Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Cooperate, reach out, integrate services

Cooperate, reach out, integrate services

Doba trvania: 1.1.2022 - 30.6.2024
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.
Anotácia:Projekt vyvíja a overuje nástroje a postupy zamerané na posilnenie integrácie služieb poskytovaných ľuďom zo zraniteľných skupín s cieľom podporiť ich začlenenie na trh práce a do spoločnosti. Cieľovými skupinami projektu sú dlhodobo nezamestnaní alebo neaktívni ľudia v produktívnom veku, ktorí čelia viacnásobnému znevýhodneniu. Ide o ľudí, ktorí často potrebujú intervenciu viacerých služieb, možná koordinácia služieb zvyšuje ich účinnosť. V súčasnom inštitucionálnom nastavení je dostupnosť podporných služieb obmedzená, osveta a informovanosť o existencii jednotlivých služieb a nástrojov je často nedostatočná a poskytované služby sú často fragmentalizované. Medzisektorová spolupráca a systematické zapojenie mimovládnych organizácii do systému poskytovania služieb môže jednotlivé medzery zaplniť. Projekt CRIS bude výzvy integrovaného poskytovania služieb riešiť: (1) posilnením mechanizmov sprostredkovania a zavedením nových informačných aktivít; (2) posilnením alebo rozvojom kapacít verejných služieb zamestnanosti v oblasti „case managementu“; (3) vyplnením medzier v službách prostredníctvom budovaním kapacít vo verejných agentúrach a/alebo rozvojom efektívneho modelu zapájanie mimovládnych organizácii do poskytovania služieb a subkontrahovania týchto organizácii.

ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Prepojenie výskumu a praxe

ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice

Doba trvania: 1.10.2021 - 31.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chrančoková Martina PhD.
Anotácia:Za posledné desaťročia sa medzinárodná mobilita študentov (ISM) vo vysokoškolskom vzdelávaní rýchlo rozšírila. Tento rast vyvolal značný záujem o ISM v rámci rôznych disciplín, výskumných komunít, kruhov odborníkov z praxe a tvorcov politík. Medzi výskumníkmi v týchto oblastiach je však prekvapivo málo prepojení a výmen. Navyše štipendium ISM zostáva prísne obmedzené pre vedecké kruhy, napriek významu, ktorý majú vedecké poznatky o ISM pre politiku a každodennú prax. Tento projekt reaguje na naliehavú potrebu systematickej interdisciplinárnej a medzinárodnej výmeny poznatkov o teoretických rámcoch, výskumných metodológiách, zisteniach a príkladoch osvedčených postupov a za pretavenie vedeckých poznatkov do odporúčaní pre prax ISM. Je organizovaná okolo piatich pracovných skupín, z ktorých štyri sa zaoberajú témami vyžadujúcimi vedecký rozvoj a piata spája odporúčania pre prax: (1) Globálne toky a trendy ISM na makroúrovni; (2) sociálne nerovnosti v prístupe k ISM a počas neho; (3) sociálna a kultúrna integrácia medzinárodných študentov v ich hostiteľských krajinách; (4) Vplyv ISM na kariéru absolventov; (5) Prepojenie výskumu a praxe. Projekt spája etablovaných výskumníkov, výskumníkov na začiatku kariéry (ECI) a doktorandov z rôznych vedeckých disciplín, krajín a výskumných komunít, ako aj zainteresovaných strán z medzinárodných kancelárií, medzinárodné študentské a študijné organizácie v zahraničí a rôzne politické úrovne. Toto ponúkne komparatívny a praktický pohľad na dynamiku ISM tým, že prinesie fragmentované poznatky spoločne, s hlavným cieľom vytvoriť nové interdisciplinárne a inovatívne empirické perspektívy a previesť ich do konkrétnych odporúčaní pre zainteresované strany. Kľúčové slová: medzinárodná mobilita študentov - štúdium v zahraničí - medzinárodná migrácia študentov - internacionalizácia – výmeny.

I SKILL - Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých

I SKILL - Industrial relations and social dialogue to kick-in inclusive adult learning

Doba trvania: 1.9.2021 - 31.8.2023
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Studená Ivana PhD.
Anotácia:Výskum realizovaný rámci projektu I SKILL bude analyzovať ako môžu pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg viesť k pokroku vo vzdelávaní dospelých v EÚ a to podporou všeobecného práva na vzdelávanie dospelých, a zabezpečením toho, aby všetci pracovníci mohli uplatňovať toto právo prostredníctvom prístupu ku vysokokvalitným vzdelávacím príležitostiam počas ekologickej a digitálnej transformácie. Ciele projektu sú v súlade so zásadami EÚ a cieľmi politík pre klimaticky neutrálnu a digitálnu európsku ekonomiku, ktorá "nenechá nikoho pozadu", najmä pokiaľ ide o obnovu a odolnosť po pandémii COVID-19.

INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov

INFO-POW: Assessment of the channels of information and their use in the posting of workers

Doba trvania: 1.9.2022 - 29.2.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.
Anotácia:INFO-POW spája výskumné inštitúcie z piatich krajín Európskej únie, ako aj sociálnych partnerov na národnej a európskej úrovni, s cieľom posilniť prostredníctvom zbierania originálnych dát a analýzy poznanie o špecifikách procesu vysielania zamestnancov a ich pracovných podmienok. Zastrešujúcim cieľom tohto výskumného projektu je identifikovať a zhodnotiť nové ako aj existujúce problémy a potreby firiem (špecificky v stavebnom sektore), ktoré sa týkajú prístupu a používania relevantných informácií v súvislosti s vysielaním zamestnancov a z toho vyplývajúcich povinností firiem. Predošlé štúdie zistili, že napriek výskytu informácií na rôznych kanáloch, či už štátnych alebo mimoštátnych, sú tieto informácie nedostatočné a/alebo ťažko prístupné subjektom, pre ktoré sú mienené. Je taktiež nejasné do akej miery a ako vysielajúce firmy používajú existujúce kanály informácií. Táto štúdia zapĺňa medzeru v porozumení toho, ako nadnárodné vysielajúce firmy a užívateľské podniky vyhľadávajú a používajú informácie v ich komunikácii so štátnymi inštitúciami, a ako to vplýva na ich celkovú schopnosť správne aplikovať pravidlá, ktoré regulujú vysielanie zamestnancov, a zabezpečovať pracovné a sociálne práva. Táto štúdia sa sústredí špecificky na stavebný sektor ako hlavný sektor, v ktorom sa využíva vysielanie pracovníkov, a v ktorom sú aktívne väčšie firmy, ako aj malé a stredné podniky a živnostníci.

KONCEPTUALIZÁCIA A MAPOVANIE VYSTAVENIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN PRÍRODNÝM RIZIKÁM (FOSI III)

CONCEPTUALIZATION AND MAPPING OF THE EXPOSURE OF VULNERABLE GROUPS TO ENVIRONMENTAL RISKS (FOSI III)

Doba trvania: 1.10.2022 - 31.12.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Anotácia:Projekt je podporený Foundation to Promote Open Society so sídlom v Berlíne. Z teoretického hľadiska je cieľom projektu konceptualizovať environmentálnu spravodlivosť a jej atribúty vo svetle terénneho výskumu v marginalizovaných rómskych komunitách. Projekt systematicky analyzuje a popisuje formy a rozsah nerovnakého zaobchádzania v kontexte environmentálnej spravodlivosti s osobitným zreteľom na dotknuté rómske komunity. Na praktickej úrovni výskum identifikuje prípady environmentálnej nespravodlivosti, mapuje dopady nerovnakého vystavenia environmentálnym rizikám a diferencovaného prístupu k prírodným zdrojom a demonštruje ako sa sociálna nespravodlivosť premieňa na environmentálne a zdravotné ohrozenia.

Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Doba trvania: 20.7.2020 - 30.4.2023
Program: FM EHP/NFM
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, zlepšenie informovanosti zamestnancov miest Užhorodu a Charkova s cieľom posilniť transparentnosť a kvalitu verejnej správy, vytváranie nových sietí a partnerstiev zameraných na približovanie Ukrajiny k EÚ, podpora dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami v blízkych regiónoch Slovenska a Ukrajiny, prenos prístupov a skúsenosti v oblasti klimatickej a environmentálnej politiky, výmena skúseností a budovanie kapacít.

Migračné pohyby po druhej svetovej vojne v krajinách V4 v kontexte propagandistických štúdií

Post-WWII Migration Flows in the V4 States in the Context of Propaganda Studies

Doba trvania: 1.9.2021 - 28.2.2023
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Heldáková Lucia PhD.
Anotácia:Projekt prinesie pre vedcov z krajín V4 osvojenie je zručnosti doteraz málo používaného metodologického prístupu v kontexte propagandistických štúdií a zároveň im poskytne priestor na cezhraničnú spoluprácu a prepojenie ich regionálnych výskumov v stredoeurópskom priestore. Originalita projektu spočíva v zmene pohľadu na problematiku migrácie v dvoch rovinách: 1. propagandistickými štúdiami (čím sa vypĺňajú medzery vo výskume), 2. prepojením čiastkových regionálnych výskumov do jedného celku. Inovatívny prvok projektu spočíva v jeho interdisciplinárnej perspektíve spájajúcej mediálne štúdiá, históriu, sociológiu, právo a politické štúdiá; prepojenie výskumu, poskytnutie priestoru pre odborný diskurz s veľkým dosahom na laickú verejnosť a študentov a pri príprave publikácie, ktorá v stredoeurópskej historiografii absentuje. Zároveň medzi prínosy projektu patrí osvojenie si nového metodického prístupu, ktorý prinesie iný pohľad na problematiku a povedie k vytvoreniu propagandistických mechanizmov pri konkrétnych historických udalostiach. Takto vytvorený mechanizmus môže viesť k ďalšiemu výskumu v oblasti psychológie, sociológie, politológie a pod. Inovatívnym prvkom projektu je spojenie odborného a verejného diskurzu. Odborná publikácia vychádzajúca z najnovších výsledkov výskumu bude podkladom pre interaktívnu výstavu, v ktorej sa široká verejnosť dozvie o najnovších trendoch výskumu, propagandistických problémoch či projekte.

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Doba trvania: 18.10.2021 - 17.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.
Anotácia:Cieľom COST akcie PROFEEDBACK je podporiť vytváranie sietí v oblasti hodnotenia politík na úrovni EÚ, zvýšiť povedomie o význame výskumu v oblasti hodnotenia politík a zvýšiť vplyv hodnotenia na tvorbu politík. Platforma združuje výskumných pracovníkov a odborníkov z rôznych vedných oblastí a sektorov, za účelom posilnenia teória, nástrojov a metód hodnotenia politík. COST akcia PROFEEDBACK reaguje na absenciu bottom-up platformy združujúcej výskumníkov a odborníkov pracujúcich v oblasti hodnotenia politík. Cieľom COST akcie PROFEEDBACK je riešiť túto výzvu prostredníctvom inovatívneho, komplexného, medzisektorového a multidisciplinárneho prístupu, ktorého ambíciou je: • analyzovať teoretické a metodologické otázky výskumu hodnotenia politiky s osobitným dôrazom na politiku súdržnosti, • obohatiť vedecký výskum hodnotenia politiky a riešiť identifikované výzvy, • prispieť ku zosúladeniu roztrieštených prístupov s cieľom stanoviť výskumný program a dosiahnuť spoločné porozumenie, • prispieť k budovaniu kapacít komunity zaoberajúcej sa hodnotením politík, • zapojiť tvorcov politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom prispieť k tvorbe politík založených na dôkazoch, • vypracovať kódex pre komunitu hodnotiteľov politík.

Politická kultúra, demokratické hodnoty a dezinformácie: Odhaľovanie demokratických oporných bodov a slabín

Political culture, democratic values and misinformation: Detecting democratic footholds & weaknesses

Doba trvania: 1.12.2021 - 31.5.2023
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Brezina Ivan PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je skúmať presvedčenia a postoje občanov V4+ a identifikovať rôzne typy politickej kultúry odlišujúcej sa príklonom demokratických hodnôt. Predpokladom je, že budú identifikované také typy ako náboženskí demokrati, sekulárni demokrati, predpolitickí naivní provinčníci, postpolitickí odcudzení cynici a nedemokratickí radikáli. Tieto typy sa budú líšiť svojiimi kognitívnymi stratégiamistratégie, informačnými zdrojmi a tiež dezinformáciami a hoaxami, ktorým veria. Výsledky z reprezentatívnych národných vzoriek by mali pomôcť identifikovať slabé stránky demokracie spoločnosti a navrhnúť vzdelávanie riešenia.

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku z pohľadu študentov

Reflection of Slovak Ethnic Education in Hungary from the Students' Viewpoint

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.1.2024
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum reflexie slovenského národnostného školstva v Maďarsku optikou študentov a za ich pomoci má ambíciu prispieť k objasneniu súčasnej situácie národnostného školstva v Maďarsku a vyučovania slovenského jazyka. Projekt je súčasťou už bežiaceho projektu medzi Spoločenskovedným ústavom CSPV SAV, v. v. i. a VÚSM s názvom „Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov“. Cieľom projektu je zistiť osobné vnímanie a posudzovanie slovenského školstva z pohľadu študentov ako aj ich názory na upevňovanie slovenského jazyka ako základného identifikačného znaku etnickej identity. Riešenie predkladaného návrhu predpokladá interdisciplinárne koncipovaný kombinovaný, kvantitatívny a kvalitatívny, výskum pedagogickej reflexie.

SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

Doba trvania: 22.9.2021 - 21.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu bude skúmanie súčasného stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku z aspektu posudzovania pedagógov, študentov a rodičov. Okrem teoretickej analýzy problematiky, ktorá upriami pozornosť na špecifické charakteristiky a aktuálne problémy slovenského národnostného školstva v Maďarsku, pôjde aj o realizáciu empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania). So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov skúmanej problematiky budú v metodike výskumu aplikované prostriedky sociologickej, sociolingvistickej, sociálnopsychologickej a etnologickej analýzy. Interdisciplinárny charakter projektu má prispieť ku komplexnejšiemu obrazu problematiky.

Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť

ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies

Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskumnú tému H2020 „Aspekty sociálnych a humanitných vied v oblasti prechodu na čistú energiu“ a zameriava sa na „výzvy, ktorým čelia regióny náročné na uhlík.“ Cieľom projektu je analýza vplyvov prebiehajúcej a plánovanej zmeny spôsobu výroby a spotreby energie v multikontextovom rámci: 1) politiky dekarbonizácie; 2) prebiehajúce procesy odstraňovania teritorializácie; a 3) územný rozmer prechodu na čistú energiu. Tieto kontextové prvky definované v projekte následne poskytnú údaje a informácie pre interpretáciu hlavných výskumných otázok: a) Riziká ukončenia ťažby uhlia a transformácie regiónov s vysokým podielom spotreby uhlíka môžu viesť s rôznym dopadom. Spolu s týmito procesmi sa objavujú aj konflikty, ktoré sa presúvajú z miestnej na národnú a európsku úroveň a naopak. Hlavným zameraním projektu je analýza týchto konfliktov a vyjednávacích procesov, ktoré sa ich týkajú, ako aj kontextu verejných politík a politickej kultúry formujúcich priebeh a intenzitu konfliktov; b) Výzvy, ktorým čelia uhoľné regióny a regióny náročné na uhlík, sa skúmajú na základe prebiehajúceho procesu na územnej úrovni. Ďalšou líniou implementácie projektu je identifikovať faktory de teritorializácie pôsobiace v rôznych uhoľných a uhlíkovo náročných regiónoch a analyzovať a vysvetliť ich dynamiku a vzájomné pôsobenie; c) Prechod k čistej energie nemožno chápať iba ako technologickú zmenu alebo priemyselný posun a je preto potrebné ho analyzovať ako sociálno-ekonomicko-psychologický proces ovplyvňujúci život miestnych spoločenstiev. V tomto ohľade je projekt zameraný na štúdium stratégií zvládania procesu zo širokého spektra perspektív: viacrozmerná perspektíva kombinujúca rôzne disciplinárne rámce; porovnávacia perspektíva, vypracovanie komplexného súboru prípadových štúdií; viacúrovňová perspektíva do ktorej sú zapojení rôzni kľúčoví aktéri na územnej, regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. Každá z týchto stratégií bude rozpracovaná v špecifickom segmente výskumu: Teoretická oblasť, Analytická časť a Proaktívna oblasť.

Uhlíková neutralita (ECF II)

-

Doba trvania: 1.11.2022 - 31.10.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dokupilová Dušana PhD.
Anotácia:Slovensko, ako člen EÚ sa zaviazalo k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Projekt umožňuje využitie EU Calc modelu a jeho online aplikácie Pathways Exporer, ktoré boli pripravené vďaka predchádzajúcemu projektu, na prípravu scenárov vývoja emisií skleníkových plynov a možných opatrení, ktoré môžu byť prijaté na splnenie tohto cieľa. Súčasne podporí vytvorenie priestoru pre verejné debaty, kde sa spoja odborníci z viacerých oblastí a budú komunikovať o optimálnych nastaveniach ekonomiky s cieľom výrazného zníženia emisií. Hlavné ciele projektu, ktoré budú podporené ďalšími aktivitami: Identifikácia vývojových trendov v emisiách skleníkových plynov a s ním spojených opatrení na zmiernenie klimatických zmien na Slovensku. Príprava rôznych scenárov vývoja a nastavenia opatrení na dosiahnutie Effort Sharing Targets do roku 2030 Príprava rôznych scenárov vývoja smerujúcich k dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Príprava scenárov vývoja pre dosiahnutie 55% zníženia emisií a dosiahnutia klimatických a energetických cieľov, ku ktorým sme sa ako krajina zaviazali. Vytvoriť priestor pre diskusie na úrovni expertov.

Zdravotné a psychosociálne dlhodobé účinky a zvládacie zdroje u ťažkých alebo kritických prípadov ochorenia COVID-19: kvalitatívna štúdia

Health and Psychosocial Long-term Effects and Coping Resources in Severe or Critical COVID-19 Survivors: A Qualitative Study

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ANSO
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.
Anotácia:Post-COVID-19 syndróm je stav charakterizovaný dlhodobými symptómami a komplikáciami, ktoré pokračujú alebo sa rozvinú po akútnom COVID-19. Zistilo sa, že väčšina (až 80 %) pacientov prijatých do nemocnice s ťažkým ochorením COVID-19 má dlhodobé fyzické a Projekt sa zameriava na kvalitatívne preskúmanie skúseností dospelých pacientov, ktorí prežili ťažký alebo kritický COVID-19, počas postakútneho obdobia (do 1 roka po prepustení z nemocnice) v štyroch krajinách východnej a strednej Európy: Bulharsku, Slovensku, Chorvátsku a Rumunsku. Bude skúmať negatívne (fyzické a duševné symptómy, kognitívne symptómy, posttraumatický stres, ťažkosti v sociálnom fungovaní, znížená funkčná schopnosť atď.), ako aj pozitívne (posttraumatický rast) dlhodobé účinky po COVID a posúdi úlohu osobných (napr. sebaúčinnosť, odolnosť, nádej, optimizmus), sociálnych (napr. sociálna podpora) a iných (napr. finančných) zdrojov zvládania v období zotavovania. Projekt vychádza z biopsychosociálnej perspektívy verejného zdravia. Medzi účastníkmi bude 128 dospelých pacientov, ktorí prežili závažný alebo kritický stav COVID-19 (32 účastníkov na krajinu) všetkých vekových skupín, s rôznou dĺžkou postakútneho obdobia (do 1 mesiaca, 1 – 3 mesiacov, 3 – 6 mesiacov a 6+ mesiacov po prepustení). Štúdia bude zbierať údaje prostredníctvom hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov a analyzovať ich prostredníctvom tematickej analýzy (Braun & Clarke, 2006). Skúsenosti tých, ktorí prežili, sa budú študovať tak, ako sú začlenené do miestneho sociokultúrneho kontextu a miestnych epidemiologických situácií v zúčastnených krajinách. Pokiaľ je nám známe, toto bude prvá štúdia, ktorá kvalitatívne preskúma a porovná skúsenosti ľudí, ktorí prežili závažný alebo kritický priebeh ochorenia COVID-19 počas postakútneho obdobia. Bude študovať skúsenosti ľudí, ktorí prežili závažný alebo kritický stav COVID-19 z regiónu Európy, ktorý nie je dostatočne preskúmaný. Poznanie skúseností pacientov pomôže lepšie pochopiť ich potreby podpory a umožní rozvoj sociokultúrne prispôsobených prístupov k liečbe syndrómu po COVID-19 a psychosociálnej podpory v procese uzdravovania.

Celkový počet projektov: 15