Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Cieľový projekt — Fundamental Interactions of Fields and Particles

Fundamental Interactions of Fields and Particles

Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav DrSc.

Cieľový projekt — Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN SPS

Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN SPS

Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan CSc.

Cieľový projekt — Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability

Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability

Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kliman Ján DrSc.

Širokopásmové detektory na báze perovskitov - od kvantovej bodky k funkčnému detektoru

Perovskites Quantum Dots based Broadband Detectors – from a quantum dot to a functional detector

Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:Perovskity halogenidov kovov patria do skupiny materiálov s pozoruhodnými vlastnosťami pre fotovoltaické a fotodetektívne aplikácie vďaka ich jedinečným optoelektronickým vlastnostiam a veľmi žiadanému, jednoduchému a lacnému výrobnému procesu. Ich úzkopásmové emisie a laditeľné farebné vlastnosti ich predurčujú na použitie v solárnych článkoch, svetelných diódach (LED) alebo spektrometroch s pracovnou spektrálnou oblasťou v NIR-VIS-UV. Na druhej strane vysoké atómové číslo perovskitových polovodičov rozširuje ich využitie v röntgenovej oblasti. Napriek enormnému pokroku v zariadeniach na báze objemových perovskitov ich nestabilita v prostredí a potenciálna tvorba štrukturálnych defektov počas viacnásobného ohýbania ich diskriminuje pre použitie v ohybných zariadeniach. Nedávno sa objavili perovskitové kvantové bodky (PeQD) ako nularozmerný variant perovskitov, ktoré ponúkajú požadované vlastnosti mechanickej flexibility a odolnosti bez straty výkonu. Okrem toho kombinácia nízkych nákladov, spracovateľnosti v roztoku a vynikajúceho fotovoltaického výkonu robí z PeQDs skvelú alternatívu k štandardným polovodičom, najmä v oblasti citlivých a ohybných širokopásmových detektorov. Tento projekt spája päť rôznych výskumných skupín a vytvára platformu na zdieľanie ich existujúcich odborných znalostí v oblasti syntézy, prípravy a charakterizácie fotovoltaických a fotodetektívnych štruktúr na báze PeQDs. Výmena existujúcich skúseností rozšíri súčasné poznatky a povedie k inovatívnemu, flexibilnému detektoru na báze PeQDs s rozšírenou citlivosťou v röntgenovej oblasti.

Targeting Real chemical accuracy at the EXascale

Targeting Real chemical accuracy at the EXascale

Doba trvania: 1.6.2021 - 30.9.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan DrSc.
Anotácia:Computers and the rapid mathematical calculations they are able to perform, which would take human beings years to accomplish, have provided the fuel to power innovation. High-performance computing (HPC) and high-throughput computing (HTC) have enabled us to simulate large-scale complex processes and analyse tremendous amounts of data, benefitting applications ranging from climate research and drug discovery to material design. Emerging exascale computers will make the best even better, 50 times faster than today's most powerful supercomputers. The EU-funded TREX project is developing a platform that combines the upcoming exascale HPC and HTC architectures for stochastic quantum chemical simulations of unprecedented accuracy. The software and services will be designed for ease of use to ensure widespread utilisation, spurring a new age of discovery in molecular simulations.

Uhlíkové molekulárne nanoštruktúry vo vesmíre

Carbon molecular nanostructures in space

Doba trvania: 27.10.2022 - 26.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:The aim of NanoSpace is to determine the abundance, formation mechanisms and astrochemical role of carbonaceous nanoparticles in space. Carbon is ubiquitous in space; from small carbon and hydrocarbon molecules to fullerenes and large but currently unidentified polycyclic aromatic hydrocarbons, carbonaceous dust particles and ultimately life. The clear identification of C60 in the interstellar medium and around planetary nebulae has provided us with a tangible key to unlock the mysteries and complexities of cosmic carbon. We will exploit this opportunity through the synergistic combination of expertise from observational astronomy, laboratory astrophysics, spectroscopy, molecular reaction dynamics, theoretical chemistry, data science, synthetic chemistry, material science and astrobiology. This Action will provide a common basis for the different communities to interact and learn from each other, training a new generation of researchers with the laboratory, theoretical, observational and numerical skills to drive the field forward. The leading role of European researchers in this new field will be enhanced by integrating teams from ITC and involving and enabling early career researchers to take leading roles. The potential of current and upcoming observational satellites and large-scale user facilities will be fully exploited to understand the formation and astrochemical consequences of complex cosmic nano-carbons. NanoSpace will have a significant legacy, delivering the scientific community with a structured database containing relevant information on nano-carbons for use in future projects, providing new tools and knowledge to unravel key mysteries in astrochemistry and a new generation of interdisciplinary researchers with valuable translational skills to drive socioeconomic development.

Vysoko účinné a stabilné bezolovnaté perovskitové solárne články s optimalizovanou neradiačnou rekombináciou

Highly efficient and stable lead-free perovskite solar cells with optimized non-radiative recombination

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:Vývoj vysoko účinných (PCE > 14 %) a stabilných (životnosť > 1 000 hodín) bezolovnatých perovskitových solárnych článkov. Konečný cieľ sa dosiahne nahradením olova (Pb) cínom (Sn), aby sa vyriešili problémy s toxicitou, a využitím zmiešaných 2D/3D perovskitov na báze Sn na vyriešenie problémov so stabilitou. S cieľom dosiahnuť vysokú PCE s 2D/3D perovskitmi na báze Sn sa tento projekt zameria na návrh nových, vysoko účinných a stabilných bezolovnatých 2D/3D perovskitových absorbérov a inžinierskych rozhraní začlenením nízkorozmerných materiálov, ako sú MXény, a pasiváciou HTL/ETL rozhraní po raste.

Vysoko-výkonné uhlíkové kompozity s inovatívnymi vlastnosťami pre aplikácie pokročilého snímania

High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications

Doba trvania: 21.10.2020 - 20.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:The goal of EsSENce is to develop an innovation scientific hub at European and International level, focusing on advanced composite materials reinforced with Carbon based (nano)materials (CNMs). The sharing of ideas and results will boost the development of high-performance composites with sensing properties. Special focus will be given in the utilisation of these materials for the introduction of smart properties to the final composites and their application in the field of sensors development. The aim of EsSENce hub, defined as a collaborative community, is to gather together scientific partners, research groups, technology providers and industrial key players aiming to enhance creativity and collaboration among them, by positioning the entrepreneurial individuals at the centre. Indeed, by building a community with diversity both in the broad sense (gender, ethnicity) and with regards to heterogeneous knowledge, the emergence of novel ideas and practices is fostered thus leading to unique and viable innovations. EsSENce activities will focus on the promotion of the successful results from the involved partners and the utilization of the synergistic effect to improve exploitation and dissemination of knowledge. Dissemination and management actions will be organised to attract the interest of research and industry for higher awareness. The intention is to enable as many groups as possible to participate in a highly integrated innovation environment, which will develop Workgroups, will organize Workshops and Conferences, as well as Training Schools and Seminars. EsSENce will promote mobility among researchers, junior scientists and students working on these fields, while promoting contacts with related industries.

Z vesmíru do laboratória: vývoj nového typu permanentných magnetov na báze fázy L10-FeNi

From the Cosmos to the Lab: Development of the L10-FeNi Phase as a Disruptive Permanent Magnet Alternative

Doba trvania: 1.10.2020 - 30.9.2023
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu COSMAG je vývoj umelého permanentného magnetu novej generácie bez kritických prvkov, ktorý sa prirodzene vyskytujú iba v niektorých meteoritoch v štruktúrach FeNi s usporiadaním L10. Konzorcium projektu tvoria tri akademické pracoviská a priemyselný partner financovaný z vlastných zdrojov. Fáza L10-FeNi vzniká prirodzeným spôsobom v meteoritoch milióny rokov. Merania na vzorkách meteoritov a teoretické predpovede však ukázali, že tento materiál môže vlastnosťami konkurovať permanentným magnetom najvyššej kvality (NdDyFeB) a nie je známa iná alternatíva, ktorá neobsahuje prvky vzácnych zemín. Vedecký a technologický význam projektu spočíva v príprave usporiadanej fázy L10-FeNi s magnetickými vlastnosťami prírodného (meteorického) FeNi avšak za dobu mnoho rádov kratšiu, ako vo vesmíre.

Celkový počet projektov: 9