Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze
Zuzana Kopecká

Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze

Symptoms of literary modernism in Slovak and Czech interwar prose
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 21. 12. 2022
O monografii:
Monografia reflektuje špecifickú líniu literárnej moderny, ktorej centrom sa stáva rozporuplné bytie moderného subjektu, pociťujúceho určitý deficit. O tom, že problematika existencie v ohrození je večne živou témou, vypovedá jej opätovné umelecké sprítomňovanie najmä v momentoch, keď všeobecná nespokojnosť a nedôvera v akékoľvek spoločenské štruktúry vedie k prehodnocovaniu hodnôt, destabilizácii a následne k fragmentarizácii spoločnosti. Prirodzeným dôsledkom daného stavu je psychická izolácia – obrátenie perspektívy smerom dovnútra. Vzťah medzi subjektom a spoločnosťou sa tak transformuje do podoby konfliktu odohrávajúceho sa v oblasti ľudskej psychiky.
Ak prežívanie situácií existenčnej povahy vedie k hlbokej sebaanalýze, potom aj za procesom tvorivej činnosti možno identifikovať autentickú skúsenosť, ktorá stojí za vznikom literárneho diela javiaceho sa ako umenie mentálnych obrazov. Vzhľadom na opakujúce sa ruptúry v dejinnom vývoji a ich dôsledky na psychické prežívanie indivídua je nevyhnutné odkrývať výpovednú hodnotu práve tých diel, ktoré vznikajú ako artefakty – svedectvá doby a individuálnej životnej skúsenosti. Prítomnosť symptómov literárnej moderny v konkrétnych autorských poetikách totiž dokazuje, že osud jedného človeka je zároveň osudom celej generácie poznačenej vojnou.
Detaily:
223 strán
Kľúčové slová:
literárna moderna, autorská poetika, transformácia identity
O vydaní:
Vydavatelia: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-224-1969-7 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Kopecká, Z.: Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. 2022. pp. 223. ISBN 978-80-224-1969-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788022419697

APA:
Kopecká, Z. (2022). Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. ISBN 978-80-224-1969-7. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.9788022419697