Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Cooperate, reach out, integrate services
Cooperate, reach out, integrate services
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.
Anotácia:Projekt vyvíja a overuje nástroje a postupy zamerané na posilnenie integrácie služieb poskytovaných ľuďom zo zraniteľných skupín s cieľom podporiť ich začlenenie na trh práce a do spoločnosti. Cieľovými skupinami projektu sú dlhodobo nezamestnaní alebo neaktívni ľudia v produktívnom veku, ktorí čelia viacnásobnému znevýhodneniu. Ide o ľudí, ktorí často potrebujú intervenciu viacerých služieb, možná koordinácia služieb zvyšuje ich účinnosť. V súčasnom inštitucionálnom nastavení je dostupnosť podporných služieb obmedzená, osveta a informovanosť o existencii jednotlivých služieb a nástrojov je často nedostatočná a poskytované služby sú často fragmentalizované. Medzisektorová spolupráca a systematické zapojenie mimovládnych organizácii do systému poskytovania služieb môže jednotlivé medzery zaplniť. Projekt CRIS bude výzvy integrovaného poskytovania služieb riešiť: (1) posilnením mechanizmov sprostredkovania a zavedením nových informačných aktivít; (2) posilnením alebo rozvojom kapacít verejných služieb zamestnanosti v oblasti „case managementu“; (3) vyplnením medzier v službách prostredníctvom budovaním kapacít vo verejných agentúrach a/alebo rozvojom efektívneho modelu zapájanie mimovládnych organizácii do poskytovania služieb a subkontrahovania týchto organizácii.
Doba trvania: 1.1.2022 - 30.6.2024
ENIS - EURÓPSKA SIEŤ O MEDZINÁRODNEJ MOBILITE ŠTUDENTOV: PREPOJENIE VÝSKUMU A PRAXE
ENIS - EUROPEAN NETWORK ON INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY: CONNECTING RESEARCH AND PRACTICE
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chrančoková Martina PhD.
Anotácia:Za posledné desaťročia sa medzinárodná mobilita študentov (ISM) vo vysokoškolskom vzdelávaní rýchlo rozšírila. Toto rast vyvolal značný záujem o ISM v rámci rôznych disciplín, výskumných komunít a kruhov odborníkov z praxe a tvorcov politík. Prepojení a výmeny je však prekvapivo málo medzi výskumníkmi v týchto oblastiach. Okrem toho štipendium ISM zostáva prísne obmedzené vedeckých kruhov, napriek významu, ktorý majú vedecké poznatky o ISM pre politiku a každodennú prax. Táto akcia reaguje na naliehavú potrebu systematickej interdisciplinárnej a medzinárodnej výmeny znalosti o teoretických rámcoch, výskumných metodológiách, zisteniach a príkladoch osvedčených postupov a za pretavenie vedeckých poznatkov do odporúčaní pre prax ISM. Je organizovaná okolo piatich pracovných skupiny, z ktorých štyri sa zaoberajú témami, ktoré si vyžadujú vedecký rozvoj, a piata spája odporúčania pre prax: (1) Globálne toky a trendy ISM na makroúrovni; (2) sociálne nerovnosti v prístupe k ISM a počas neho; (3) sociálna a kultúrna integrácia medzinárodných študentov v ich hostiteľských krajinách; (4) Vplyv ISM na kariéru absolventov; (5) Prepojenie výskumu a praxe. Akcia spája etablovaných výskumníkov, výskumníkov na začiatku kariéry (ECI) a doktorandov z rôznych vedeckých disciplín, krajín a výskumných komunít, ako aj zainteresovaných strán z medzinárodné kancelárie, medzinárodné študentské a študijné organizácie v zahraničí a rôzne politické úrovne. The Akcia ponúkne komparatívny a praktický pohľad na dynamiku ISM tým, že prinesie fragmentované poznatky spoločne, s hlavným cieľom vytvoriť nové interdisciplinárne a inovatívne empirické perspektívy a previesť ich do konkrétnych odporúčaní pre zainteresované strany. Akčné kľúčové slová: medzinárodná mobilita študentov - štúdium v zahraničí - medzinárodná migrácia študentov - internacionalizácia - výmeny
Doba trvania: 1.10.2021 - 1.10.2025
I SKILL - Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých
I SKILL - Industrial relations and social dialogue to kick-in inclusive adult learning
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Studená Ivana PhD.
Anotácia:Výskum realizovaný rámci projektu I SKILL bude analyzovať ako môžu pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg viesť k pokroku vo vzdelávaní dospelých v EÚ a to podporou všeobecného práva na vzdelávanie dospelých, a zabezpečením toho, aby všetci pracovníci mohli uplatňovať toto právo prostredníctvom prístupu ku vysokokvalitným vzdelávacím príležitostiam počas ekologickej a digitálnej transformácie. Ciele projektu sú v súlade so zásadami EÚ a cieľmi politík pre klimaticky neutrálnu a digitálnu európsku ekonomiku, ktorá "nenechá nikoho pozadu", najmä pokiaľ ide o obnovu a odolnosť po pandémii COVID-19.
Doba trvania: 1.9.2021 - 31.8.2023
INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov
INFO-POW: Assessment of the channels of information and their use in the posting of workers
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.
Anotácia:INFO-POW spája výskumné inštitúcie z piatich krajín Európskej únie, ako aj sociálnych partnerov na národnej a európskej úrovni, s cieľom posilniť prostredníctvom zbierania originálnych dát a analýzy poznanie o špecifikách procesu vysielania zamestnancov a ich pracovných podmienok. Zastrešujúcim cieľom tohto výskumného projektu je identifikovať a zhodnotiť nové ako aj existujúce problémy a potreby firiem (špecificky v stavebnom sektore), ktoré sa týkajú prístupu a používania relevantných informácií v súvislosti s vysielaním zamestnancov a z toho vyplývajúcich povinností firiem. Predošlé štúdie zistili, že napriek výskytu informácií na rôznych kanáloch, či už štátnych alebo mimoštátnych, sú tieto informácie nedostatočné a/alebo ťažko prístupné subjektom, pre ktoré sú mienené. Je taktiež nejasné do akej miery a ako vysielajúce firmy používajú existujúce kanály informácií. Táto štúdia zapĺňa medzeru v porozumení toho, ako nadnárodné vysielajúce firmy a užívateľské podniky vyhľadávajú a používajú informácie v ich komunikácii so štátnymi inštitúciami, a ako to vplýva na ich celkovú schopnosť správne aplikovať pravidlá, ktoré regulujú vysielanie zamestnancov, a zabezpečovať pracovné a sociálne práva. Táto štúdia sa sústredí špecificky na stavebný sektor ako hlavný sektor, v ktorom sa využíva vysielanie pracovníkov, a v ktorom sú aktívne väčšie firmy, ako aj malé a stredné podniky a živnostníci.
Doba trvania: 1.9.2022 - 29.2.2024
Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)
Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs
Program: FM EHP/NFM
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, zlepšenie informovanosti zamestnancov miest Užhorodu a Charkova s cieľom posilniť transparentnosť a kvalitu verejnej správy, vytváranie nových sietí a partnerstiev zameraných na približovanie Ukrajiny k EÚ, podpora dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami v blízkych regiónoch Slovenska a Ukrajiny, prenos prístupov a skúsenosti v oblasti klimatickej a environmentálnej politiky, výmena skúseností a budovanie kapacít.
Doba trvania: 20.7.2020 - 30.4.2023
Migračné pohyby po druhej svetovej vojne v krajinách V4 v kontexte propagandistických štúdií
Post-WWII Migration Flows in the V4 States in the Context of Propaganda Studies
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Heldáková Lucia PhD.
Anotácia:Projekt prinesie pre vedcov z krajín V4 osvojenie je zručnosti doteraz málo používaného metodologického prístupu v kontexte propagandistických štúdií a zároveň im poskytne priestor na cezhraničnú spoluprácu a prepojenie ich regionálnych výskumov v stredoeurópskom priestore. Originalita projektu spočíva v zmene pohľadu na problematiku migrácie v dvoch rovinách: 1. propagandistickými štúdiami (čím sa vypĺňajú medzery vo výskume), 2. prepojením čiastkových regionálnych výskumov do jedného celku. Inovatívny prvok projektu spočíva v jeho interdisciplinárnej perspektíve spájajúcej mediálne štúdiá, históriu, sociológiu, právo a politické štúdiá; prepojenie výskumu, poskytnutie priestoru pre odborný diskurz s veľkým dosahom na laickú verejnosť a študentov a pri príprave publikácie, ktorá v stredoeurópskej historiografii absentuje. Zároveň medzi prínosy projektu patrí osvojenie si nového metodického prístupu, ktorý prinesie iný pohľad na problematiku a povedie k vytvoreniu propagandistických mechanizmov pri konkrétnych historických udalostiach. Takto vytvorený mechanizmus môže viesť k ďalšiemu výskumu v oblasti psychológie, sociológie, politológie a pod. Inovatívnym prvkom projektu je spojenie odborného a verejného diskurzu. Odborná publikácia vychádzajúca z najnovších výsledkov výskumu bude podkladom pre interaktívnu výstavu, v ktorej sa široká verejnosť dozvie o najnovších trendoch výskumu, propagandistických problémoch či projekte.
Doba trvania: 1.9.2021 - 28.2.2023
Podunajský región za zlepšenie prístupu a umožnenie rozvoja Rómov
Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je premostenie existujúcej medzery medzi Rómami a nerómami vo sfére informačnej, digitálnej a funkčnej gramotnosti. Na dosiahnutie projektových zámerov bola vyvinutá špeciálna metodológia, ktorá v prvej etape zahŕňa zostavenie „skrinky s náradím“ (toolbox), obsahujúcej inteligentné participatívne metódy na zaangažovanie Rómov do vzdelávacieho procesu. Toolbox umožní vznik a sfunkčnenie vedomostných laboratórií (learning labs), teda komunitných priestorov pre posilňovanie informačnej, digitálnej a literárnej gramotnosti. Táto fáza vedomostného transferu sa bude odohrávať s pomocou špeciálne vyškolených mediátorov, ktorých úlohou bude vzbudiť záujem v radoch miestnych Rómov pre vytvorenie a udržanie komunity sústrednej okolo či už mobilných alebo stabilných vedomostných laboratórií. Vo finálnej etape projektu sa počíta s informatívnou a vzdelanostnou kampaňou v radoch zamestnancov štátnych a samosprávnych úradov a ostatných verejných inštitúcií, ktorá bude zameraná na prekonávanie existujúcich mentálnych bariér pri práci s marginalizovanými rómskymi komunitami.
Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2022
Politická kultúra, demokratické hodnoty a dezinformácie: Odhaľovanie demokratických oporných bodov a slabín
Political culture, democratic values and misinformation: Detecting democratic footholds & weaknesses
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Brezina Ivan PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je skúmať presvedčenia a postoje občanov V4+ a identifikovať rôzne typy politickej kultúry odlišujúcej sa príklonom demokratických hodnôt. Predpokladom je, že budú identifikované také typy ako náboženskí demokrati, sekulárni demokrati, predpolitickí naivní provinčníci, postpolitickí odcudzení cynici a nedemokratickí radikáli. Tieto typy sa budú líšiť svojiimi kognitívnymi stratégiamistratégie, informačnými zdrojmi a tiež dezinformáciami a hoaxami, ktorým veria. Výsledky z reprezentatívnych národných vzoriek by mali pomôcť identifikovať slabé stránky demokracie spoločnosti a navrhnúť vzdelávanie riešenia.
Doba trvania: 1.12.2021 - 31.5.2023
SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ
NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 22.9.2021 - 21.9.2025
Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov
Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu bude skúmanie súčasného stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku z aspektu posudzovania pedagógov, študentov a rodičov. Okrem teoretickej analýzy problematiky, ktorá upriami pozornosť na špecifické charakteristiky a aktuálne problémy slovenského národnostného školstva v Maďarsku, pôjde aj o realizáciu empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania). So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov skúmanej problematiky budú v metodike výskumu aplikované prostriedky sociologickej, sociolingvistickej, sociálnopsychologickej a etnologickej analýzy. Interdisciplinárny charakter projektu má prispieť ku komplexnejšiemu obrazu problematiky.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024
Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť
ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskumnú tému H2020 „Aspekty sociálnych a humanitných vied v oblasti prechodu na čistú energiu“ a zameriava sa na „výzvy, ktorým čelia regióny náročné na uhlík.“ Cieľom projektu je analýza vplyvov prebiehajúcej a plánovanej zmeny spôsobu výroby a spotreby energie v multikontextovom rámci: 1) politiky dekarbonizácie; 2) prebiehajúce procesy odstraňovania teritorializácie; a 3) územný rozmer prechodu na čistú energiu. Tieto kontextové prvky definované v projekte následne poskytnú údaje a informácie pre interpretáciu hlavných výskumných otázok: a) Riziká ukončenia ťažby uhlia a transformácie regiónov s vysokým podielom spotreby uhlíka môžu viesť s rôznym dopadom. Spolu s týmito procesmi sa objavujú aj konflikty, ktoré sa presúvajú z miestnej na národnú a európsku úroveň a naopak. Hlavným zameraním projektu je analýza týchto konfliktov a vyjednávacích procesov, ktoré sa ich týkajú, ako aj kontextu verejných politík a politickej kultúry formujúcich priebeh a intenzitu konfliktov; b) Výzvy, ktorým čelia uhoľné regióny a regióny náročné na uhlík, sa skúmajú na základe prebiehajúceho procesu na územnej úrovni. Ďalšou líniou implementácie projektu je identifikovať faktory de teritorializácie pôsobiace v rôznych uhoľných a uhlíkovo náročných regiónoch a analyzovať a vysvetliť ich dynamiku a vzájomné pôsobenie; c) Prechod k čistej energie nemožno chápať iba ako technologickú zmenu alebo priemyselný posun a je preto potrebné ho analyzovať ako sociálno-ekonomicko-psychologický proces ovplyvňujúci život miestnych spoločenstiev. V tomto ohľade je projekt zameraný na štúdium stratégií zvládania procesu zo širokého spektra perspektív: viacrozmerná perspektíva kombinujúca rôzne disciplinárne rámce; porovnávacia perspektíva, vypracovanie komplexného súboru prípadových štúdií; viacúrovňová perspektíva do ktorej sú zapojení rôzni kľúčoví aktéri na územnej, regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. Každá z týchto stratégií bude rozpracovaná v špecifickom segmente výskumu: Teoretická oblasť, Analytická časť a Proaktívna oblasť.
Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023
Zdravotné a psychosociálne dlhodobé účinky a zvládacie zdroje u ťažkých alebo kritických prípadov ochorenia COVID-19: kvalitatívna štúdia
Health and Psychosocial Long-term Effects and Coping Resources in Severe or Critical COVID-19 Survivors: A Qualitative Study
Program: ANSO
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.
Anotácia:Post-COVID-19 syndróm je stav charakterizovaný dlhodobými symptómami a komplikáciami, ktoré pokračujú alebo sa rozvinú po akútnom COVID-19. Zistilo sa, že väčšina (až 80 %) pacientov prijatých do nemocnice s ťažkým ochorením COVID-19 má dlhodobé fyzické a Projekt sa zameriava na kvalitatívne preskúmanie skúseností dospelých pacientov, ktorí prežili ťažký alebo kritický COVID-19, počas postakútneho obdobia (do 1 roka po prepustení z nemocnice) v štyroch krajinách východnej a strednej Európy: Bulharsku, Slovensku, Chorvátsku a Rumunsku. Bude skúmať negatívne (fyzické a duševné symptómy, kognitívne symptómy, posttraumatický stres, ťažkosti v sociálnom fungovaní, znížená funkčná schopnosť atď.), ako aj pozitívne (posttraumatický rast) dlhodobé účinky po COVID a posúdi úlohu osobných (napr. sebaúčinnosť, odolnosť, nádej, optimizmus), sociálnych (napr. sociálna podpora) a iných (napr. finančných) zdrojov zvládania v období zotavovania. Projekt vychádza z biopsychosociálnej perspektívy verejného zdravia. Medzi účastníkmi bude 128 dospelých pacientov, ktorí prežili závažný alebo kritický stav COVID-19 (32 účastníkov na krajinu) všetkých vekových skupín, s rôznou dĺžkou postakútneho obdobia (do 1 mesiaca, 1 – 3 mesiacov, 3 – 6 mesiacov a 6+ mesiacov po prepustení). Štúdia bude zbierať údaje prostredníctvom hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov a analyzovať ich prostredníctvom tematickej analýzy (Braun & Clarke, 2006). Skúsenosti tých, ktorí prežili, sa budú študovať tak, ako sú začlenené do miestneho sociokultúrneho kontextu a miestnych epidemiologických situácií v zúčastnených krajinách. Pokiaľ je nám známe, toto bude prvá štúdia, ktorá kvalitatívne preskúma a porovná skúsenosti ľudí, ktorí prežili závažný alebo kritický priebeh ochorenia COVID-19 počas postakútneho obdobia. Bude študovať skúsenosti ľudí, ktorí prežili závažný alebo kritický stav COVID-19 z regiónu Európy, ktorý nie je dostatočne preskúmaný. Poznanie skúseností pacientov pomôže lepšie pochopiť ich potreby podpory a umožní rozvoj sociokultúrne prispôsobených prístupov k liečbe syndrómu po COVID-19 a psychosociálnej podpory v procese uzdravovania.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024

Celkový počet projektov: 12