Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia
O monografii:
Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia Práca ukazuje Slovník súčasného slovenského jazyka z pohľadu kodifikácie. Pre slovenské spisovnojazykové prostredie, v ktorom tento slovník vzniká (doteraz vyšli štyri zväzky), je príznačné uplatňovanie protichodných kodifikačných postojov ku konceptom používateľ jazyka, norma a spisovnosť. Text čitateľovi priblíži, ako k nim pristupuje autorsko-redaktorský kolektív slovníka aj ako sa dané východiská premietajú do jeho lexikografickej praxe, napr. pri určovaní príslušnosti slov k jednotlivým typom nespisovnej lexiky alebo pri spracúvaní anglicizmov. Priestor dostanú aj postoje používateľov. Čitateľ sa tiež dozvie, akú úlohu pri zisťovaní normy hrá frekvencia jazykových prostriedkov a akú ohľad na ich fungovanie v diferencovaných komunikačných prostrediach. V tejto súvislosti práca nemohla obísť fakt, že eróziu komunikačných noriem vo verejnom prostredí sprevádza akceptácia, až preferencia verbálnej agresie.
Detaily:
124 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Veda
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-224-1985-7 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Jarošová, A.: Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia. 1 vyd. Bratislava : Veda. 2022. pp. 124. ISBN 978-80-224-1985-7.

APA:
Jarošová, A. (2022). Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia. Bratislava : Veda. ISBN 978-80-224-1985-7.