Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Kontexty a komparatistika v literárnej vede
Mária Bátorová

Kontexty a komparatistika v literárnej vede: (Model interpretácie alternatívneho umenia)

Contexts and Comparison in Literary Studies: (A Model of Interpretation of Alternative Art)
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Publikované: 17. 8. 2022
O monografii:
Kniha profesorky Márie Bátorovej Kontexty a komparatistika v literárnej vede (Model interpretácie alternatívneho umenia) sa zaoberá súčasnými tendenciami a možnosťami teórií skúmania so zameraním na špecifickú a pomerne nepreskúmanú
oblasť alternatívnej, disidentskej tvorby 20. storočia. Autorka navrhuje interdisciplinárny výskum – od centrálnej hermeneutickej analýzy konkrétneho textu
k autorskej kategórii a ku kontextom. Takto postavená analýza je ukotvená v literárnej vede a smeruje k histórii,
sociológii, filozofii a iným možným kontextom. Interpretáciu literárnych diel podľa uvedeného konceptu overujú analýzy konkrétneho textu skúmaného v dobovom kontexte a kontexty rekonštruované na základe archívneho materiálu. Takto postavená koncepcia výskumu literárneho diela posúva slovenskú literárnu tvorbu do súradníc svetovej literatúry.
Detaily:
262 strán
Kľúčové slová:
model interpretácie, komparatistika, kontexty, alternatívne umenie
O vydaní:
Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-224-1979-6 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Bátorová, M.: Kontexty a komparatistika v literárnej vede: (Model interpretácie alternatívneho umenia). 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2022. pp. 262. ISBN 978-80-224-1979-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788022419796

APA:
Bátorová, M. (2022). Kontexty a komparatistika v literárnej vede: (Model interpretácie alternatívneho umenia). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-224-1979-6. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.9788022419796