Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

The Divided, Yet Together
Jiří Hlaváček ed. - Monika Vrzgulová ed. Číslo ORCID

The Divided, Yet Together: Borders in Oral History Perspective: 8th International Conference of the Czech Oral History Association. Book of abstracts

Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Czech Oral History Association
O monografii:
Táto kniha obsahuje rozšírené abstrakty príspevkov prezentovaných na 8. medzinárodnej konferencii Českej asociácie orálnej histórie (COHA) s názvom „Rozdelení, a predsa spolu: Hranice z pohľadu orálnej histórie“. Konferenciu spoločne zorganizovali 9. a 10. februára 2023 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave COHA, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. a Katedra etnológia FiF UK. Príspevky na konferencii pracovali s konceptom hranice a zaoberali sa celým spektrom aktuálnych metodologických, etických a praktických aspektov orálnej histórie. Reflektovali skutočnosť, že od začiatku tohto desaťročia čelila komunita orálnej histórie na celom svete mnohým výzvam, v ktorých sa pohybovala na hranici svojich existujúcich možností a štandardov. Pandémia COVID-19 podnietila prehodnotenie predtým zavedených metodických postupov a etických princípov. Rétorická metafora „prekračovania hraníc“ nadobudla vo svetle súčasnej vojny na Ukrajine úplne nový, hmatateľný rozmer. Hlavným cieľom konferencie bolo zdieľať a diskutovať tieto nové poznatky.
Detaily:
57 strán
Jazyk: anglický
Kľúčové slová:
orálna história – metodológia a zdroj, rozhovor, etické princípy, covid-19, vojna na Ukrajine
O vydaní:
Vydavatelia: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Czech Oral History Association
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-974434-2-9 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Hlaváček, J. - Vrzgulová, M. ed.: The Divided, Yet Together: Borders in Oral History Perspective: 8th International Conference of the Czech Oral History Association. Book of abstracts. 1 vyd. Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Czech Oral History Association. 2023. pp. 57. ISBN 978-80-974434-2-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788097443429

APA:
Hlaváček, J., Vrzgulová, M ed. (2023). The Divided, Yet Together: Borders in Oral History Perspective: 8th International Conference of the Czech Oral History Association. Book of abstracts. Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Czech Oral History Association. ISBN 978-80-974434-2-9. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788097443429