Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

   Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography Marburg, Nemecko 16.02.2018 16.02.2019
  Teokracia: lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy Bratislava 25.02.2019 27.02.2019
   Vladimír Petrík: Človek a literatúra (Pamäť literárnej vedy) Bratislava 21.03.2019 21.03.2019
  BYPoS 2019 Hotel Marlene, Oščadnica 25.03.2019 28.03.2019
   Kontakty literatúry (modely – identity – reprezentácie) - venované Rudolfovi Chmelovi Bratislava 11.04.2019 12.04.2019
   18. krajinno-ekologické sympózium - Krajinná diverzita a biodiverzita Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 23.04.2019 27.04.2019
   17-th International Symposium “Metallography & Fractography 2019” Nový Smokovec 24.04.2019 26.04.2019
  46. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
  46. výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 Bratislava 07.05.2019 07.05.2019
  Engineering Ceramics 2019 – Ceramics for People Smolenice, Slovensko 12.05.2019 16.05.2019
   Pamäť literárnej vedy XV: Rudo Brtáň Bratislava 13.05.2019 13.05.2019
  20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - KELTI Stará Lesná 14.05.2019 17.05.2019
  Gejza Horák – 100. výročie narodenia slovenského jazykovedca Bratislava 15.05.2019 15.05.2019
   Literatúra očami Ruda Brtáňa (Pamäť literárnej vedy) Bratislava 16.05.2019 16.05.2019
  DISEASE MODIFYING THERAPY AND COMPLEX PREVENTION OF HUMAN TAUOPATHIES Smolenice 21.05.2019 24.05.2019
   Psychologie práce a organizace 2019 Brno 22.05.2019 23.05.2019
   Measurement 2019 KC Smolenice SAV 27.05.2019 29.05.2019
   ANIMAL PHYSIOLOGY 2019 Vyhne, Slovensko 27.05.2019 29.05.2019
   17th Czech and Slovak Conference on Magnetism June 3-7, 2019 Košice, Slovakia Košice 03.06.2019 07.06.2019
  CEQIP 2019 – Central European Quantum Information Processing Skalica, Slovensko 03.06.2019 06.06.2019
   Karlovarské právnické dni Karlove Vary 13.06.2019 15.06.2019
  12. sympózium o katecholamínoch a iných neurotransmiteroch v strese Smolenice, Slovensko 15.06.2019 19.06.2019
  Praktická Astrofyzika: od proposalu k publikácii Astronomický ústav Slovenskej Akadémie vied, Tatranská Lomnica 17.06.2019 27.06.2019
  APCOM 2019 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 19.06.2019 21.06.2019
  mODa12 KC Smolenice SAV 23.06.2019 28.06.2019
  BIMac 2019, 23. Medzinárodná bratislavská konferencia o makromolekulách Hotel Falkensteiner Bratislava, SR 30.06.2019 03.07.2019
   Konferencia Medzinárodnej spoločnosti pre kritickú psychológiu zdravia Bratislava 14.07.2019 17.07.2019
   21. medzinárodna konferencia Popisná zložitosť formálnych systémov (DCFS 2019) Košice 17.07.2019 19.07.2019
   24. medzinárodná konferencia Implementácia a aplikácia automatov (CIAA 2019) Košice 22.07.2019 25.07.2019
  6. česko-slovenská mykologická konferencia Stará Lesná 03.09.2019 07.09.2019
   XXI. slovenská onomastická konferencia Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte Nitra 10.09.2019 12.09.2019
   Česko-slovenské konfrontácie 2019 Bratislava 12.09.2019 12.09.2019
  Stredoeurópsky míting o genómovej stabilite a dynamike Bratislava 26.09.2019 27.09.2019
  Axiologický výskum slovanských jazykov Bratislava 01.10.2019 04.10.2019
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2019 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 03.10.2019 04.10.2019
   Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia Bratislava 08.10.2019 08.10.2019
   ISTROS 2019 - Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička 20.10.2019 25.10.2019
  Celoslovenské stretnutie jazykovedcov a valné zhromaždenie SJS pri SAV Bratislava 23.10.2019 24.10.2019
   Literatúra na prelome – podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Waste Recycling 22 Krakov, Poľsko 24.10.2019 25.10.2019
  3. Konferencia INSTRUCT-ULTRA o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 07.11.2019 08.11.2019
  Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku Bratislava 18.11.2019 22.11.2019
   Premeny modernizmu v literatúre prvej polovice 20. storočia Bratislava 19.11.2019 19.11.2019
  XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov Nitra 21.11.2019 22.11.2019
  31. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Nitra 04.12.2019 07.12.2019

Staršie konferencie SAV

  Oživovanie hradov Bratislava 13.02.2018 14.02.2018
   11th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 25.02.2018 02.03.2018
  Vedecký seminár Slovenskej archeologickej spoločnosti Bratislava 11.04.2018 12.04.2018
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici Dobrá Voda 11.04.2018 11.04.2018
   Stretnutie Európskej Geovednej Únie 2018 Rakúsko, Viedeň 18.04.2018 19.04.2018
  Vznik ČSR (identity, lojality) Martin 25.04.2018 25.04.2018
  Kniežacia hrobka z Popradu, Okrúhly stôl Poprad 26.04.2018 27.04.2018
   Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2018 Bratislava 01.05.2018 06.06.2018
  Die Mehrsprachigkeit im Donauraum vor und nach 1918 Viedeň 03.05.2018 04.05.2018
  „Diagnostics and prevention of neurodegenerative diseases with focus to Alzheimer´s disease“ Smolenice 09.05.2018 12.05.2018
   45. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  45. výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  Médiá, miesta a rituály žien a medzi ženami. Ku kultúrnym dejinám ženskej komunikácie v Habsburskej monarchii Smolenice 21.05.2018 23.05.2018
   EKOMSTAT 2018 Trenčianske Teplice 27.05.2018 31.05.2018
   Druhý slovenský workshop ELRC Bratislava 30.05.2018 30.05.2018
  Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve Bratislava 30.05.2018 31.05.2018
   Kolokvium História skla 2018 Hanušovce nad Topľou/Krosno/Trzynice 01.06.2018 01.06.2018
  Trh práce na Slovensku 2018 Inštitút pre výskum práce, a rodiny, Bratislava 03.06.2018 07.06.2018
  ANIMAL PHYSIOLOGY 2018 Krakov, Poľsko 13.06.2018 15.06.2018
  Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny Bratislava 16.06.2018 17.06.2018
   Kolokvium Nádoby datované mincami Košice 01.09.2018 01.09.2018
  The 10th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Smolenice 03.09.2018 05.09.2018
  Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XIII. ročník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Pavilón 2 04.09.2018 05.09.2018
  Fyzika komét po misii Rosetta: Nevyriešené problémy Stará Lesná 05.09.2018 07.09.2018
  30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu Nitra 06.09.2018 08.09.2018
   Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Zvolen 14.09.2018 14.09.2018
  50. výročie augusta 1968 Bratislava 18.09.2018 18.09.2018
  Slovensko a Rusko v prelomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti Prešov 21.09.2018 23.09.2018
  Techniky pozorovania, prístroje a veda pre metrové ďalekohľady II KC Academia, Stará Lesná, Slovensko 24.09.2018 28.09.2018
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2018 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 04.10.2018 05.10.2018
   Sympózium kachlice krásnych slohov Trebišov 09.10.2018 11.10.2018
   Biotechnológie a kovy 2018 - 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ústav geotechniky SAV, Košice 11.10.2018 12.10.2018
  Vznik ČSR z hľadiska Strednej Európy Varšava 12.10.2018 13.10.2018
  Popolnicové polia a doba halštatská v strednej Európe Smolenice 15.10.2018 19.10.2018
   9. odborný seminár “Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi” Borinka, Slovensko 15.10.2018 16.10.2018
  Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie Čachtice 16.10.2018 16.10.2018
  Funkčné kompozitné materiály 2018 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47, Košice 16.10.2018 16.10.2018
   19. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia a Micro workshop 2018 Česká republika, Praha 17.10.2018 19.10.2018
  Ruskí exulanti na Slovensku 1918 – 1945 Brodzany 18.10.2018 18.10.2018
  Diversity of Identities in Praehistory, Early History and Presence. Nitra 29.10.2018 30.10.2018
  Vývoj slovenskej ekonomiky Bratislava 05.11.2018 05.11.2018
  Virtual heritage 2018 Bratislava 12.11.2018 15.11.2018
   30. Medzinárodné sympózium Grundprobleme Brno 14.11.2018 16.11.2018
   27. stretnutie východoslovenských archeológov Košice 14.11.2018 14.11.2018
   INSTRUCT-ULTRA "2nd Structural Biology Meeting" Bratislava, Slovakia, Hotel Tatra 15.11.2018 16.11.2018
  Divadelné obrazy Jána Zavarského Bratislava - Malé kongresové centrum SAV na Štefánikovej ulici 3 20.11.2018 20.11.2018
   XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov Banská Bystrica 21.11.2018 23.11.2018
  Zoológia 2018 Zvolen 22.11.2018 24.11.2018
  Smolenice GOLDCAT workshop Smolenice, Slovensko 22.11.2018 24.11.2018
   VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna Bratislava 29.11.2018 29.11.2018
   Zasadnutie predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie a 5. pracovná porada o onomastickej terminológii Bratislava 29.11.2018 29.11.2018
   Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
   Fortifikačné systémy Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
  Globálne existenciálne riziká 2018 Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
  Trh práce na Slovensku 2019+ Bratislava 06.12.2018 06.12.2018
  Digitalizácia, zmeny vonakjšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti Bratislava 07.12.2018 07.12.2018
   17. predvianočný geologický seminár SGS 2018 Slovensko, Bratislava 13.12.2018 13.12.2018
   Globálne hodnotové reťazce: Implikácie pre Slovenskú republiku Bratislava 18.12.2018 18.12.2018