Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Dlhá cesta k porozumeniu
Jana Truhlářová

Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike

Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Publikované: 8. 9. 2021
O monografii:
Dejinami prijímania západných literatúr na Slovensku v čase utvárania modernej slovenskej literatúry v 19. storočí a na prelome 19. a 20. storočia sa zaoberali viacerí literárni a kultúrni historici. Kniha romanistky Jany Truhlářovej sa pokúša zasadiť túto problematiku do internacionálneho rámca, poukázať na hlbšie súvislosti literárnych vzťahov, a tým prispieť k obohateniu domáceho pohľadu. Zameriava sa na komplikovanú slovenskú recepciu troch významných francúzskych spisovateľov druhej polovice 19. storočia, Gustava Flauberta (1821 – 1880), Émila Zolu (1840 – 1902) a Guy de Maupassanta (1850 – 1893), ktorí pôsobili na európsky literárny vývin v čase utvárajúcej sa modernej slovenskej literatúry, a tak sa s ich literárnymi názormi a koncepciami domáci literáti a kritici nevyhnutne vyrovnávali. V tomto duchu sa na osi Východ/Západ odohrával aj proces prijímania vzorov a ozrejmovania si vlastnej budúcej orientácie v rámci slovenskej literatúry a kritiky. Jednotlivé kapitoly monografie nie sú zoradené chronologicky, ale ako prvému sa venuje Émilovi Zolovi, pretože v slovenskej kritike sa jeho meno od začiatku ozývalo najhlasnejšie a názory na jeho tvorbu mali najhlbšie dôsledky. Spočiatku sa však ani jeden z troch autorov nedočkal hlbšieho pochopenia. OBSAH ÚVOD | 7 SLOVENSKÁ KULTÚRA A FRANCÚZSKA PRÓZA DRUHEJ POLOVICE 19. STOROČIA | 15 Spor o knihu Jaroslava Vlčka | 24 Diskusie o Zolovi | 27 ÉMILE ZOLA ALEBO POHORŠENIE | 31 Spor o Émila Zolu | 32 Ladislav Nádaši-Jégé a tvorivá recepcia naturalizmu | 65 Émile Zola na Slovensku v 20. storočí | 94 GUSTAVE FLAUBERT ALEBO VZOR | 127 Osudy Pani Bovaryovej na Slovensku | 131 Gustave Flaubert v kritickej reflexii a prekladoch | 168 Citová výchova a mladá slovenská próza 60. rokov 20. storočia | 187 GUY DE MAUPASSANT ALEBO ĽAHKÉ ČÍTANIE | 223 Rýchly vzostup záujmu | 229 Recepcia po roku 1950 | 236 ZÁVER | 249 Un long chemin vers l’acceptation: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant dans la littérature et la critique littéraire slovaques (Résumé) | 254 A long way towards acceptance: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant in Slovak literature and literary criticism (Summary) | 262 Literatúra | 268 Edičná poznámka | 287 Menný register | 288
Detaily:
298 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
Émile Zola. Gustave Flaubert. Guy de Maupassant. Ladislav Nádaši-Jégé. Svetozár Hurban Vajanský.
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-224-1926-0 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Truhlářová, J.: Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike. 1 vyd. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV. 2021. pp. 298. ISBN 978-80-224-1926-0. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419260

APA:
Truhlářová, J. (2021). Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1926-0. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419260