Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Židia na Slovensku po roku 1989
Peter Salner Číslo ORCID

Židia na Slovensku po roku 1989 : Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
O monografii:
Kniha sa zaoberá židovskou komunitou v období po novembri 1989. Úvodné časti (Úvod, Výskum, Literatúra) majú informatívny charakter. Ťažisko knihy tvoria tri kapitoly. Prvá z nich, nazvaná Komunita, sumarizuje vznik Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí a jeho vzťahy s náboženskými obcami. Priestor dostala aj charakteristika základných pojomov, súčasné aktivity a dve dôležité inštitúcie židovskej komunity: Dokumentačné stredisko holokaustu a Židovské komunitné múzeum, ktoré pôsobí v priestoroch bratislavskej synagógy.
Druhá kapitola si všíma dva historické sviatky (Pesach a Chanuka), ktoré porovnáva s prejavmi pripomienok holokaustu. Autor analyzuje spoločné a rozdielne znaky, premeny v čase, ale hlavne význam, aký majú tieto príležitosti pre súčasníkov.
V kapitole Symboly autor analyzuje a prepája zdanlivo nesúvisiace fenomény, ako sú synagóga, kaviareň, židovský humor či memoriál Chatama Sofera.
Záver monografie ukazuje, že pre zložité súčasné procesy sú charakteristické tri zdanlivo jednoduché pojmy: zjednodušovanie, individualizácia a najmä selektívny prístup k tradičným religióznym a sviatočným javom. V praxi to znamená prechod od kolektívnej realizácie aktivít k individuálnym prejavom, od verejného k súkromnému a v konečnom dôsledku od komplexného k selektívnemu. Predovšetkým faktor selektívnosti sa javí ako určujúci pri analýze súčasného stavu a úvahách o možných trendoch budúcnosti.
Detaily:
144 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
Židia, židovské sviatky, židovská komunita
O vydaní:
Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-224-1624-5 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P.: Židia na Slovensku po roku 1989 : Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2018. pp. 144. ISBN 978-80-224-1624-5. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2018.9788022416245

APA:
Salner, P. (2018). Židia na Slovensku po roku 1989 : Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-224-1624-5. DOI: https://doi.org/10.31577/2018.9788022416245