Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška
Soňa Pašteková ed. Číslo ORCID - Dušan Teplan ed.

Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška

Mikuláš Bakoš – a versatile literary scholar in today’s methodological discussion
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 2. 9. 2022
O monografii:
Zborník Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška je výstupom z vedeckého kolokvia, ktoré v novembri 2021 usporiadali Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave a Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Publikácia reflektuje v slovenských vedeckých kruhoch intenzívne pociťovanú potrebu novej interpretácie bádateľského odkazu Mikuláša Bakoša (1914 – 1972), literárneho vedca, univerzitného pedagóga, zakladateľa a prvého riaditeľa Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV. Štúdie I. Pospíšila, J. Gbúra, S. Paštekovej, O. Sládka, M. Návratila a D. Teplana dokazujú, že Bakošovo vedecké dielo zásadným spôsobom prispelo k novej kvalite slovenského literárnovedného myslenia a recepcie svetových literatúr a aj v súčasnosti má významný potenciál pre širšie skúmanie metodologických a spoločensko-historických otázok literárnej vedy na Slovensku i za jeho hranicami.
Obsah:
Detaily:
208 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
teória literatúry, komparatistika, verzológia, literárna história
O vydaní:
Vydavatelia: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-224-1959-8 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Pašteková, S. - Teplan, D. ed.: Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. 2022. pp. 208. ISBN 978-80-224-1959-8.

APA:
Pašteková, S., Teplan, D ed. (2022). Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. ISBN 978-80-224-1959-8.