Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií
European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Anotácia:Energetická chudoba je vo všeobecnosti chápaná ako neschopnosť domácností zabezpečiť nevyhnutnú úroveň energetických služieb. Viac ako 50 miliónov domácností v rámci Európskej únie si nevie zabezpečiť dostatočné teplo, platiť účty za služby načas, či žiť v prostredí bez vlhkosti a plesní. Cieľom projektu je rozšíriť a prehĺbiť znalosti o energetickej chudobe v Európe so zapojením dôležitých stakeholderov – európskych inštitúcií, akadémie, biznisu, think-tankov, využijúc poznatky z rôznych sfér – sociológia, ekonómia. Potenciálny vplyv energetickej chudoby ako segment štúdia a riešenia problematiky sociálneho vylúčenia a chudoby a na podporu sociálnej a regionálnej kohézie, začal byť na Slovensku vnímaný len nedávno. Zároveň je to téma, ktorá čoraz viac rezonuje v praxi a má do budúcnosti silný výskumný potenciál. V nadväznosti na podporu akademického výskumu sa plánuje prepojenie na praktické aplikácie pre tvorbu verejných politík na úrovni EÚ a jednotlivých štátov.
Doba trvania: 7.11.2017 - 6.11.2021
Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)
Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs
Program: FM EHP/NFM
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna
Anotácia:Cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, zlepšenie informovanosti zamestnancov miest Užhorodu a Charkova s cieľom posilniť transparentnosť a kvalitu verejnej správy, vytváranie nových sietí a partnerstiev zameraných na približovanie Ukrajiny k EÚ, podpora dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami v blízkych regiónoch Slovenska a Ukrajiny, prenos prístupov a skúsenosti v oblasti klimatickej a environmentálnej politiky, výmena skúseností a budovanie kapacít.
Doba trvania: 20.7.2020 - 30.4.2023
Podpora ďalšej generácie akademikov v oblasti sociálneho podnikania
Empowering the next generation of social enterprise scholars
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 27.11.2017 - 26.11.2021
Podunajský región za zlepšenie prístupu a umožnenie rozvoja Rómov
Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je premostenie existujúcej medzery medzi Rómami a nerómami vo sfére informačnej, digitálnej a funkčnej gramotnosti. Na dosiahnutie projektových zámerov bola vyvinutá špeciálna metodológia, ktorá v prvej etape zahŕňa zostavenie „skrinky s náradím“ (toolbox), obsahujúcej inteligentné participatívne metódy na zaangažovanie Rómov do vzdelávacieho procesu. Toolbox umožní vznik a sfunkčnenie vedomostných laboratórií (learning labs), teda komunitných priestorov pre posilňovanie informačnej, digitálnej a literárnej gramotnosti. Táto fáza vedomostného transferu sa bude odohrávať s pomocou špeciálne vyškolených mediátorov, ktorých úlohou bude vzbudiť záujem v radoch miestnych Rómov pre vytvorenie a udržanie komunity sústrednej okolo či už mobilných alebo stabilných vedomostných laboratórií. Vo finálnej etape projektu sa počíta s informatívnou a vzdelanostnou kampaňou v radoch zamestnancov štátnych a samosprávnych úradov a ostatných verejných inštitúcií, ktorá bude zameraná na prekonávanie existujúcich mentálnych bariér pri práci s marginalizovanými rómskymi komunitami.
Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2022
Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých
Industrial relations and social dialogue to kick-in inclusive adult learning
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Studená Ivana PhD.
Anotácia:Výskum realizovaný rámci projektu I SKILL bude analyzovať ako môžu pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg viesť k pokroku vo vzdelávaní dospelých v EÚ a to podporou všeobecného práva na vzdelávanie dospelých, a zabezpečením toho, aby všetci pracovníci mohli uplatňovať toto právo prostredníctvom prístupu ku vysokokvalitným vzdelávacím príležitostiam počas ekologickej a digitálnej transformácie. Ciele projektu sú v súlade so zásadami EÚ a cieľmi politík pre klimaticky neutrálnu a digitálnu európsku ekonomiku, ktorá "nenechá nikoho pozadu", najmä pokiaľ ide o obnovu a odolnosť po pandémii COVID-19.
Doba trvania: 1.9.2021 - 31.8.2023
PREKLENUTIE ROZDIELOV MEDZI LEGISLATÍVOU A PRAXOU VO VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV
BRIDGING THE GAP BETWEEN LEGISLATION AND PRACTICE IN THE POSTING OF WORKERS
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu POW-Bridge je skúmanie rozdielov medzi legislatívou a praktickými skúsenosťami vo vysielaní pracovníkov, identifikovanie výziev, rozvoj a zdieľanie účinných riešení s vysielajúcimi zamestnávateľmi a ďalšími aktérmi, ktorí sú poverení zabezpečovaním dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa vysielania pracovníkov. Osobitná pozornosť je venovaná potenciálnym výzvam, ktoré vyplývajú z interakcií medzi novelizovanou smernicou o vysielaní pracovníkov prijatou v roku 2018 a ďalšou legislatívou prijatou na úrovni EÚ a členských štátov.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2021
Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov
Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu bude skúmanie súčasného stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku z aspektu posudzovania pedagógov, študentov a rodičov. Okrem teoretickej analýzy problematiky, ktorá upriami pozornosť na špecifické charakteristiky a aktuálne problémy slovenského národnostného školstva v Maďarsku, pôjde aj o realizáciu empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania). So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov skúmanej problematiky budú v metodike výskumu aplikované prostriedky sociologickej, sociolingvistickej, sociálnopsychologickej a etnologickej analýzy. Interdisciplinárny charakter projektu má prispieť ku komplexnejšiemu obrazu problematiky.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024
Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť
ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskumnú tému H2020 „Aspekty sociálnych a humanitných vied v oblasti prechodu na čistú energiu“ a zameriava sa na „výzvy, ktorým čelia regióny náročné na uhlík.“ Cieľom projektu je analýza vplyvov prebiehajúcej a plánovanej zmeny spôsobu výroby a spotreby energie v multikontextovom rámci: 1) politiky dekarbonizácie; 2) prebiehajúce procesy odstraňovania teritorializácie; a 3) územný rozmer prechodu na čistú energiu. Tieto kontextové prvky definované v projekte následne poskytnú údaje a informácie pre interpretáciu hlavných výskumných otázok: a) Riziká ukončenia ťažby uhlia a transformácie regiónov s vysokým podielom spotreby uhlíka môžu viesť s rôznym dopadom. Spolu s týmito procesmi sa objavujú aj konflikty, ktoré sa presúvajú z miestnej na národnú a európsku úroveň a naopak. Hlavným zameraním projektu je analýza týchto konfliktov a vyjednávacích procesov, ktoré sa ich týkajú, ako aj kontextu verejných politík a politickej kultúry formujúcich priebeh a intenzitu konfliktov; b) Výzvy, ktorým čelia uhoľné regióny a regióny náročné na uhlík, sa skúmajú na základe prebiehajúceho procesu na územnej úrovni. Ďalšou líniou implementácie projektu je identifikovať faktory de teritorializácie pôsobiace v rôznych uhoľných a uhlíkovo náročných regiónoch a analyzovať a vysvetliť ich dynamiku a vzájomné pôsobenie; c) Prechod k čistej energie nemožno chápať iba ako technologickú zmenu alebo priemyselný posun a je preto potrebné ho analyzovať ako sociálno-ekonomicko-psychologický proces ovplyvňujúci život miestnych spoločenstiev. V tomto ohľade je projekt zameraný na štúdium stratégií zvládania procesu zo širokého spektra perspektív: viacrozmerná perspektíva kombinujúca rôzne disciplinárne rámce; porovnávacia perspektíva, vypracovanie komplexného súboru prípadových štúdií; viacúrovňová perspektíva do ktorej sú zapojení rôzni kľúčoví aktéri na územnej, regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. Každá z týchto stratégií bude rozpracovaná v špecifickom segmente výskumu: Teoretická oblasť, Analytická časť a Proaktívna oblasť.
Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023

Celkový počet projektov: 8