Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Bilaterálna dohoda o spolupráci medzi ArÚ SAV, v. v. i. a ArÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

-

Doba trvania: 1.6.2023 - 1.6.2030
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Vedecká spolupráca

Bilaterálna dohoda o spolupráci medzi ArÚ SAV, v. v. i. a Moravským zemským múzeom

-

Doba trvania: 1.6.2023 - 1.6.2028
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Bilaterálna dohoda o spolupráci medzi ArÚ SAV, v. v. i. a Ústavom archeológie a etnológie Poľskej akadémie vied

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2028
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robak Zbigniew PhD.
Anotácia:Dohoda o vzájomnej vedeckej spolupráci na projektoch, organizovaní konferencií a iných aktivitách.

Bilaterálna dohoda o spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakove

Bilateral cooperation agreement

Doba trvania: 25.5.2022 - 25.5.2026
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Vzájomná spolupráca oboch inštitúcií pri realizácii, spracovaní a publikovaní výsledkov výskumu z obodobia paleolitu a mezolitu na území Slovenska.

Computational Techniques for Tabletop Games Heritage (GameTable)

Computational Techniques for Tabletop Games Heritage (GameTable)

Doba trvania: 24.10.2023 - 23.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kovár Branislav PhD.
Anotácia:Hry sú predmetom výskumu mnohých vedných disciplín, ktoré však doteraz navzájom nedostatočne kooperovali. V informatike a matematike sa hry používali ako testovacie prostredie na vývoj najmodernejších metód aplikovaných v ekonómii, v inžinierstve a vo vývoji umelej inteligencii. Archeológovia, historici a antropológovia zasa skúmali motiváciu ľudí hrať hry a rovnako sa zaoberali ich sociálnymi dôsledkami a to aj na individuálnej aj na spoločenskej úrovni. Hry sú už dlho aj predmetom pedagogického výskumu. Zároveň sa čoraz viac chápu ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Cieľom projektu GameTable je vytvoriť medzinárodnú a interdisciplinárnu sieť vedcov a zainteresovaných strán zo viacerých kariérnych pozícii v akademickom prostredí, priemysle a v iných inštitúciách, ktoré sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom. Ďalším cieľom projektu je nájsť vhodnú metodológiu, ako využívať hernú umelú inteligenciu na štúdium, rekonštrukciu a ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Projekt GameTable je ešte len vo svojej začiatočnej fáze. Funguje zatiaľ 3 mesiace. Za ten čas sa uskutočnili jeden spoločný online workshop, jeden online workshop každej z pracovných skupín, a jedno spoločné osobné stretnutie. Bádatelia pôsobia v 5 pracovných skupinách – 1. Výskum, plánovanie, učenie a vysvetľovanie. 2. Kultúrne dedičstvo hier. 3. Automatizovaný dizajn hier a puzzle 4. Matematika v hrách. 5. Implementácia, šírenie a vzdelávanie Archeologický ústav SAV je zapojený do pracovnej skupiny č. 2. V rámci metodiky výskumu sa v projekte zameriavame okrem iného aj na vývoj umelej inteligencie, ktorá sa použije na analýzu matematických vlastností hier a ich kombináciou s herno-teoretickými modelmi a ich usmerňovaním pomocou znalostí hier z minulosti. Táto spolupráca bude zahŕňať konferencie, workshopy a iné interdisciplinárne interakcie, ktorých výsledkom budú publikácie a digitálne nástroje na rozvoj teoretických a praktických aplikácií výskumu hier. Na základe toho budeme vyvíjať sofistikované metódy na uchovávanie hier ako formy historického kultúrneho dedičstva a vzdelávacích programov zameraných na hry.

Dohoda o vedeckej spolupráci s RGK

Agreement on Scientific Cooperation

Doba trvania: 10.5.2021 - 10.5.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Bátora Jozef DrSc.
Anotácia:Partnesrské inštitúcie budú spolupracovať na výskume súvislostí sociálnej nerovnosti a stravovania v rámci prehistorických spoločností. Výskumy budú zahŕňať prehistorickú krajinu dnešného Slovenska, v centre analýz stojí pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Jelšovciach. Spoločný projekt je zacielený na výskum archeologických nálezov, vrátane ľudských a zvieracích kostí. Zároveň budú v tejto súvislosti uskutočnené výskumy týkajúce sa chronológie. Jednotlivo musia byť na týchto vzorkách uskutočnené analýzy stabilných izotopov ako aj rádiouhlíkové datovania.

Dohoda o vedeckej spoluprácie medzi Zavodom za podvodno Arheologijo ZAPA, (Slovinsko) a Trnavskou Univerzitou

Agreement on scientific cooperation.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Dohoda bola vypracovaná s cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu pri riešení špecifických úloh archeologického bádania v oblasti výskumu, vzdelávania a kultúry zameraných na archeológiu pod vodou.

Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities

Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities

Doba trvania: 13.10.2020 - 12.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štolcová Tereza PhD.
Anotácia:The scholarly vision is to re-write European history based on its massive production, trade, consumption and reuse of textiles and dress. The goal is to identify expertise across time in sustainable textile practices. For this purpose, ITCs are crucial for their experience in ancient techniques and cultural heritage in textile craft. EuroWeb offers multiple theoretical and practical training schools, mentors, targeted career development masterclasses for the ECIs, with the aim to increase EU funding for ITC scholars and ECIs. Each year, EuroWeb aims to host large international textile and dress conferences in the ITCs, to highlight their collections, capacities and scholarship. EuroWeb enables collaborations between researchers, engineers, scholars and other stakeholders and business by providing a platform for them to collaborate, co-create projects and training schools, and foster trust and shared ideas. Deliverables include collaborative publications, research workshops, theoretical reflection and advancement, digital infrastructure, EuroWeb digital Atlas, films and podcasts, and intense mentoring, training and career development for ECIs.

Feldforschung der linearbandkeramischen Siedlung in Vráble, Flur Veľké Lehemby und Farské

Feldforschung der linearbandkeramischen Siedlung in Vráble, Flur Veľké Lehemby und Farské

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2028
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Výskum prebieha v rámci menšieho projektu, ktorý je súčasťou veľkého DFG projektu "Scales of Transformation. Human-environmental Interaction in Prehistoric and Archaic Societies".

GEOarchaeology of DAily Practices: exstracting bronze age liveways from the domestic stratigraphic record

GEOarchaeology of DAily Practices: exstracting bronze age liveways from the domestic stratigraphic record

Doba trvania: 1.10.2021 - 30.9.2026
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Bátora Jozef DrSc.
Anotácia:What was daily life like in the European Bronze Age? In contrast to large-scale narratives based on artefacts, often prestige items from funerary contexts, this project focuses on the practices of daily domestic life, recorded in the sediments upon which it took place. These constitute the domestic stratigraphic record. This project, therefore, shifts the scale and the object of archaeological investigation, and aims at bringing interdisciplinary scientific analyses into dialogue with anthropological understandings of lifeways and households. Its main objective is the formulation of an innovative narrative of the Bronze Age addressing social, economic, and environmental aspects of a culturally interconnected region of Europe. The daily practices and life histories of bronze age people will be the pixels of this new picture that challenges previous depersonalized narratives relying on material culture. The region between the Carpatho-Danubian basin, the Balkans, and northern Italy was selected due to its important cultural interactions during the Bronze Age. Ten key archaeological sites in six European countries constitute the project’s database. Its innovative interdisciplinary approach integrates geoarchaeology (micro-stratigraphic analysis), organic chemistry (biomarkers) and archaeo-botany (phytoliths, seeds, fruits, and charcoal) to reconstruct with unprecedented accuracy the daily practices from domestic stratigraphy. This information will be compared with the story told by material culture and integrated with local paleo-environmental records. The project, in fact, challenges also previous reconstructions that called in environmental mega-events (volcanic eruptions, glacial advances, aridity events) to aprioristically explain broad cultural phenomena of the Bronze Age. Their inherent complexity can only be faced by crystallizing detailed micro-histories and site-specific environmental reconstructions into a broader synthesis based on hard scientific data.

Integrácia neandertálskeho dedičstva: Od minulosti po súčasnosť

Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present

Doba trvania: 15.10.2020 - 14.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián Ph.D.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dlhodobú interdisciplinárnu sieť vedcov z rôznych európskych krajín za účelom prehodnotenia neandertálskeho dedičstva (biologického a kultúrneho), vyhodnotenia „chýbajúcich“ údajov, určenie relevantných otázok z hľadiska nového vývoja (napr. technického pokroku) a vytvorenie platformy na zdieľanie získaných údajov. Ciele sú napĺňané v štyroch pracovných skupinách (WG 1: The fossil data, WG 2: Cultural data, WG 3: Molecular data, WG 4: From past to present). Archeologický ústav SAV sa zapojil do pracovnej skupiny č. 2.

Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Doba trvania: 1.3.2020 - 1.3.2026
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Hlavnými cieľmi projektu je výskum dopadu mobility na včasnostredovekú populáciu, spresnenie metód archeogenetického výskumu a vytvorenie multidisciplinárneho modelu pre budúci výskum. Archeologický ústav je asociovaným partnerom ELTE, s ktorým bola podpísaná bilaterálna dohoda o spolupráci na projekte. AÚ SAV bude zabezpečovať selekciu a dodanie vzoriek kostrového materiálu z vybraných slovenských lokalít.

Memorandum o porozumení medzi AÚ SAV, v.v.i., a Katedrou vied o Zemi a o životnom prostredí, Brooklynská fakulta Univerzity mesta New York

Memorandum of understanding between IA SAS, v.v.i., and Department of Earth and Environmental Sciences, Brooklyn College of the City University of New York

Doba trvania: 6.9.2021 - 6.9.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.
Anotácia:Spolupráca pri výskume distribúcie cínu v dobe bronzovej a dobe železnej v Európe. Odber vzoriek na analýzy izotopov cínu.

Projekt Population structure and dynamics during the European Iron Age using ancient DNA

Projekt Population structure and dynamics during the European Iron Age using ancient DNA

Doba trvania: 1.3.2017 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Anotácia:Celoeurópsky projekt výskumu DNA populácie doby železnej, najmä jej keltskej zložky. Archeologický ústav sa podieľa významným nálezovým fondom ľudských pozostatkov z 5.-1.- storočia pred Kr.

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2028
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Exploring processes of agglomeration and dispersion in this way involves attention drawn to socio-environmental processes of great complexity and variability in detail. Currently, our knowledge about such processes in the Neolithic and Bronze Age is still very insufficient. Even for a purely descriptive account of settlement patterns in a diachronic perspective, intensive fieldwork and data analysis within a multi-disciplinary and multi-scalar approach is necessary. It can however, be managed by a directed, intensive, and long-term effort such as that provided by a CRC. For a case study, the excellent preservation conditions in the Žitava Valley area enable us to study socio-economic and environmental processes leading to and away from social agglomerations, and social complexity among early horticulturalists and early metallurgists.

The System of Relations of the Byzantine Empire with the Carpathian Basin based on Numismatic Material

The System of Relations of the Byzantine Empire with the Carpathian Basin based on Numismatic Material

Doba trvania: 1.11.2022 - 31.10.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mgr. Dr. Prohászka Péter PhD.
Anotácia:Štúdium byzantského systému vzťahov s národmi Karpatskej kotliny v 5. až 15. storočí na základe numizmatického materiálu. Výskumom sa azda podarí určiť stupne vzťahov a interakcií s jednotlivými gentes. Ďalším dôležitým výsledkom bude publikácia byzantských mincí a ich zhodnotenie z hľadiska historických prameňov.

Transmisia stepných vplyvov v Karpatskom pásme v III. tisícročí pred Kristom

Transmission of steppe influences in Carpathian zone in 3rd millennium BC

Doba trvania: 1.9.2021 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Horváthová Eva PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na prospekciu a výskum vopred vytypovaných mohylových násypov z prelomu eneolitu a doby bronzovej, ktoré sa nachádzajú na území Východoslovenskej nížiny a v južnej časti Ondavskej vrchoviny. Do výskumu budú zahrnuté aj archívne pramene a nálezy pochádzajúce zo starších výskumov. Cieľom projektu je získať nové údaje z molekulárnej genetiky, rádiouhlíkových, stronciových, petrografických, archeozoologických a ďalších prírodovedných analýz, ktoré prispejú k lepšiemu posúdeniu archeologického materiálu z preskúmaných mohýl. Získané dáta budú zároveň využiteľné aj pri riešení geograficky a kultúrne širšie ponímaných tém súvisiacich s výskumom chronológie, genézy, stepných prvkov a priamych zásahov obyvateľstva jamovej kultúry a kultúry so šnúrovou keramikou do regiónov severopotiskej oblasti v 3. tisícročí pred n. l. Koncepcia projektu zároveň nadväzuje aj na spoluprácu Inštitútu Archeológie a Etnológie Poľskej Akadémie vied a Archeologického ústavu SAV uskutočnenú v 90. rokoch 20. storočia.

Vedecká spolupráca v oblasti archeogenetiky a antropológie pravekého obyvateľstva zo Slovenska a okolitých krajín.

“Scientific collaboration on the archaeogenetics and anthropology of prehistoric population from Slovakia and neighbouring countries”

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum dávnych populácií, rekonštrukciu populačných zmien a zdravotného stavu populácií.

Využitie kamenej suroviny v praveku Poľska a Slovenska

Lithic Raw Material use at the Prehistory in Poland and Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.

Zmluva o spolupráci medzi AÚ SAV a EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Agreement of Co-operation between IA SAS and EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Doba trvania: 16.12.2019 - 16.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Cieľom zmluvy je záujem na spoločnom postupe v oblasti riešenia projektov, publikácií, výmeny vedeckej literatúry a organizácií konferencií.

Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univezitou - Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV - SR

-

Doba trvania: 9.5.2019 - 9.5.2028
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Bilaterálna dohoda je zameraná na vedeckú spoluprácu v oblasti riešenia spoločných výskumných projektov, pri organizovaní spoločných vedeckých konferencií, pri výmene vedeckých pracovníkov a výmene vedeckej a odbornej literatúry a informačných zdrojov.

Celkový počet projektov: 21