Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Andrej Melicherčík – osobnosť v dobe, doba v osobnosti
Hana Hlôšková

Andrej Melicherčík – osobnosť v dobe, doba v osobnosti

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
O monografii:
Publikácia je venovaná jednej zo zakladateľských osobností modernej profesionálnej etnografie a folkloristiky – prof. PhDr. A. Melicherčíkovi, CSc. (1917-1966). Autorka zhromaždila a interpretuje početné faktografické údaje o jeho univerzitnom štúdiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, predovšetkým však o pracovných pôsobiskách v Matici slovenskej, v Slovenskej akadémii vied a umení a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Charakterizuje jeho početné aktivity na poli organizácie vedeckého života a pedagogickej práce. Špeciálnu pozornosť venuje metodologickým prístupom, ktoré A. Melicherčík uplatňoval vo svojej vedeckej práci – funkčnému štrukturalizmu a historickému materializmu. Pri oboch prístupoch bol iniciátorom ich uplatňovania v etnografii a folkloristike na Slovensku. Autorka chronologicky analyzuje v tomto duchu jeho práce – štúdie, monografie i syntetické publikácie z hľadiska konceptov, výskumných tém a organizačného uchopenia ich výskumného a publikčného spracovania. Poukazuje na možné vplyvy vedeckých osobností (P. G. Bogatyriov, B. Schier ai.), tiež na mimovedecké okolnosti, ktoré ovplyvnili Melicherčíkovo chápanie predmetu, metód a inštrumentalizáciu etnografie a folkloristiky.
Komplementárnou súčasťou publikácie je personálna bibliografia A. Melicherčíka, keďže doteraz takáto nebola spracovaná. Publikáciu dopĺňajú fotografie a kópie dobových dokumentov.
Detaily:
245 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
Andrej Melicherčík (1917-1966), dejiny vedy, etnografia, folkloristika, funkčný štrukturalizmus, historický materializmus
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-569-0917-1 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ako citovať:
ISO 690:
Hlôšková, H.: Andrej Melicherčík – osobnosť v dobe, doba v osobnosti. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2021. pp. 245. ISBN 978-80-569-0917-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788056909171

APA:
Hlôšková, H. (2021). Andrej Melicherčík – osobnosť v dobe, doba v osobnosti. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. ISBN 978-80-569-0917-1. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788056909171