Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Jediná jistota je změna
Adam Wiesner Číslo ORCID

Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma

Ústav etnológie SAV v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo SAV
O monografii:
Publikácia je výstupom projektu Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku. Napĺňa ideu inovatívnosti tak z hľadiska témy, ako aj metodológie a štýlu písania. Autor do textu integruje svoju osobnú skúsenosť a tým uvádza do vedeckej literatúry na Slovensku nezvykle nový formát vedeckej práce. Jeho monografia predstavuje v slovenskej a českej spoločenskovednej komunite relatívne nový žáner - etnografickú esejistiku a autoetnografiu. Ako autor sám uvádza, ide o špecifický žáner prezentovaný zvyčajne vo forme deskriptívnej či naratívnej monografie, v ktorej je autor plne prítomný a „priznáva“ sa k tvorbe svojho textu a všetkým peripetiám spojeným s vedeckým písaním. Kontrastuje s tradičným analytickým písaním vedeckého textu s dopredu pevne danou štruktúrou, kde autor absentuje v snahe podať „objektívne“ zistenia o realite. Majstrovsky pri tom využíva vedomú a silnú reflexivitu na všetky aspekty a fázy svojho skúmania. Publikácia môže teda zároveň slúžiť ako metodologická učebnica autoetnografie pre odbory typu sociálna antropológia či sociológia.
Detaily:
215 strán
Jazyk: český
Kľúčové slová:
autoetnografia
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie SAV v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-224-1622-1 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Wiesner, A.: Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie SAV v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2017. pp. 215. ISBN 978-80-224-1622-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2017.9788022416221

APA:
Wiesner, A. (2017). Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma. Bratislava : Ústav etnológie SAV v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1622-1. DOI: https://doi.org/10.31577/2017.9788022416221