Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Integridad de la unión entre la literatura y la cultura
Jaroslav Šoltys ed. - Magda Kučerková Číslo ORCID - Katarína Bednárová Číslo ORCID - Ladislav Franek - Nataša Burcinová - Veronika Čejková

Integridad de la unión entre la literatura y la cultura: Bibliografía personal de Ladislav Franek

Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 20. 9. 2021
O monografii:
Pod názvom Integridad de la unión
entre la literatura y la cultura. Bibliografía personal de Ladislav Franek vychádza druhé, rozšírené a doplnené vydanie personálnej bibliografie Ladislava Franeka v španielčine. Publikácia, ktorú v pôvodnom slovenskom jazyku zostavila Magda Kučerková, predstavuje jubilanta ako literárneho vedca-romanistu v Ústave svetovej literatúry SAV, dlhoročného vysokoškolského pedagóga, prekladateľa z francúzsky, španielsky a portugalsky písaných literatúr a kritika prekladu. Úvodnú zdravicu napísala Katarína Bednárová, rozhovor s jubilantom pripravili Magda Kučerková a Nataša Burcinová. Bibliografiu spracovala Veronika Čejková. Rozšírené a pozmenené vydanie publikácie vyšlo s použitím textov prvého vydania realizovaného Ústavom svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v rade Knižnica časopisu World Literature Studies Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou. Personálna bibliografia Ladislava Franeka.
Detaily:
332 strán
Jazyk: španielsky
Kľúčové slová:
Ladislav Franek, personálna bibliografia, umelecký preklad, romanista, hispanista
O vydaní:
Vydavatelia: Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ústav svetovej literatúry SAV
Vydanie: 2.
Miesto vydania: Madrid
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-971962-9-5 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Šoltys, J. - Kučerková, M. - Bednárová, K. - Franek, L. - Burcinová, N. - Čejková, V.: Integridad de la unión entre la literatura y la cultura: Bibliografía personal de Ladislav Franek. 2 vyd. Madrid : Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ústav svetovej literatúry SAV. 2020. pp. 332. ISBN 978-80-971962-9-5.

APA:
Šoltys, J., Kučerková, M., Bednárová, K., Franek, L., Burcinová, N., Čejková, V. (2020). Integridad de la unión entre la literatura y la cultura: Bibliografía personal de Ladislav Franek. Madrid : Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-971962-9-5.