Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku
Peter Žeňuch ed. Číslo ORCID - Svetlana Šašerina Číslo ORCID - Erika Brtáňová - Katarína Žeňuchová

Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku

Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.
Publikované: 24. 6. 2023
O monografii:
Kultúrno-spoločenské hodnoty sa odrážajú v jazyku ako nositeľovi konceptov predstáv o svete. Na základe ich analýzy je možné rekonštruovať základné črty fungovania spoločnosti v predkresťanskej minulosti a v kolektívnej kultúrnej pamäti všeobecne. Predstavu o formovaní povedomia ako zdroja myšlienkového a emocionálneho stotožnenia možno doložiť najmä v kontexte sprítomňovania historických a verifikovateľných dejov a udalostí, ktoré sa vo vedomí človeka spájajú s udalosťami nadprirodzenej povahy. Vo všeobecnosti možno povedať, že kultúrna pamäť spoločenstva o jeho usporiadaní vychádza zo spolupôsobenia obrazov a symbolov antropocentrického uvažovania o duchovnom i materiálnom svete človeka. Slovanské tradičné zvyky a hodnoty sú založené najmä na symbióze kresťanských a predkresťanských, mytologických predstáv.
Publikované texty a komentáre v prítomnej knižnej publikácii k prinášajú v prítomnej knižnej práci predovšetkým úvahy o tom, že z jednotlivých textov nemožno vylúčiť obraz o živote človeka. Neuprednostňuje sa subjektívne rozprávanie autora, ale zdôrazňuje sa objektívnosť zobrazovaného motívu a témy.
Rozhodujúcu rolu pri interpretácii pramenných textov tak zohráva pochopenie všetkých vlastností a javov jazyka, ktorý sa ako nástroj komunikácie uplatňuje v jednotlivých literárnych a naračných žánroch. Texty spravidla neodrážajú iba idiolekt autora, lebo sú aj výsledkom kolektívneho kultúrneho povedomia. Pochopiť sémantickú náplň jednotlivých obrazov, symbolov a pojmov si však už vyžaduje kritický stupeň vnímania obsahu, ktorý je spojený s kontinuálne utváraným kultúrnym povedomím a pamäťou spoločenstva.
Detaily:
272 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavatelia: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-974276-1-0 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, P. - Šašerina, S. - Brtáňová, E. - Žeňuchová, K.: Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.. 2023. pp. 272. ISBN 978-80-974276-1-0.

APA:
Žeňuch, P., Šašerina, S., Brtáňová, E., Žeňuchová, K. (2023). Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.. ISBN 978-80-974276-1-0.