Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Druhošancové vzdelávanie na Slovensku
Edita Rigová - Anna Dráľová - Lucia Kováčová

Druhošancové vzdelávanie na Slovensku: Implementačná prax a jej bariéry

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
O monografii:
Cieľom publikácie je zmapovanie fungovania vzdelávania druhej šance na Slovensku, konkrétne preskúmanie legislatívneho a regulačného rámca
a praktických skúseností s implementáciou programov zo strany aktérov verejnej správy a samotnej cieľovej skupiny. Publikácia je štruktúrovaná do desiatich kapitol. V prvej kapitole sú predstavené kľúčové faktory predčasného ukončovania vzdelávania, ako aj súčasné
trendy odchodu zo školy na Slovensku. Táto kapitola tak umožňuje pochopiť širší kontext implementácie druhošancového vzdelávania vrátane implikácií na
trh práce. Druhá kapitola sa zaoberá konceptom druhošancového vzdelávania, jeho rôznymi formami v zahraničí, ako aj faktormi, ktoré zvyšujú úspešnosť takýchto vzdelávacích modelov. V tretej kapitole je prezentovaná intervenčná fáza výskumu, štvrtá definuje jeho metodológiu. Piata kapitola analyzuje legislatívne
ukotvenie druhošancového vzdelávania na Slovensku, zatiaľ čo v šiestej je špecifikovaný spôsob jeho financovania a riadenia. V siedmej kapitole je opísaná
implementačná prax vzdelávania druhej šance, konkrétne kurzy na dokončenie ZŠ a F -odbory stredných odborných škôl. Ôsma kapitola poskytuje kontextuálne informácie o lokalitách realizácie intervenčnej časti projektu a o cieľových skupinách, ktorých sa táto intervencia týkala. V deviatej kapitole sú zanalyzované výskumné zistenia o fungovaní programov vzdelávania druhej šance a v záverečnej desiatej kapitole predstavujeme odporúčania na zlepšenie nastavenia a implementácie druhošancového vzdelávania podľa kompetencií kľúčových aktérov.
Detaily:
204 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
vzdelávanie, druhošancové vzdelávanie, verejná správa, vzdelávací systém
O vydaní:
Vydavateľ: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-973347-6-5 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Rigová, E. - Dráľová, A. - Kováčová, L.: Druhošancové vzdelávanie na Slovensku: Implementačná prax a jej bariéry. 1 vyd. Bratislava : Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. 2021. pp. 204. ISBN 978-80-973347-6-5.

APA:
Rigová, E., Dráľová, A., Kováčová, L. (2021). Druhošancové vzdelávanie na Slovensku: Implementačná prax a jej bariéry. Bratislava : Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. ISBN 978-80-973347-6-5.