Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Politisches Denken im tschechoslowakischen Dissens
Dirk Mathias Dalberg Číslo ORCID

Politisches Denken im tschechoslowakischen Dissens: Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989)

Political Thought in Czechosovak Dissent: Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka and Petr Uhl (1968-1989)
Ibidem
Publikované: 27. 3. 2023
O monografii:
Politické myslenie v stredovýchodnej Európe je stále jednou zo zanedbávaných tém v historiografii politických ideí. Túto medzeru sa pokúša do istej miery zaplniť Dirk Dalberg svojou interpretačnou politologickou prácou. Jeho cieľom je vytvoriť väčšie povedomie o politickom myslení českých a slovenských disidentov a doplniť historiografiu európskeho politického myslenia. Objekty jeho skúmania sú český filozof, prozaik a básnik Egon Bondy (1930 - 2007), český publicista Petr Uhl (1941 - 2021), slovenský filozof Miroslav Kusý (1931 - 2019) a český filozof Milana Šimečka (1930 - 1990), ktorý pôsobil na Slovensku. Títo politickí myslitelia, ktorým sa doteraz venovala malá medzinárodná pozornosť, praktizovali v rokoch 1968 - 1989 aktívny politický disent voči spoločenským a politickým konvenciám v Československu. To ich priviedlo do konfliktu s vládnucou komunistickou stranou. Autori v svojich spisoch skúmali politickú súčasnosť vo svojej vlasti z marxistickej perspektívy a dospeli k pomerne podobným záverom. Okrem toho formulovali vlastné predstavy o lepšom politickom systéme. Kým Bondy a Uhl zostali verní svojim marxistickým postojom, Kusý a Šimečka sa obrátili k liberálnej demokracii realizovanej v západnej Európe. Dalbergom analyzované myslenie z hľadiska teórie demokracie a dejín ideí je výrazom transferu ideí. Odráža a spracúva západné i východné politické myslenie a zároveň ilustruje spätné odkazy na staršie české a slovenské myšlienky.
Detaily:
554 strán
Jazyk: nemecký
Kľúčové slová:
disent, Československo, normalizácia, dejiny politického myslenia, teória demokracie, intelektuálne dejiny, Egon Bondy, Petr Uhl, Milan Šimečka, Miroslav Kusý
O vydaní:
Vydavateľ: Ibidem
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Stuttgart
Rok vydania: 2023
ISBN 978-3-8382-1318-7 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Dalberg, D.: Politisches Denken im tschechoslowakischen Dissens: Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989). 1 vyd. Stuttgart : Ibidem. 2023. pp. 554. ISBN 978-3-8382-1318-7.

APA:
Dalberg, D. (2023). Politisches Denken im tschechoslowakischen Dissens: Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989). Stuttgart : Ibidem. ISBN 978-3-8382-1318-7.