Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Aliancia pre živé vedy: od stratégií k činom v strednej a východnej Európe

Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe

Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

DE-PASS Determinanty pohybovej aktivity v modernej spoločnosti

DE-PASS Determinants of Physical Activities in Settings

Doba trvania: 22.7.2020 - 21.4.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie

European Network for Skin Engineering and Modeling

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.

Európske partnerstvo prehlbujúce spoluprácu v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) pre zdravotnícky výskumu

European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research

Doba trvania: 1.11.2022 - 30.10.2029
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.

Európsky vírusový archív GLOBAL

European Virus Archive GLOBAL

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.

Identifikácia biologických markerov pre prevenciu a translačnú medicínu pri rakovine pankreasu

Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer

Doba trvania: 11.10.2022 - 10.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Karcinóm pankreasu má vysokú úmrtnosť a predpokladá sa, že sa stane masívnym problémom verejného zdravia v Európe. COST TRANSPAN podporí výskum v oblasti genetických rizikových faktorov, stratifikácii rizika, identifikácii biomarkerov na včasnú detekciu a monitorovanie pacienta, objasňovaní biologických mechanizmov a funkčnej farmakogenomike pre personalizovanú medicínu. Projekt bude realizovaný v nasledujúcich pracovných skupinách: • Profilovanie rizika ochorenia. Táto pracovná skupina bude používať zárodočné genetické varianty, epigenetiku, transkriptomiku a environmentálne faktory na modelovanie rizika ochorenia a aplikovanie skóre stratifikácie rizika na lepší výber jedincov vhodných na skríning. • Neinvazívne biomarkery. Táto pracovná skupina bude aplikovať najmodernejšie metódy tekutej biopsie na detekciu a charakterizáciu cirkulujúcich nádorových buniek a DNA, exozómov odvodených z nádoru, krvných doštičiek edukovaných nádorom, epigenetických markerov a bude testovať ich diagnostickú hodnotu na prekurzory karcinómu pankreasu. • Profilovanie nádoru. Genomické, epigenomické a transkripčné profilovanie PC a jeho prekurzorov metódami celogenómovej analýzy bude využité na identifikáciu nových biomarkerov s prognostickou a prediktívnou hodnotou pre stratifikáciu pacientov. • Funkčná genomika a terapia. Táto WG bude funkčne overovať kandidátne genetické varianty pomocou špičkových prístupov, ako je napríklad metóda CRISPR-Cas9. Budú využité nové prístupy, ako sú organoidy / avatary zebričiek, na implementáciu (chemo)terapeutických stratégií na báze personalizovanej medicíny.

Integrované služby pre výskum prepuknutia infekčných chorôb

Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.

Interakcie medzi kliešťom a vírusom ovplyvňujú perzistenciu a prenos vírusu kliešťovej encefalitídy v kliešťoch

Tick-Virus Interactions Shape persistence and Transmission OF Flavivirus pathogen in tick vector

Doba trvania: 1.9.2021 - 31.8.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Koči Juraj PhD.
Anotácia:V Európe vírus kliešťovej encefalitídy (TBEV) spôsobuje kliešťovú encefalitídu, najvýznamnejšie vírusové život ohrozujúce ochorenie prenášané kliešťami. Interakcie medzi vírusom, kliešťom a hostiteľom sú neoddeliteľné a rozhodujúce pre úspešnú cirkuláciu TBEV v enzootickom cykle. Napriek tomu sa výskum v tejto oblasti zameriava predovšetkým na patogenézu TBEV u hostiteľov stavovcov. Obmedzené poznatky o interakciách medzi vírusmi a kliešťami poukazujú na nedostatok systematických štúdií a vyžadujú výskum implementujúci nové modely vírusov a kliešťov. Cieľom tohto projektu je preto skúmať úlohy molekulárnych faktorov virulencie TBEV a neurosekrečných faktorov kliešťov pri adaptácii a prenose TBEV. Inovatívny koncept zahŕňa vývoj fluorescenčne značených mutantov TBEV pomocou reverznej genetiky, implementáciu umelého membránového systému na cicania kliešťov bez hostiteľa a charakterizáciu komponentov neuroendokrinných systémov kliešťov. Interdisciplinárny prístup prepojenia jedinečných zručností žiadateľa vo fyziológii kliešťov a bakteriálnych patogénov prenášaných kliešťami, odbornosť hostiteľskej skupiny v arbovirológii a kapacita partnerskej skupiny vo fyziológii neuroendokrinných systémov kliešťov bude nástrojom pre rozšírenie vedomostí o interakciách vírus-kliešť. Vyvinuté nástroje a získané výsledky poskytnú neoceniteľný základ pre výskum ďalších zanedbávaných vírusov prenášaných kliešťami. Celkovo toto štipendium umožní žiadateľovi opätovne sa začleniť do hostiteľskej organizácie vo svojej domovskej krajine, vykonávať inovatívny výskum a v konečnom dôsledku dosiahnuť profesionálnu zrelosť ako vedúci vedecký pracovník.

Kontrola translácie v Cancer European Network

Translational control in Cancer European Network

Doba trvania: 4.10.2022 - 3.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.

Koordinačná a podporná akcia na prípravu UNCAN.eu platformy

A Coordination and Support Action to prepare UNCAN.eu platform

Doba trvania: 1.9.2022 - 30.11.2023
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chovanec Miroslav PhD.
Anotácia:Cieľom jednoročnej koordinačnej a podpornej akcie (CSA), ktorá sa nazýva „4.UNCAN.eu“, je navrhnúť platformu pre virtuálny inštitút UNCAN.eu. Táto platforma bude predstavovať plán výskumu s obmedzeným počtom všeobecných výziev, ktoré je potrebné urýchlene riešiť na nadnárodnej úrovni výskumnými skupinami v Európe. Tieto výzvy budú riešené najmä rozsiahlymi výskumnými programami identifikovanými prostredníctvom otvoreného, konkurenčného výberového procesu. V prípade identifikovanej potreby, bude UNCAN.eu iniciovať aj cielene orientované výzvy menšieho rozsahu, ktoré budú riešiť veľmi špecifické problémy. Výzvy a programy budú vyberané v úzkej súčinnosti so skupinami pacientov s rakovinou s cieľom integrovať očakávania európskych občanov a pacientov s rakovinou a ich rodín do navrhovaného programu. Úlohou CSA „4.UNCAN.eu“ projektu je identifikovať najnáročnejšie nedostatky súčasného manažmentu rakoviny a určiť, ako by sa dali spoločne riešiť s európskou pridanou hodnotou. Iniciatívu CSA založilo „základné konzorcium“ zahŕňajúce šesť štátov (Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko a Španielsko), ktoré spolupracovalo s najväčším Európskym združením pacientov s rakovinou (European Cancer Patient Coalition), ako aj s Organizáciou združujúcou rodičov detí s rakovinou a vyliečené deti (Childhood Cancer International-Europe). Niekoľko „pridružených partnerov“ vrátane BMC SAV následne prejavilo záujem pripojiť sa k iniciatíve základného konzorcia. Riešitelia z pridružených členských štátov sa budú aktívne zapájať do vytvárania platformy pre virtuálny inštitút UNCAN.eu.

Liečba chorôb modifikáciou genómu

Genome Editing to Treat Humans Diseases

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Nedávne pokroky génového inžinierstva pri liečbe niektorých genetických porúch, infekčných chorôb či rakoviny v animálnych modeloch otvorili otázku možnosti liečby chorôb modifikáciou konkrétnych génov u ľudí. Nedostatočná integrácia získaných výsledkov z akademického a vedeckého prostredia pri vývoji nových liekov farmaceutickými firmami a absencia registračných štandardov potrebných na posúdenie pomeru rizika a prínosu zo strany regulačných agentúr bránia aplikácii týchto poznatkov pri liečbe chorôb. Hlavným cieľom projektu je získavať nové poznatky využívaním metód ovplyvnenia expresie génov pre budúcu liečbu vybraných ochorení u ľudí. K plneniu uvedeného cieľa prispeje spoločné úsilie farmaceutických spoločností, vedeckých inštitúcií, biotechnologických firmy a pacientskych organizácií.

Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B

Metabolic therapy of heart failure: which role for B vitamins

Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.

Modelovanie toxicity a odpovede na imunoterapiu pri liečbe rakoviny

Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer

Doba trvania: 2.11.2022 - 1.11.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Projekt COST IMMUNO-model má za cieľ podporiť výskum a inovácie v oblasti predklinických imuno-onkologických modelov s konečným cieľom napredovať v liečbe pacientov s rakovinou zlepšením ich výsledkov a kvality života. Bezprecedentnú zmenu, ktorú imunoterapia predstavovala v liečbe rakoviny, najlepšie ilustrujú výsledky dosiahnuté u predtým neliečiteľných malignít, ako je napríklad metastatický melanóm. Širokému používaniu týchto terapií však bráni ich obmedzená účinnosť a súvisiace toxicity. Na riešenie týchto problémov a na vývoj efektívnejších a bezpečnejších imunoterapií je prísne potrebné lepšie pochopenie komplexných interakcií medzi nádorovými bunkami a imunitným systémom. Jednou z najdôležitejších prekážok v imuno-onkologickom výskume je však nedostatok predklinických modelov, ktoré verne rekapitulujú ľudskú imunitu a prispievajú k identifikácii nových terapeutických cieľov, charakterizujú biomarkery terapeutickej odozvy a toxicity a vytvárajú spoľahlivé údaje o synergiách liekov. Model IMMUNO spojí európskych výskumníkov z rôznych sektorov (akademická obec, klinický priemysel, priemysel) so spoločným cieľom vytvoriť sieť, ktorá podporuje imuno-onkologický výskum špecifickou podporou zdieľania, štandardizácie a aplikácie predklinických modelov imunoterapie.

Molekulárne markery pre biologickú dozimetriu v radiačnej onkológii a hodnotenie rizika vzniku a optimalizácie liečby rakoviny

Molecular Markers for Biological Dosimetry in Radiation Oncology, Cancer Risk, Assesment and Optimizing Cancer Therapy

Doba trvania: 19.9.2017 - 9.7.2023
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.
Anotácia:Jedinou štandardnou metódou pre biologickú dozimetriu je cytogenetická analýza. Je všeobecne akceptované, že by sa mali stanoviť nové molekulárne markery biologickej dozimetrie spojené s rizikom vzniku rakoviny a mala by sa overiť závislosť tohto rizika od podmienok ožarovania, ako napríklad dávka. Na overenie a predvídanie týchto rizík sú potrebné relevantné bunkové modelové systémy. Hematopoetické kmeňové bunky (HSC) sú hlavným cieľom leukemogenézy a tiež najrelevantnejším bunkovým modelom na hodnotenie rizika vzniku rakoviny spojeného s ionizujúcim žiarením. Charakteristické chromozomálne translokácie, ktoré vedú k vzniku takzvaných preleukemických fúznych génov (PFG), vznikajú často prenatálne v HSC, a ako prvotný významný krok viacstupňového procesu leukemogenézy. Dvojvláknové zlomy DNA (DSB) predstavujú kritické poškodenia DNA, ktoré vedú k vzniku PFG. Budeme skúmať kmeňové bunky CD34 + HSC z pupočníkovej krvi (UCB) v porovnaní s lymfocytmi. V Projekte sa zameriame na oblasť nízkych dávok (≤10 cGy), ktorým sú zvyčajne vystavení ľudia počas lietania, pri bezpečnostných kontrolách (letiskách) a počas lekárskych vyšetrení (ako je počítačová tomografia a mamografia). Údaje budeme získavať aj v rozsahu vyšších dávok, aby sa zistilo, či môžu byť účinky nízkej dávky extrapolované z vyšších dávok. Tento projekt bude overovať možné molekulárne markery na základe účinkov nízkych dávok v HSC a lymfocytoch, ktoré sa môžu použiť v biodosimetrii a epidemiologických štúdiách rakoviny. Možná korelácia konštitutívneho a indukovaného poškodenia DNA a apoptózy bude analyzovaná v hematopoetických bunkách ALL a AML pacientov. Získané údaje budú korelované s imunofenotypom, prítomnosťou PFG a klinickými výsledkami, ako je odpoveď na liečbu, minimálna reziduálna choroba (MRD), riziková skupina, vedľajšie účinky. Ak sa budú pozorovať určité korelácie, môže to poskytnúť novú stratégiu optimalizácie liečby rakoviny.

Myokíny a metabolicky aktívne molekuly v patogenéze idiopatických zápalových myopatií

Myokines and metabolically active molecules in the pathogenesis of idiopathic inflammatory myopathies

Doba trvania: 1.5.2021 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Odkrytie mechanizmov zodpovedných prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu

UNveiling the MEchanism(s) underlying the switch to mania during antidepressant treatment: The role of glutamate

Doba trvania: 1.7.2019 - 31.1.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Bipolárna porucha (BAP) je závažná psychiatrická porucha charakterizovaná striedaním mánie, hypománie, depresie a zmiešaných afektívnych stavov. Celoživotná prevalencia BAP I.typu je 0.6% v dospelej populácii. Liečba BAP je zložitá z dôvodu protikladne povahy jej symptómov (t.j. depresie a mánie). Kritickým problémom BAP I.typu je prechod z depresívnej fázy do mánie počas liečby antidepresívami. Mechanizmy, ktoré sú základom týchto prešmykov nie sú doposiaľ objasnené. V predkladanom projekte budeme skúmať neurobiologické mechanizmy zodpovedné za prešmyk do mánie v humánnych aj animálnych štúdiách. Dôraz bude kladený na úlohu glutamátergickej transmisie v prefrontálnej kôre (PFC) a dráhe PFC-striatum-laterálna habenula. Budú sa vužívať dva animálne modely, a to knockout potkany pre serotonínový transportér (5-HTT KO) a dopamínový transportér(DAT KO), ktoré sú dostupné na spolupracujúcich pracoviskách. Predpokladáme, že serotonín a dopamín modulujú glutamátergický systém, čím sa mení kontrola zhora nadol z PFC cez striatum a laterálnu habenulu. Projekt poskytne prostredníctvom integrácie molekulárnych, elektrofyziologických a neurochemických prístupov u potkanov spolu so zobrazovacími technikami u potkanov a ľudí dôkaz o existencii glutamátergických mechanizmov, ktoré môžu byť podkladom mánie. Projekt bude viesť k odhaleniu nových farmakoterapeutických prístupov v liečbe BAP.

Rezistencia po liečbe u karcinómu prsníka

Resistance under treatment in breast cancer

Doba trvania: 1.8.2020 - 31.5.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.
Anotácia:Cieľom projektu RESCUER je kombinácia štatistických a bioinformatických algoritmov s najmodernejším matematickým modelovaním dát získaných z klinických skúšok, ex vivo experimentálnych modelov a multi-omics analýz, s cieľom identifikácie mechanizmov rezistencie u karcinómu prsníka. Týmto prístupom by bolo možné identifikovať fyziologické charakteristiky pacientov odpovedajúcich vs. neodpovedajúcich na liečbu. Ambicióznym cieľom projektu je vytvorenie počítačového modelu schopného predikovať odpoveď konkrétneho pacienta a navrhnúť najvhodnejší terapeutický prístup.

Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu

Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer

Doba trvania: 1.10.2019 - 30.6.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Hlavnými cieľmi projektu VISION je posilnenie excelentného onkologického výskumu a zavádzanie inovačných technológií na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Úzka spolupráca so štyrmi poprednými európskymi výskumnými inštitúciami zvýši dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť a zviditeľní BMC SAV v európskom výskumnom priestore. Projekt prispeje k odstráneniu existujúcich medzier v onkologickom výskume a posilní možnosť včasnej diagnostiky nádorov tráviaceho traktu s využitím nových inovatívnych prístupov. Okrem vedeckého prínosu spolupráca prispeje k odhaleniu faktorov, ktoré sú príčinou extrémne vysokého výskytu rakoviny hrubého čreva a pankreasu na Slovensku.

TBFVnet: sledovanie a výskum flavivírusov prenášaných kliešťami

TBFVnet: surveillance and research on tick-borne flaviviruses

Doba trvania: 1.7.2020 - 31.1.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.

Tepelne senzitívne nanogély pre cielený transport miRNA na liečbu rán a regeneráciu tkanív

TEmperature-responsive Nanogels for TArgeted delivery of miCroRNAs in wound heaLing and tissue rEgeneration applicationS

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Anotácia:Vývoj nových terapeuticky aktívnych ochranných prostriedkov na rany, ktoré poskytujú nielen ochranu poranenej kože pred vonkajšími vplyvmi, ale podporujú aj samotný liečebný proces, má významný potenciál pre klinické aplikácie. Cieľom projektu TENTACLES je vyvinúť inovatívny multifunkčný nanogél, ktorý integruje ochranné (nanohydrogél) a liečivé funkcie (nanočastice oxidu železitého a cielená miRNA) v rámci jednej nanokompozitnej inteligentnej štruktúry. Nanohydrogél spĺňa ochrannú funkciu, kým nanočastice oxidu železa vplyvom miernej hypertermie podporia indukciu HSP (proteín tepelného šoku) a miRNA, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v liečebnom procese hojenia rán. Inovatívny nanokompozitný nanohydrogél poskytuje revolučnú stratégiu hojenia rán, najmä pre pacientov s cukrovkou.

Úloha ektodomény CA IX v nádorovom raste a metastázovaní

Role of the CA IX ectodomain in tumor growth and metastasis

Doba trvania: 11.11.2014 - 31.12.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

VACCELERATE - Európska platforma na akceleráciu klinického skúšania vakcín proti novému koronavírusu

VACCELERATE - European Corona Vaccine Trial Accelerator Platform

Doba trvania: 28.1.2021 - 27.1.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Anotácia:Pandémia COVID-19 zdôraznila potrebu spoločného úsilia o vývoj vakcín v Európe. Projekt VACCELERATE financovaný EÚ vytvára platformu spájajúcu všetky európske zainteresované strany v oblasti vývoja vakcín. VACCELERATE mapuje miesta klinických skúšok a laboratórií v celej Európe a identifikuje najlepšie miesta na vykonávanie 2. a 3. fázy skúšok vakcín. Register dobrovoľníkov poskytuje prístup k účastníkom skúšania. Sieť koordinuje laboratórnu podporu a poskytuje štandardizované testy a skúšobné protokoly. VACCELERATE identifikuje a zdieľa vznikajúce otázky týkajúce sa verejného zdravia, poskytuje odpovede prostredníctvom vlastných klinických štúdií a poskytuje odborné znalosti a hmatateľnú podporu vývojárom vakcín z priemyslu a akademickej obce. Vďaka tomuto úsiliu partneri VACCELERATE vytvárajú sieť pripravenú čeliť vznikajúcim pandémiám a zvyšovať kapacitu vývoja vakcín v Európe.

Výskum in silico a in vitro nových ligandov nukleárnych retinoidných X receptorov ako potenciálnych protinádorových látok

In silico and in vitro investigation of novel nuclear retinoid X receptor (RXR) ligands as potential anti-tumour agents.

Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brtko Július DrSc.

Celkový počet projektov: 23