Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Dlhá cesta k porozumeniu
Jana Truhlářová

Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike

A long way to understanding. Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant in Slovak literature and criticism / Un long chemin vers l’acceptation: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant dans la littérature et la critique littéraire slovaques
Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Publikované: 8. 9. 2021
O monografii:
Dejinami prijímania západných literatúr na Slovensku v čase utvárania modernej slovenskej literatúry v 19. storočí a na prelome 19. a 20. storočia sa zaoberali viacerí literárni a kultúrni historici. Kniha romanistky Jany Truhlářovej sa pokúša zasadiť túto problematiku do internacionálneho rámca, poukázať na hlbšie súvislosti literárnych vzťahov, a tým prispieť k obohateniu domáceho pohľadu. Zameriava sa na komplikovanú slovenskú recepciu troch významných francúzskych spisovateľov druhej polovice 19. storočia, Gustava Flauberta (1821 – 1880), Émila Zolu (1840 – 1902) a Guy de Maupassanta (1850 – 1893), ktorí významne ovplyvnili vývoj európskej prozaickej tvorby. V prípade Flauberta to bola jeho nová estetika rozprávania v románoch Madame Bovaryová (1857) a Sentimentálna výchova (1867), ktorá zanechala stopu vo vývoji románu 20. storočia; v prípade Zolu to bolo jeho chápanie románu ako vedeckého experimentu a jeho nová doktrína naturalizmu, ktorá vnímala jednotlivca prostredníctvom biológie; a v prípade Maupassanta to bola jeho nová forma novely, ktorá predpovedala rozvoj krátkej prózy a vnútornej psychologickej perspektívy rozprávania. Títo traja autori spolu so svojimi anglickými, americkými, ruskými a škandinávskymi kolegami formovali vývoj svetovej literatúry; na Slovensku bol navyše silný vplyv poľských, maďarských, českých a ďalších autorov. Kultúrny, literárny a ideologický vplyv Francúzska v druhej polovici 19. storočia bol však globálne taký silný, že mu konkuroval len vplyv ruských prozaikov. Východ/Západ bol teda osou, na ktorej sa koncom 19. a začiatkom 20. storočia v slovenskej literatúre a kritike odohrával proces prijímania cudzích vzorov a určovania vlastnej orientácie.
Detaily:
298 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
Émile Zola. Gustave Flaubert. Guy de Maupassant. Ladislav Nádaši-Jégé. Svetozár Hurban Vajanský.
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-224-1926-0 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Truhlářová, J.: Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike. 1 vyd. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV. 2021. pp. 298. ISBN 978-80-224-1926-0. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419260

APA:
Truhlářová, J. (2021). Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1926-0. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419260