Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Nevyhnutnosť Božej existencie: Božie mená a modalita

-

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.8.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Kosterec Miloš PhD.
Anotácia:Tento výskumný projekt vychádza z predchádzajúceho projektu Templeton 'Pavel Tichý o jednotlivcoch, rolách a Bohu' (https://www.tichyproject.com/), ktorý bol ocenený v roku 2020 Ian Ramsey Centre na Univerzite v Oxfordskej, jeho hlavným výskumným pracovníkom (PI) je PhDr. Daniela Vacek (rod. Glavaničová). Na základe výsledkov dosiahnutých vyššie uvedeným projektom pri aplikácii pojmov jednotlivcov, individuálnych rolí a individuálnych konceptov (vymedzených v rámci Transparentnej Intenzionálnej Logiky (TIL) vytvorenej československým filozofom a logikom Pavlom Tichým) pri analýze fikčného a náboženského diskurzu, súčasný projekt si kladie za cieľ osvetliť úlohu, ktorú modalita zohráva v náboženských kontextoch. S cieľom adresovať túto otázku komplexným a zrozumiteľným spôsobom, projekt sa bude snažiť objasniť význam a použitie modálnych tvrdení o božstve z hľadiska rôznych súčasných sémantických teórií, najmä deskriptivistických a non-deskriptivistických teórií. Výsledkom bude snaha pochopiť, čo robíme, keď priraďujeme modálne vlastnosti božstvu, ako je nevyhnutná existencia Boha, analýzou funkcie výrazov a obratov, ktoré pri tom používame. Taktiež treba poznamenať, že projekt sa zaraďuje do súčasných strategických priorít John Templeton Foundation, snažiac sa odpovedať na otázky súvisiace s racionálnym postavením náboženských skúseností v oblasti 'Rozum a viera'.

Osoby zodpovednosti: Ľudské, Zvieracie, Umelé, Božské

Persons of Responsibility: Human, Animal, Artificial, Divine

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.8.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vacek Daniela PhD.
Anotácia:Tento projekt sa zaoberá tým, ako rôzne "osoby zodpovednosti" vplývajú na naše pojmy a praktiky zodpovednosti. Výskumný tím preskúma rôznych aktérov a "pacientov" zodpovednosti (kto je zodpovedný a voči komu sme zodpovední). Zodpovednosť sa často skúma prehnane antropocentrickým a čisto individualistickým spôsobom: po prvé, teórie zodpovednosti často vylučujú možnosť zvierat, umelej inteligencie či iných "umelých" osôb alebo božských bytostí ako aktérov či pacientov zodpovednosti; po druhé, výskumníci často zabúdajú na nepriamu zodpovednosť, objektívnu zodpovednosť a kolektívnu zodpovednosť, ktoré sú skutočnými druhmi morálnej alebo právnej zodpovednosti. Projekt je inovatívny svojím pohľadom, pretože zohľadňuje aj mimoľudské osoby zodpovednosti a presahuje striktne individualistické pojmy zodpovednosti.

Prepojenie teórie a praktických otázok migrácie a náboženskej diverzity

Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doba trvania: 16.3.2023 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.
Anotácia:Účasť v WG 2: “Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity”

Reza Rokoee Haghighi: Phenomenological opacity: a universe parallel to the conscious and rational world

Reza Rokoee Haghighi: Phenomenological opacity: a universe parallel to the conscious and rational world

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.6.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.

Simon Charlesworth: Can the promotion of a customary morality promote awareness of environmental problems and an eco-culture?

Simon Charlesworth: Can the promotion of a customary morality promote awareness of environmental problems and an eco-culture?

Doba trvania: 2.10.2023 - 2.8.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dědečková Eva PhD.

Celkový počet projektov: 5