Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Cooperate, reach out, integrate services

Cooperate, reach out, integrate services

Doba trvania: 1.1.2022 - 30.6.2024
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.
Anotácia:Projekt vyvíja a overuje nástroje a postupy zamerané na posilnenie integrácie služieb poskytovaných ľuďom zo zraniteľných skupín s cieľom podporiť ich začlenenie na trh práce a do spoločnosti. Cieľovými skupinami projektu sú dlhodobo nezamestnaní alebo neaktívni ľudia v produktívnom veku, ktorí čelia viacnásobnému znevýhodneniu. Ide o ľudí, ktorí často potrebujú intervenciu viacerých služieb, možná koordinácia služieb zvyšuje ich účinnosť. V súčasnom inštitucionálnom nastavení je dostupnosť podporných služieb obmedzená, osveta a informovanosť o existencii jednotlivých služieb a nástrojov je často nedostatočná a poskytované služby sú často fragmentalizované. Medzisektorová spolupráca a systematické zapojenie mimovládnych organizácii do systému poskytovania služieb môže jednotlivé medzery zaplniť. Projekt CRIS bude výzvy integrovaného poskytovania služieb riešiť: (1) posilnením mechanizmov sprostredkovania a zavedením nových informačných aktivít; (2) posilnením alebo rozvojom kapacít verejných služieb zamestnanosti v oblasti „case managementu“; (3) vyplnením medzier v službách prostredníctvom budovaním kapacít vo verejných agentúrach a/alebo rozvojom efektívneho modelu zapájanie mimovládnych organizácii do poskytovania služieb a subkontrahovania týchto organizácii.

ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Prepojenie výskumu a praxe

ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice

Doba trvania: 1.10.2021 - 31.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chrančoková Martina PhD.
Anotácia:Za posledné desaťročia sa medzinárodná mobilita študentov (ISM) vo vysokoškolskom vzdelávaní rýchlo rozšírila. Tento rast vyvolal značný záujem o ISM v rámci rôznych disciplín, výskumných komunít, kruhov odborníkov z praxe a tvorcov politík. Medzi výskumníkmi v týchto oblastiach je však prekvapivo málo prepojení a výmen. Navyše štipendium ISM zostáva prísne obmedzené pre vedecké kruhy, napriek významu, ktorý majú vedecké poznatky o ISM pre politiku a každodennú prax. Tento projekt reaguje na naliehavú potrebu systematickej interdisciplinárnej a medzinárodnej výmeny poznatkov o teoretických rámcoch, výskumných metodológiách, zisteniach a príkladoch osvedčených postupov a za pretavenie vedeckých poznatkov do odporúčaní pre prax ISM. Je organizovaná okolo piatich pracovných skupín, z ktorých štyri sa zaoberajú témami vyžadujúcimi vedecký rozvoj a piata spája odporúčania pre prax: (1) Globálne toky a trendy ISM na makroúrovni; (2) sociálne nerovnosti v prístupe k ISM a počas neho; (3) sociálna a kultúrna integrácia medzinárodných študentov v ich hostiteľských krajinách; (4) Vplyv ISM na kariéru absolventov; (5) Prepojenie výskumu a praxe. Projekt spája etablovaných výskumníkov, výskumníkov na začiatku kariéry (ECI) a doktorandov z rôznych vedeckých disciplín, krajín a výskumných komunít, ako aj zainteresovaných strán z medzinárodných kancelárií, medzinárodné študentské a študijné organizácie v zahraničí a rôzne politické úrovne. Toto ponúkne komparatívny a praktický pohľad na dynamiku ISM tým, že prinesie fragmentované poznatky spoločne, s hlavným cieľom vytvoriť nové interdisciplinárne a inovatívne empirické perspektívy a previesť ich do konkrétnych odporúčaní pre zainteresované strany. Kľúčové slová: medzinárodná mobilita študentov - štúdium v zahraničí - medzinárodná migrácia študentov - internacionalizácia – výmeny.

INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov

INFO-POW: Assessment of the channels of information and their use in the posting of workers

Doba trvania: 1.9.2022 - 29.2.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.
Anotácia:INFO-POW spája výskumné inštitúcie z piatich krajín Európskej únie, ako aj sociálnych partnerov na národnej a európskej úrovni, s cieľom posilniť prostredníctvom zbierania originálnych dát a analýzy poznanie o špecifikách procesu vysielania zamestnancov a ich pracovných podmienok. Zastrešujúcim cieľom tohto výskumného projektu je identifikovať a zhodnotiť nové ako aj existujúce problémy a potreby firiem (špecificky v stavebnom sektore), ktoré sa týkajú prístupu a používania relevantných informácií v súvislosti s vysielaním zamestnancov a z toho vyplývajúcich povinností firiem. Predošlé štúdie zistili, že napriek výskytu informácií na rôznych kanáloch, či už štátnych alebo mimoštátnych, sú tieto informácie nedostatočné a/alebo ťažko prístupné subjektom, pre ktoré sú mienené. Je taktiež nejasné do akej miery a ako vysielajúce firmy používajú existujúce kanály informácií. Táto štúdia zapĺňa medzeru v porozumení toho, ako nadnárodné vysielajúce firmy a užívateľské podniky vyhľadávajú a používajú informácie v ich komunikácii so štátnymi inštitúciami, a ako to vplýva na ich celkovú schopnosť správne aplikovať pravidlá, ktoré regulujú vysielanie zamestnancov, a zabezpečovať pracovné a sociálne práva. Táto štúdia sa sústredí špecificky na stavebný sektor ako hlavný sektor, v ktorom sa využíva vysielanie pracovníkov, a v ktorom sú aktívne väčšie firmy, ako aj malé a stredné podniky a živnostníci.

KONCEPTUALIZÁCIA A MAPOVANIE VYSTAVENIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN PRÍRODNÝM RIZIKÁM (FOSI III)

CONCEPTUALIZATION AND MAPPING OF THE EXPOSURE OF VULNERABLE GROUPS TO ENVIRONMENTAL RISKS (FOSI III)

Doba trvania: 1.10.2022 - 31.12.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Anotácia:Projekt je podporený Foundation to Promote Open Society so sídlom v Berlíne. Z teoretického hľadiska je cieľom projektu konceptualizovať environmentálnu spravodlivosť a jej atribúty vo svetle terénneho výskumu v marginalizovaných rómskych komunitách. Projekt systematicky analyzuje a popisuje formy a rozsah nerovnakého zaobchádzania v kontexte environmentálnej spravodlivosti s osobitným zreteľom na dotknuté rómske komunity. Na praktickej úrovni výskum identifikuje prípady environmentálnej nespravodlivosti, mapuje dopady nerovnakého vystavenia environmentálnym rizikám a diferencovaného prístupu k prírodným zdrojom a demonštruje ako sa sociálna nespravodlivosť premieňa na environmentálne a zdravotné ohrozenia.

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Doba trvania: 18.10.2021 - 17.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.
Anotácia:Cieľom COST akcie PROFEEDBACK je podporiť vytváranie sietí v oblasti hodnotenia politík na úrovni EÚ, zvýšiť povedomie o význame výskumu v oblasti hodnotenia politík a zvýšiť vplyv hodnotenia na tvorbu politík. Platforma združuje výskumných pracovníkov a odborníkov z rôznych vedných oblastí a sektorov, za účelom posilnenia teória, nástrojov a metód hodnotenia politík. COST akcia PROFEEDBACK reaguje na absenciu bottom-up platformy združujúcej výskumníkov a odborníkov pracujúcich v oblasti hodnotenia politík. Cieľom COST akcie PROFEEDBACK je riešiť túto výzvu prostredníctvom inovatívneho, komplexného, medzisektorového a multidisciplinárneho prístupu, ktorého ambíciou je: • analyzovať teoretické a metodologické otázky výskumu hodnotenia politiky s osobitným dôrazom na politiku súdržnosti, • obohatiť vedecký výskum hodnotenia politiky a riešiť identifikované výzvy, • prispieť ku zosúladeniu roztrieštených prístupov s cieľom stanoviť výskumný program a dosiahnuť spoločné porozumenie, • prispieť k budovaniu kapacít komunity zaoberajúcej sa hodnotením politík, • zapojiť tvorcov politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom prispieť k tvorbe politík založených na dôkazoch, • vypracovať kódex pre komunitu hodnotiteľov politík.

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku z pohľadu študentov

Reflection of Slovak Ethnic Education in Hungary from the Students' Viewpoint

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.1.2024
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum reflexie slovenského národnostného školstva v Maďarsku optikou študentov a za ich pomoci má ambíciu prispieť k objasneniu súčasnej situácie národnostného školstva v Maďarsku a vyučovania slovenského jazyka. Projekt je súčasťou už bežiaceho projektu medzi Spoločenskovedným ústavom CSPV SAV, v. v. i. a VÚSM s názvom „Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov“. Cieľom projektu je zistiť osobné vnímanie a posudzovanie slovenského školstva z pohľadu študentov ako aj ich názory na upevňovanie slovenského jazyka ako základného identifikačného znaku etnickej identity. Riešenie predkladaného návrhu predpokladá interdisciplinárne koncipovaný kombinovaný, kvantitatívny a kvalitatívny, výskum pedagogickej reflexie.

SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

Doba trvania: 22.9.2021 - 21.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fedáková Denisa PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je, v spolupráci so Sociologickým ústavom AV ČR, v. v. i., prostredníctvom kvalitatívnych aj kvantitatívnych výskumných metód preskúmať skúsenosti ukrajinských migrantov a migrantiek, ktorí boli na Slovensko relokovaní v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, s integráciou do slovenskej spoločnosti. Kvalitatívna výskumná sonda prostredníctvom fókusových skupín nám poskytne hlbší vhľad do prežívania situácie migrácie konkrétnych migrantov a migrantiek, v závislosti od ich špecifických životných kontextov. Kvantitatívny dotazníkový prieskum nám umožní mapovať vzorce týchto skúseností na širšej vzorke migrantov a migrantiek, ako aj špecifické premenné, ktoré sú na pozadí daných skúseností Výstupom bude Správa o výsledkoch bádania v SR a v ČR

Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu bude skúmanie súčasného stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku z aspektu posudzovania pedagógov, študentov a rodičov. Okrem teoretickej analýzy problematiky, ktorá upriami pozornosť na špecifické charakteristiky a aktuálne problémy slovenského národnostného školstva v Maďarsku, pôjde aj o realizáciu empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania). So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov skúmanej problematiky budú v metodike výskumu aplikované prostriedky sociologickej, sociolingvistickej, sociálnopsychologickej a etnologickej analýzy. Interdisciplinárny charakter projektu má prispieť ku komplexnejšiemu obrazu problematiky.

Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien

Making migration and migration policy decisions amidst societal transformations

Doba trvania: 1.3.2023 - 1.7.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.
Anotácia:Projekt PACES uplatňuje prelomový prístup k skúmaniu a porozumeniu rozhodnutí jednotlivcov migrovať, pričom jeho cieľom je zistiť, ako môžu tieto poznatky prispieť k pochopeniu tvorby migračných politík. PACES sa zameriava na dve paralelné zložky výskumu: (1) faktory, ktoré formujú rozhodovanie migrovať a (2) mechanizmy, ktoré stoja za tvorbou migračných politík. Projekt zhŕňa teoretické a empirické poznatky zo širokého spektra akademických disciplín a metodologických paradigiem, pričom jeho cieľom je systematicky skúmať interakcie medzi rozhodnutiami spojenými s migráciou a tvorbou migračných politík v kontexte širších spoločenských zmien, a teda vzájomne prepojených procesov ekonomických, politických, demografických, technologických a kultúrnych zmien. Na základe teoretickej syntézy a kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov zozbieraných v Alžírsku, Etiópii, Líbyi, Slovensku, Taliansku a v Španielsku, má projekt za cieľ vypracovať heuristický model, ktorý identifikuje rôzne konštelácie podmienok, ktoré formujú rozhodnutia zostať alebo migrovať v rôznych etapách života jednotlivcov. Na základe teórie zmeny tak PACES systematicky skúma, identifikuje a sleduje predpoklady o rozhodnutiach o migrácii, ktoré využívajú tvorcovia politík na formulovanie cieľov a návrhov opatrení. Skúmaním vývoja politík EÚ a národných politík pracovnej a rodinnej migrácie projekt PACES odhaľuje, do akej miery sú súčasné migračné politiky založené na vedeckých dôkazoch. Projekt tiež identifikuje oblasti, v ktorých môžu politické opatrenia ťažiť z cenných výskumných poznatkov o rozhodovaní migrovať. PACES sa tak snaží narušiť dominantné politické diskurzy a predpoklady, ktoré sú základom migračných opatrení, a prispieť k vypracovaniu účinnejších modelov riadenia migrácie v EÚ, ktoré zohľadňujú neistoty vyvolané spoločenskými zmenami. S podporou interdisciplinárneho konzorcia skúsených partnerov sa PACES zapája do spoločného výskumu s tvorcami politík, zainteresovanými stranami, občanmi a migrantmi s cieľom dosiahnuť maximálny vedecký, politický a sociálny vplyv.

Zdravotné a psychosociálne dlhodobé účinky a zvládacie zdroje u ťažkých alebo kritických prípadov ochorenia COVID-19: kvalitatívna štúdia

Health and Psychosocial Long-term Effects and Coping Resources in Severe or Critical COVID-19 Survivors: A Qualitative Study

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ANSO
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.
Anotácia:Post-COVID-19 syndróm je stav charakterizovaný dlhodobými symptómami a komplikáciami, ktoré pokračujú alebo sa rozvinú po akútnom COVID-19. Zistilo sa, že väčšina (až 80 %) pacientov prijatých do nemocnice s ťažkým ochorením COVID-19 má dlhodobé fyzické a Projekt sa zameriava na kvalitatívne preskúmanie skúseností dospelých pacientov, ktorí prežili ťažký alebo kritický COVID-19, počas postakútneho obdobia (do 1 roka po prepustení z nemocnice) v štyroch krajinách východnej a strednej Európy: Bulharsku, Slovensku, Chorvátsku a Rumunsku. Bude skúmať negatívne (fyzické a duševné symptómy, kognitívne symptómy, posttraumatický stres, ťažkosti v sociálnom fungovaní, znížená funkčná schopnosť atď.), ako aj pozitívne (posttraumatický rast) dlhodobé účinky po COVID a posúdi úlohu osobných (napr. sebaúčinnosť, odolnosť, nádej, optimizmus), sociálnych (napr. sociálna podpora) a iných (napr. finančných) zdrojov zvládania v období zotavovania. Projekt vychádza z biopsychosociálnej perspektívy verejného zdravia. Medzi účastníkmi bude 128 dospelých pacientov, ktorí prežili závažný alebo kritický stav COVID-19 (32 účastníkov na krajinu) všetkých vekových skupín, s rôznou dĺžkou postakútneho obdobia (do 1 mesiaca, 1 – 3 mesiacov, 3 – 6 mesiacov a 6+ mesiacov po prepustení). Štúdia bude zbierať údaje prostredníctvom hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov a analyzovať ich prostredníctvom tematickej analýzy (Braun & Clarke, 2006). Skúsenosti tých, ktorí prežili, sa budú študovať tak, ako sú začlenené do miestneho sociokultúrneho kontextu a miestnych epidemiologických situácií v zúčastnených krajinách. Pokiaľ je nám známe, toto bude prvá štúdia, ktorá kvalitatívne preskúma a porovná skúsenosti ľudí, ktorí prežili závažný alebo kritický priebeh ochorenia COVID-19 počas postakútneho obdobia. Bude študovať skúsenosti ľudí, ktorí prežili závažný alebo kritický stav COVID-19 z regiónu Európy, ktorý nie je dostatočne preskúmaný. Poznanie skúseností pacientov pomôže lepšie pochopiť ich potreby podpory a umožní rozvoj sociokultúrne prispôsobených prístupov k liečbe syndrómu po COVID-19 a psychosociálnej podpory v procese uzdravovania.

Celkový počet projektov: 11