Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven
Roman Mikuláš ed. Číslo ORCID

Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven

Brill /mentis
Publikované: 15. 9. 2021
O monografii:
Autorský kolektív v zborníku štúdií Výskum metafory v interdisciplinárnych a interdiskurzívnych perspektívach reflektuje metaforu ako fenomén, ktorý nás nepretržite sprevádza a formuje náš orientačný priestor, komunikáciu a myslenie. V metaforách vzniká a existuje naša realita. Tento proces možno skúmať z viacerých perspektív vied o človeku, pričom v závislosti od danej perspektívy môžeme nájsť špecifické odpovede na otázku komunikatívno-konštruktívneho charakteru skutočnosti. Preto je zmysluplné pýtať sa, čo metafory pre naše myslenie a konanie znamenajú a ako ho (re)štrukturujú. Autori a autorky štúdií nevnímajú metaforu primárne ako fenomén systému jazyka, skôr ako zvláštny druh prepojenia kognície a komunikácie. Takúto pozíciu podporuje aj fakt, že pole výskumu metafory sa čoraz viac otvára kognitivistickým a diskurzno-analytickým prístupom. Štúdie zostavené Romanom Mikulášom prinášajú vo výsostne interdisciplinárnom priestore jedinečné pohľady na komplex otázok spätých s problematikou opisu spôsobov, akými metafory v poli medzi kogníciou a komunikáciou operujú, do akej miery sa podieľajú na konštituovaní toho, čo môžeme označiť ako koherentný a kohézny obraz o svete.
Detaily:
457 strán
Jazyk: nemecký
O vydaní:
Vydavateľ: Brill /mentis
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Paderborn
Rok vydania: 2020
ISBN 978-3-95743-190-5 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Mikuláš, R. ed.: Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven. 1 vyd. Paderborn : Brill /mentis. 2020. pp. 457. ISBN 978-3-95743-190-5.

APA:
Mikuláš, R ed. (2020). Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven. Paderborn : Brill /mentis. ISBN 978-3-95743-190-5.