Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výskumná infraštruktúra SAV

Merania, analýzy a technológie – fyzikálne / chemické

Analýza organickej hmoty (C, biomasa)

Enkapsulácia a vývoj mikrokapsúl

Gélová permeačná chromatografia

HPLC / UHPLC analýza / ultrachromatografia

Kontrolovaná polymerizácia - laboratórium pre prípravu superabsorbentov a hydrogélov, pokrývanie povrchov

Meranie fyzikálnych vlastností tuhých látok / mechanických vlastností materiálov a konštrukcií / príprava povrchov

Analýza povrchových vlastností

Defektoskopia, porozimetria

Elektrické – vodivosť, napätie, magnetizmus

Elektroforéza / gélová elektroforéza

Elektrolýza a tepelná úprava vzoriek

Granulometria

Indentácia/nanoindentácia

Iónová depozícia

Kalorimetria

Laserová rozptylometria/extenzometria

Meranie distribúcie nanočastíc/ povrchového náboja

Meranie magnetických vlastností látok

Metalografická a mineralogická príprava materiálov

Objemová analýza/ sorbčná analýza

Príprava a nanášanie tenkých vrstiev

Profilometria

Respirometria – biologická aktivita

Plynová chromatografia/ kvapalinová chromatografia/ iónová chromatografia

Pulzná laserová polymerizácia

Reológia tekutín a tavenín

RTG analýzy

Elektrónová difrakcia

Fázová štruktúrna analýza

RTG difrakcia

XRF mikroskopia, plošné mapovanie

Spektrometria

Atómová emisná /absorbčná AES/AAS

Fluorescenčná, WDS

Hmotnostná – ICP –MS

Hmotnostná – MS / stabilné izotopy / GC

Hmotnostná – proteínová

Chemiluminiscenčná

ICP – CCD

Infračervená FTIR

Katódoluminiscencia (CL)

Laserová LEA

NMR spektrometria

Ramanovská

Spektrofotometria / nanospektrofotometria

Spektropolarimetria

Ultrafialová UVIS

Termické analýzy

TGA/DTA, diferenciálna kalorimetria (DSC)

Termomechanická analýza a dynamická analýza TMA-DMA

Výkonová rtg tomografia objektov / CT

Morfológia, tomografia objektov a materiálov

MRI tomografia pre tenké vrstvy