Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Za hranicami vedy?
Soňa G. Lutherová Číslo ORCID - Miroslava Hlinčíková Číslo ORCID

Za hranicami vedy?: Aplikovaná antropológia v spoločnosti.

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
O monografii:
V poslednej dobe sa v spoločenskom diskurze na Slovensku veľa hovorí o význame a (ne)užitočnosti sociálnych vied. Svet vedy sa môže širokej verejnosti javiť ako neznámy či nepochopiteľný, fungujúci sám pre seba… Spoločenskí vedci a vedkyne tak stoja pred osobitou výzvou: ako sprostredkovať a uplatniť svoje poznatky za bránami akadémie? Sociálna antropológia a etnológia sú spoločenskými disciplínami o človeku a kultúre každodennosti. Všímajú si život ľudí v rozličných súvislostiach z hľadiska predstáv, noriem, identít a vzťahov jednotlivcov i sociálnych skupín. Skrátka a dobre, skúmajú, čo robí ľudí ľuďmi. Toto zameranie predpokladá záujem antropológov a antropologičiek o aktuálne spoločenské problémy, výzvy a napätia. Medzi témy antropologických a etnologických výskumov tak patrí napríklad mestské a vidiecke prostredie v súčasnosti, problematika migrácie a minorít alebo komunikácie ľudí z rôznych spoločenských vrstiev či kultúr…
Autorky sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú tým, ako rozlične možno antropologické a etnologické vedomosti, zručnosti a perspektívy aplikovať v spoločenskej praxi. Problematike sa zároveň venujú v kontexte svojej vedeckej práce, opisujú vlastné dilemy a ponúkajú ich možné riešenia z pohľadu osobnej skúsenosti. Popritom sa snažia nájsť odpoveď na otázku položenú v názve publikácie: presahuje aplikované antropologické snaženie hranice vedy, alebo len rozširuje a obohacuje pole jej pôsobnosti?
Detaily:
167 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
aplikovaná antropológia
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-224-1543-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Lutherová, S. - Hlinčíková, M.: Za hranicami vedy?: Aplikovaná antropológia v spoločnosti. . 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2016. pp. 167. ISBN 978-80-224-1543-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2016.9788022415439

APA:
Lutherová, S., Hlinčíková, M. (2016). Za hranicami vedy?: Aplikovaná antropológia v spoločnosti. . Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-224-1543-9. DOI: https://doi.org/10.31577/2016.9788022415439