplikácie in vitro klonov v praxi. Hlavný cieľ akcie COST CA21157 je teda zameraný na riešenie závažných výskumných výziev in vitro klonovania drevín a jeho akceptácie verejnosťou ako i podporu komerčnej aplikácie výskumu. Výsledkom má byť vytvorenie siete spájajúcej európskych výskumníkov z rôznych oblastí, ktorí sa budú podieľať na riešení vyššie spomenutých otázok zdieľaním inovácií, vývojom nových stratégií výskumu, vyhodnocovaním technologických rizík a zlepšením informovanosti verejnosti a komunikácie s politickými orgánmi, zainteresovanými stranami, a trhom.

Európska sieť v chemickej ekológii: transformácia súčasného života k udržateľnosti

European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

Doba trvania: 6.10.2023 - 5.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšová Radoslava PhD.

Evolučné dedičstvo tureckej flóry a jej vplyv na formovanie diverzity rastlín v Európe: od genómu až k ekologickým vzťahom

Evolutionary legacy of the Turkish flora and its influence on formation of the European plant diversity: Evidence from genome to ecology

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.
Anotácia:xx

Loď na záchranu štyroch dunajských druhov jeseterov pred vyhynutím

Boat to rescue four Danube sturgeon species from extinction

Doba trvania: 1.9.2022 - 28.2.2030
Program: LIFE
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav PhD.

Metabolizmus kovov v rastlinách

Trace metal metabolism in plants

Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vaculík Marek PhD.
Anotácia:Mnohé stopové prvky a kovy (napr. Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn) sú esenciálne pre organizmy a súčasťou aktívnych centier enzýmov, keďže takmer jedna tretina z proteínov patrí medzi metaloproteíny. Preto je homeostáza kovov jedným z kľúčových prvkov udržateľnosti poľnohospodárstva a spoločnosti. Nízka bioprístupnosť kovov v rôznych typoch pôd celosvetovo znižuje produkciu poľnohospodárskych plodín a ich kvalitatívne vlastnosti. Niektoré kovy ako napr. Cu sú potrebné v malom množstve, no iné ako napr. Cd alebo Hg sú toxické už v malom množstve a spôsobujú vážny environmentálny problém. Pre hodnotenie environmentálnych rizík, remediácie a skvalitnenie poľnohospodárskych praktík (cielené hnojenie a šľachtenie) je nevyhnutné detailne poznať mechanizmy príjmu distribúcie, špeciácie, fyziologického pôsobenia, deficiencie, toxicity a detoxikácie kovov. Cieľom tejto COST akcie je spojiť sily vo výskume kovov zapojením expertov z oblasti fyziológie, (bio)fyziky, (bio)(geo)chémie, molekulárnej genetiky, ekológie, agronómie a pedológie. Ďalším predpokladom je sprístupnenie výsledkov experimentov a vedomostí potrebám farmárov a konzumentov, z cieľom aplikovať teoretické poznatky do reálnej praxe. Toto by sa malo udiať integrovaním vedeckých, komunikačných a diseminačných aktivít. Ako nástroj dosiahnutia týchto výziev budú slúžiť najmä pravidelné stretnutia pracovných skupín, workshopy pre mladých výskumníkov a stretnutia s partnerskými spoločnosťami, producentmi a distribútormi mikronutrientových hnojív zamerané na transfer technológií.

NaturaSat – Wetlands Software Package and its Dissemination

-

Doba trvania: 19.1.2023 - 19.1.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Mária PhD.

Network voda-energia-potraviny „NEXUS“ pre nízkouhlíkovú ekonomiku v Európe a vo svete

Network on water-energy-food Nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond

Doba trvania: 25.5.2021 - 24.5.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szabóová Monika PhD.
Anotácia:Medzinárodná sieť výskumných pracovníkov spolupracujúca s legislatívnym a podnikateľským sektorom má za cieľ lepšie pochopiť ako koncept Nexus, zameraný na vodu, energiu a potraviny, podporuje súdržnosť politík a podporuje prechod k cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomike v Európe. Zameriava sa na vytváranie pracovných miest, zvyšovanie životného štandardu a starostlivosť o životné prostredie. Koncept Nexus sa testuje na rôznych úrovniach (lokálnej, regionálnej, národnej, európskej), pričom prostredníctvom zapojenia sa medzinárodných spolupracovníkov sa skúma aj medzinárodný rozmer. Postupy v súlade s konceptom Nexus budú zdieľané prostredníctvom spoločnej centrály na európskej úrovni. NEXUSNET prinesie postupy a odporúčania kompatibilné s konceptom Nexus. Využívané budú transdisciplinárne postupy so zapojením všetkých zúčastnených strán. Akademické znalosti konceptu Nexus budú transformované na poznatky aplikovateľné pre súkromný sektor alebo legislatívu. Plánovaný je rad opatrení na intenzívny prenos znalostí s cieľom zabezpečiť vplyv siete Nexus v Európe aj mimo nej.

Pan-Európska sieť zelenej dohody o poľnohospodárstve a vedy o lesníctve a pozorovaní Zeme

Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

Doba trvania: 6.11.2023 - 5.11.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Galgóci Martin PhD.
Anotácia:Udržateľnosť biodiverzity v Európe je ohrozená zmenami životného prostredia v spojitosti so zmenou klímy. Poľnohospodárske a lesné ekosystémy patria medzi ekosystémy väčšinou prepojené s ľudským zdravím a blahobytom vďaka sociálnoekonomickým službám, ktoré poskytujú. Či už teplo, sucho, extrémne počasie alebo biotické stresory. Konvenčné poľnohospodárstvo a lesníctvo dnes nie je pripravené na budúce nepredvídateľné klimatické scenáre, rastúcu populáciu, meniace sa spotrebiteľské návyky produktov zo zmienených ekosystémov, a preto tradičné manažérske postupy si vyžadujú celkové prehodnotenie. Ciele stanovené spoločnosťou PANGEOS sa rozvíjajú v nadväznosti na strategické ciele Európskej zelenej dohody (GREEN DEAL). V prípade poľnohospodárstva zahŕňa zaistenie potravinovej bezpečnosti vzhľadom na zmenu klímy, posilnenie odolnosti potravinového systému EÚ a zníženie environmentálnej a klimatickej stopy poľnohospodárskeho sektora EÚ smerom ku konkurencieschopnému a udržateľnému využívaniu a riadeniu zdrojov. V prípade lesníctva ide o ochranu, obnovu a rozširovanie lesov v EÚ s cieľom bojovať proti zmene klímy, zvrátiť stratu biodiverzity a zabezpečiť odolné a multifunkčné lesné ekosystémy. Na podporu týchto cieľov sa spoločnosť PANGEOS zameriava na využitie najmodernejších technológií diaľkového snímania (RS) na pokrok v pracovných tokoch fenotypizácie v teréne, precíznych poľnohospodárskych/lesníckych postupoch a rozsiahlejších prevádzkových hodnoteniach pre udržateľnejšie riadenie európskych prírodných zdrojov. V rámci tejto akcie navrhujeme preklenúť často priepastné rozdiely medzi najmodernejšími technológiami a aplikovanými vedami. V neposlednom rade, priamo poskytovať služby a informovať akademických pracovníkov, mladých výskumníkov a inovátorov v cieľovej inkluzívnosti. Tiež sa plánujeme zamerať na susedné krajiny, koncových používateľov (napr. poľnohospodárov, lesníkov), a zainteresované strany v priemysle. Uplatnenie by mohli mať výstupy pri tvorbe politík spojením odborníkov a aplikácií RS v (1) terénnej fenotypizácii, (2) presnom a regeneratívnom poľnohospodárstve, (3) trvalo udržateľnom hospodárení s pôdou v komplexnej európskej krajine a (4) analýze a štandardizácii neistoty.

Reprodukčné zvýšenie odolnosti plodín voči extrémnemu podnebiu

Reproductive Enhancement of CROP resilience to extreme climate

Doba trvania: 4.10.2023 - 3.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lakhneko Olha PhD.
Anotácia:Klimatické zmeny sú hrozbou pre potravinovú bezpečnosť, keďže extrémne poveternostné javy znížia úrodu všetkých hlavných plodín. Obilniny a ovocné plodiny, ktoré tvoria jadro ľudskej stravy, sú obzvlášť zraniteľné v dôsledku citlivosti procesu pohlavnej reprodukcie na abiotický stres. V dôsledku toho existuje naliehavá potreba vytvoriť elitné odrody so zvýšenou odolnosťou voči stresu vo fáze reprodukcie rastlín. RECROP (Zvýšenie odolnosti plodín vo fáze reprodukcie na extrémne klimatické podmienky) je tím agronómov, fyziológov, genetikov, biológov a bioinformatikov z verejných organizácií a súkromného sektora, ktorý bude využívať holistické prístupy na pochopenie základov citlivosti plodín a navrhovať riešenia na zvýšenie úrody plodín v ére klimatických zmien. Cieľom RECROP je: (1) identifikovať genetické, molekulárne a fyziologické komponenty citlivosti reprodukčnej fázy plodín, (2) navrhnúť plán na tvorbu odolných plodín a (3) poskytnúť usmernenia pre exogénne ošetrenia na zvýšenie odolnosti udržateľným spôsobom a posúvať hranice geneticky zdedenej tolerancie stresu. Ciele budú plniť štyri pracovné skupiny (PS), ktoré okrem výskumných diskusií budú organizovať školiace kurzy, workshopy, konferencie a iné odborné aktivity. RECROP bude aktívne podporovať výskumných pracovníkov v počiatočnej fáze kariéry prostredníctvom školení a vytvárania sietí a podporovať interakcie s partnerskými krajinami COST. Členovia RECROP sa budú aktívne zapájať do budovania komunikačných kanálov s politickými inštitúciami s cieľom poskytovať vedecké poradenstvo v oblasti biotechnológie, technológie a poľnohospodárstva.

Sprístupnenie biodiverzity Slovenska prostredníctvom publikácie dát

Unlocking Slovakia's Biodiversity Through Data Publishing

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.9.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.
Anotácia:Cieľom navrhovaného projektu je mobilizovať údaje o biodiverzite, ktoré ešte neboli zverejnené v Global Biodiversity Information Facility. Tieto údaje sú v súčasnosti roztrúsené po rôznych univerzitách, Slovenskej akadémii vied (SAV), spoločnostiach a mimovládnych organizáciách a nie sú ľahko dostupné na použitie vo výskume, ochrane a rozhodovaní. Mobilizáciou týchto údajov a ich sprístupnením prostredníctvom GBIF sa projekt snaží zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o biodiverzite pre výskumníkov, tvorcov politík a širšiu verejnosť. Projekt tiež poskytne školenie jednotlivcom z rôznych organizácií v zručnostiach úpravy údajov potrebných na zverejňovanie údajov o biodiverzite. Účastníci sa naučia, ako organizovať a formátovať údaje, vytvárať metadáta a používať Integrated Publishing Toolkit (IPT) na publikovanie údajov v GBIF. Projekt bude napokon fungovať aj na zverejňovaní údajov z nového systému správy zbierok PLADIAS-SK, ktorý sa implementuje. To bude zahŕňať vývoj dátových tokov pre publikovanie dát PLADIAS-SK do štandardu DWC. Na meranie dopadu projektu sa použije niekoľko ukazovateľov. Najprv sa bude sledovať počet nových dátových záznamov zmobilizovaných a publikovaných v GBIF, ako aj počet organizácií, ktoré prispeli dátami. Po druhé, zaznamená sa počet jednotlivcov vyškolených v úprave údajov a používaní IPT, ako aj počet súborov údajov zverejnených týmito jednotlivcami.

Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch

Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians

Doba trvania: 1.4.2023 - 31.3.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.

Trvalo udržateľné využívanie zasolených pôd

Sustainable use of salt-affected lands

Doba trvania: 3.10.2023 - 2.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mistríková Veronika PhD.
Anotácia:Zasolenie - akumulácia vo vode rozpustných solí v pôde, je jednou z hlavných príčin degradácie pôdy, ktorá celosvetovo postihuje 833 miliónov hektárov pôdy a 1,5 miliardy obyvateľov. Zasolené pôdy sa však dajú využiť v špecifických poľnohospodárskych postupoch (tzv. saline agriculture), ktoré zahŕňajú využitie zasolenej pôdy, vody a manažment plodín tolerantných voči zasoleniu. Pestovanie plodín na zasolených pôdach pomáha pri riešení potravinovej bezpečnosti a hospodárení s vodou v časoch postupujúcich klimatických zmien a rastu populácie. Existuje preto naliehavá potreba prepojiť výskum a prax a podporiť tak udržateľné využívanie zasolených pôd. Cieľom tejto COST akcie je vybudovať globálnu transdisciplinárnu sieť vedeckých odborníkov a podnikateľských subjektov z oblasti výskumu zasolenia v spojitosti s potravinovou bezpečnosťou, trvalou udržateľnosťou a prehlbujúcou sa klimatickou krízou. Naše aktivity sa zamerajú na: (i) pochopenie reakcií na heterogenitu zasolenia pôd a iné kombinované stresy v systéme pôda-rizosféra-rastlina; (ii) budovanie vedomostnej základne na zlepšenie hospodárenia s vodou, pôdou a pestovanie plodín na zasolených pôdach; (iii) demonštrovanie dôležitosti a významu zasolených pôd a slanísk; (iv) prepojenie podnikateľských subjektov využívajúcich stratégiu pestovania plodín na zasolených pôdach; a (v) rozvoj cielených politických rámcov pre správne riadenie zasolenia, začlenenie využívania zasolených pôd k pestovaniu ako doplnkovej zložky do Európskeho programu potravinovej bezpečnosti pre pobrežné a vnútrozemské zasolené územia. Vzájomná výmena poznatkov a zdieľanie osvedčených postupov prispeje k udržateľnejšiemu využívaniu zasolených pôd a zvýši odolnosť krajiny ako celku.

Zvýšenie odolnosti malých a stredných ostrovov zabezpečením udržateľnosti ekosystémových služieb

Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services

Doba trvania: 22.9.2022 - 21.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Anotácia:xx

Celkový počet projektov: 18