Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Infraštruktúra SAV v kontexte EÚ

Súčasný stav budovania výskumnej infraštruktúry v SAV umožňuje zapájanie sa a zahájenie konaní vedúcich k zaradeniu sa do nadnárodného a európskeho výskumného priestoru v rámci výskumných štruktúr.

Predstavujeme

CSČ SAV - Výpočtové stredisko – Slovenská infraštruktúra pre vysoko výkonné počítanie (SIVVP)

od roku 2015 člen konzorcia PRACE - The Partnership for Advanced. Computing in Europe, v rámci štruktúr ESFRI, ktoré určujú nové výskumné infraštruktúry (RI) celoeurópskeho záujmu, zodpovedajúce dlhodobým potrebám európskych výskumných komunít, zahŕňajúc všetky vedecké oblasti, bez ohľadu na možné umiestnenie.
SAV sa týmto radí v rámci významných výpočtových pracovísk EU ako virtuálne centrum pre počítačové modelovanie a simulovanie vo vedách fyzikálno-chemických, biologických, ako aj v materiálových technológiách. Pracoviská SIVVP zároveň už pôsobia ako školiace pracovisko na úrovni projektov H2020 PRACE-4IP.

http://www.sivvp.sk/home/

Národná sieť seizmických staníc (NSSS SR), Ústav vied o Zemi SAV

v roku 2015 bolo podpísané Memorandum CE3RN ( Central and Eastern European Earthquake Reasearch Network) pre zabezpečenie pozície na vstup do H2020 a ERI medzi Ústavom vied o Zemi SAV a členmi CE3RN zo 7 krajín EU.
Od roku 2015 sa pripravuje Memorandum o zapojení sa SR a SAV cestou Národnej siete seizmických staníc - NSSS SR do konzorcia EPOS - European Plate Observing System, v rámci ESFRI štruktúry. (The European Plate Observing System je plánovaná výskumná infraštruktúra pre výskum v oblasti vied o Zemi / solid Earth, integrujúca existujúce štruktúry pre inovatívny multidisciplinárny výskum Zeme)
NSSS SR je už členom európskych zoskupení:
Dátové centrum ORFEUS - Observatories and Research Facilities for European Seismology, je prepojené s Incorporated Research Institutions For Seismology – IRIS, http://www.iris.edu/.
ISC - International Seismological Centre
EMSC-CSEM - European-Mediterranean Seismological Centre
ALP-Array – projekt európskeho významu, sieť monitorovacích seizmických staníc na území štyroch európskych štátov.

http://www.seismology.sk/National_Network/national_network_S.html
http://www.seismology.sk/Makroseizmika/makro1.php

Zbierkový Fond, Taxonomický Fond, Botanický ústav SAV

spolu s ďalšími slovenskými pracoviskami tvorí slovenské konzorcium NATAF (National Taxonomic Facility), ktoré je od roku 2010 prijaté do Konzorcia európskych taxonomických inštitúcií (Consorcium of European Taxonomic Facilities, CETAF).
Je pripravovaná európska výskumná infraštruktúra EUCOLL - European Science Collection Infrastructure so zameraním na svetový informačný zbierkový fond.
EUCOLL navrhuje integrovať všetky zbierky (geosféra, biosféra) s využitím progresívnych digitálnych a genomických technológií s cieľom zrevolucionizovať ich výskumné využitie v rámci Európskeho výskumného priestoru.

http://iapt-taxon.org/index_layer.php?page=s_contact
https://www.cbd.int/gti/

Slovenský archív sociálnych dát, Sociologický ústav SAV

Archív vznikol z potreby vytvoriť podľa medzinárodných štandardov metodiku systematizácie, spracovávania dát spolu s dokumentáciou z empirických sociologických výskumov v elektronickej aj tlačenej podobe. Slovenský archív sociálnych dát (SASD) – člen CESSDA - Council of European Social Science Data Archives od roku 2013. CESSDA je strešnou organizáciou pre spoločenskovedné dátové archívy v Európe.
V súčasnosti prebieha proces transformácie tejto organizácie na European Research Infrastructure Consortium (CESSDA ERIC).

http://sasd.sav.sk/sk/

Európsky archív vírusových kmeňov, Virologický ústav SAV

Projekt európskeho významu pre štúdium a zabezpečenie archivácie vírusov. V súčasnosti zaznamenávame expanziu európskej výskumnej kapacity v tejto oblasti ako reakciu na nové vírusy, a to hlavne v súvislosti so zabezpečením diagnostiky, terapie a bezpečnosti ľudstva aj zvierat, a kontroly pred epidémiami a patogénnymi zmenami
Plánuje sa zapojenie do štruktúr ESFRI / BBMRI ERIC.

http://global.european-virus-archive.com/

Zbierka kultúr kvasiniek, Chemický ústav SAV

V Zbierke je uložených približne 3300 kmeňov kvasiniek, okrem iných napr. kmene dôležité z hľadiska medicínskeho, kmene technologicky významné (hlavne pivovarské a vinárske kvasinky) a kvasinky izolované z rôznych prírodných zdrojov (voda, pôda, rastlinný materiál).
Zbierka je členom Európskeho združenia zbierok mikroorganizmov (ECCO), Svetovej federácie zbierok mikroorganizmov (WFCC) a má Štatút medzinárodného ukladacieho miesta pre právne chránené kmene.

http://ccy.sk/index.php/13-ccy/1-zbierka-kultur-kvasiniek

Z uceleného materiálu o infraštruktúre SAV sú vytypované ďalšie možnosti pre SAV t.j. vhodné celky, ktoré sú súčasťou nadnárodných zoskupení alebo majú šancu uchádzať sa o zaradenie do nadnárodnej, celoeurópskej siete.

Meteorické dátové centrum – Astronomický ústav SAV

Funkčná databáza pozorovaní a záznamov - slúži a dopĺňa sa s celosvetovým pôsobením a významom.

http://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/

Slovenský národný korpus – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Jedná sa o špecifický súbor jazykových dát, ktorý sa buduje v elektronickej podobe. V korpusových dátach sa dajú vyhľadávať jazykové informácie na výskumné, učebné a iné výlučne nekomerčné ciele.
Spolupracuje s viac ako 50 národnými korpusmi v oblasti slovanských aj neslovanských jazykov.

https://korpus.sk/

Slovenská databáza najstarších hudobných záznamov - Cantus Planus in Slovacia - Ústav hudobnej vedy SAV

Umožňuje voľný a univerzálny prístup k veľkému množstvu rukopisov z notového záznamu, písaný pred rokom 1600. Zameriava na sprístupňovanie najstarších rukopisov aj fragmentovaných zdrojov zo Slovenska formou fulltextovej databázy v anglickom jazyku.

Je súčasťou nadnárodného konzorcia Cantus INDEX.
Cantus Index je centrálnym katalógom chorálov, textov and melódii zastrešujúci niekoľko európskych krajín a Kanadu.

http://www.cantus.sk/
http://cantusindex.org/

ESS ERIC – Európska sociálna sonda – CSPV SAV Spoločenskovedný ústav

Projekt European Social Survey je realizovaný európskymi akademickými inštitúciami opakovane v dvojročných kolách od roku 2001. Od roku 2013 funguje ako konzorcium ERIC. Tím SvÚ CSPV SAV koordinuje projekt ESS na národnej úrovni od 2003. V roku 2018 sa Slovensko stalo riadnym členom ESS ERIC.

Európska sociálna sonda (European Social Survey - ESS) je medzinárodný komparatívny sociálny prieskum vytvorený v akademickom prostredí. Je koordinovaný hlavným vedeckým tímom, na čele ktorého stojí prof. Rory Fitzgerald zo City, University of London (Veľká Británia). Jedným z hlavných cieľov ESS ERIC je sledovať stabilitu a zmeny v sociálnej štruktúre, v podmienkach a postojoch v Európe a interpretovať sociálne, politické a morálne premeny Európy.

Dáta z tohto metodologicky mimoriadne precízneho projektu sú voľne dostupné tu:
https://www.europeansocialsurvey.org/data/country.html?c=slovakia
Národná stránka projektu je tu:
https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/slovakia/