Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr
Mária Kusá ed. Číslo ORCID - Natália Rondziková ed. Číslo ORCID

Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr

Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 10. 9. 2021
O monografii:
Segment textov, pracovne nazývaných spoločenskovedné (texty o literatúre a kultúre, filozofické, sociologické či literárnovedné texty), spoluutváral slovenské myslenie o kultúre, literatúre, preklade i dialógu kultúr. Seminár Preklad spoločenskovedných textov, ktorý sa konal v ÚSvL SAV v decembri 2019, znovu položil viaceré otázky o funkcii týchto textov v slovenskom kultúrnom priestore a pokúsil sa na ne odpovedať. Výstupom zo seminára je zborník Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr. Vstup do témy predstavuje sumujúci text Edity Gromovej o genéze reflexie prekladu spoločenskovedných textov vo svetle úvah nitrianskej školy, práve tá v 70. rokoch začala používať spomínaný pojem, ktorý sa tým stal súčasťou slovenského translatologického diskurzu. Príspevky Jany Truhlářovej Zlatý vek prekladu spoločenskovednej literatúry na Slovensku – Francúzska nová kritika a jej pokračovatelia – edícia Anthropos, Kataríny Bednárovej Neúplné poznámky k teórii a praxi prekladu filozofickej literatúry (na Slovensku) a Libuše Vajdovej Preklad z francúzskych „sciences sociales“ v slovenských časopisoch na prelome 20. a 21. storočia sa venujú predovšetkým prekladom „spoločenskovedných textov“ francúzskej proveniencie, ktoré istý čas v recepcii slovenského kultúrneho priestoru dominovali. V zmieňovaných textoch sa pojem preklad spoločenskovedných textov pertraktuje z rozličných uhlov pohľadu, so zreteľným kultúrnohistorickým a teoretickým akcentom. Štúdie predstavujú ďalšie hlasy do diskusie, v ktorej sa oplatí pokračovať.
Detaily:
120 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
preklad spoločenskovedných textov francúzskej proveniencie, nitrianska škola, translatológia, kultúrna história
O vydaní:
Vydavatelia: Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-224-1873-7 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Kusá, M. - Rondziková, N. ed.: Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr. 1 vyd. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV. 2020. pp. 120. ISBN 978-80-224-1873-7.

APA:
Kusá, M., Rondziková, N ed. (2020). Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-224-1873-7.