Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Literatúra na rozhraní technológií
Bogumiła Suwara Číslo ORCID

Literatúra na rozhraní technológií

Literature in the Impact Zone of Technology
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 1. 2023
O monografii:
Literatúra na rozhraní technológií zachytáva dobovo vyhranený úsek procesu technologizácie literatúry a s ňou spojených posunov v oblasti kultúrnych praktík, ktoré ovplyvňujú samotný proces literárnej tvorby, jej skúmanie aj recepciu. Sleduje posuny, aké spôsobuje aplikovanie digitálnych technológií v oblasti literatúry, v ktorej podporujú plastickosť a difúznosť jej hraníc, posilňujú tendencie k inkluzívnosti vo vzťahu k iným druhom umenia a napokon stimulujú stieranie ich hraníc. Tieto fenomény sú do značnej miery determinované dobovým stavom vývoja digitálnej technológie, a preto ich skúmanie môže byť inšpiratívne pre dnešný neustále napredujúci vývoj technologických možností, ktorý viac alebo menej signifikantným spôsobom preniká do literatúry, kultúry, spoločenstiev. Jeho dôsledky sú a budú ďalekosiahle. Už dnes je zrejmé, že výskum treba sústrediť na technológiu web 3.0, na nové aspekty internetovej gramotnosti, ktoré zrejme bude treba po prvé sledovať v kontexte dôsledkov demokratizácie kultúry prejavu, a teda konceptualizovať normy etického správania a pôsobenia bývalého amatéra, dnes autority na internete. Po druhé, internetovú gramotnosť treba rozšíriť z digitálnych softvérových zručností na schopnosti percepcie a recepcie tzv. postpravdy.
Detaily:
309 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
technologizácia literatúry, vizualizácia textu, hybridizácia textu a obrazu, hypertext, hypermedialita, interaktivita, nové médiá, kódová poézia, digitálna literatúra
O vydaní:
Vydavatelia: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-224-1974-1 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Suwara, B.: Literatúra na rozhraní technológií. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. 2022. pp. 309. ISBN 978-80-224-1974-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788022419741

APA:
Suwara, B. (2022). Literatúra na rozhraní technológií. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. ISBN 978-80-224-1974-1. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.9788022419741