Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí)
Ľubor Králik

Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí)

Etymology and Dialectal Lexicography (on the Material of the Dictionary of Slovak Dialects)
Veda, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
O monografii:
Vedecká monografia Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí) prináša etymologické interpretácie viac ako 130 nárečových lexém uvedených v prvých dvoch zväzkoch Slovníka slovenských nárečí (Bratislava 1994, 2006), ktorých etymologická charakteristika – zohľadňujúca ich širšie slovanské, resp. (stredo)európske súvislosti – implikuje pre takýto lexikálny materiál alternatívny spôsob lexikografickej prezentácie, odlišný od spôsobu jeho spracovania v uvedenom slovníkovom diele. Autor sa takisto zamýšľa nad charakterom vzájomného vzťahu medzi etymológiou a nárečovou lexikografiou, pričom z pozície etymológa formuluje i niektoré metodologické odporúčania pre tvorbu nárečových slovníkov. Publikácia je určená záujemcom o etymologickú problematiku slovnej zásoby slovenských nárečí a otázky jej lexikografického spracovania z radov odbornej, ako aj širšej kultúrnej verejnosti.
Detaily:
176 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-224-1875-1 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Králik, Ľ.: Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí). 1 vyd. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. 2020. pp. 176. ISBN 978-80-224-1875-1.

APA:
Králik, Ľ. (2020). Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. ISBN 978-80-224-1875-1.