Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výskumná infraštruktúra SAV

Merania a analýzy – biologické / medicínske

Biochemická analýza/ imunochemická analýza

Biomakromolekulárna chromatografia

Diagnostika dedičných ochorení – izolácia ľudského genómu – DNA

Elektroforetická a bioanalýza DNA/RNA/proteínov, kvantifikácia DNA/ expresia génov / mutačná analýza

Genetická analýza

Génová expresia

Hematologická analýza

Kryštalizácia proteínov

Meranie koncentrácie a čistoty proteínov

Meranie tukov, toxínov, ťažkých kovov (voltamperometrická analýza)

PCR kvantitatívna analýza nukleových kyselín

Prietoková cytometria

Skríning mikroorganizmov

Stanovenie otcovstva – DNA analýza