Aktuality

Opustil nás Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.

10.9.2019, otvorené 834-krát

 

Vo veku 82 rokov nás 6. septembra 2019 opustil popredný slovenský algológ Prof. RNDr. František Hindák, DrSc., emeritný pracovník Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Narodil sa 25. marca 1937 v Modranke pri Trnave. Jeho vedecký život sa neodmysliteľne spája so štúdiom mikroskopických fototrofných organizmov – siníc/cyanobaktérií a rias. Po vysokoškolskom štúdiu ukončenom na Biologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1959) naštartoval svoju vedeckú kariéru v Bratislave v Laboratóriu rybárstva a hydrobiológie Pobočky ČSAPV. V roku 1968 nastúpil na miesto vedeckého pracovníka Botanického ústavu SAV v Bratislave (dnes Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV), kde pôsobil nepretržite až do konca svojej vedeckej činnosti. Internú ašpirantúru absolvoval na Mikrobiologickom ústave ČSAV v Třeboni.

Vo svojom odbore sa zdokonaľoval na viacerých zahraničných pobytoch, napr. na Kube, vo Švajčiarsku alebo v USA. Vedeckú hodnosť doktora biologických vied (DrSc.) získal v odbore Botanika (1979). Ako aktívny externý učiteľ Prírodovedeckej fakulty UK sa habilitoval na docenta (1992) a neskôr za profesora v odbore ekológie na TU vo Zvolene (2004).

Profesor František Hindák, rešpektovaný v domácej i zahraničnej vedeckej komunite, sa významne zaslúžil o poznanie cyanobaktérií a rias nielen na Slovensku, ale aj v rôznych častiach sveta. Pre vedu opísal 33 nových rodov a viac ako 170 nových taxónov. Vytvoril pozoruhodné súborné vedecké dielo o siniciach a zelených riasach vodných biotopov Slovenska. Bol autorom alebo spoluautorom viac ako 650 publikácií, z toho 27 je knižných diel, vrátane vysokoškolských učebníc. Za knihy o Sladkovodných riasach so spoluautorským kolektívom, za Základy systému a evolúcie výtrusných rastlín a o Tatranskom národnom parku získal Cenu Slovenského literárneho fondu (SLF). Za Fotografický atlas mikroskopických siníc Prémiu SLF. Organizoval medzinárodné vedecké sympóziá o biológii a taxonómii zelených rias v kongresových centrách SAV v Smoleniciach a v Starej Lesnej. Vedecké znalosti využíval pri mnohých hydrobiologických kurzoch usporiadaných na Slovensku a v zahraničí. Expertíznymi správami prispel k riešeniu úloh pre Štátnu ochranu prírody SR, TANAP, ako aj pre Bratislavu.

Vo viacerých medzinárodných vedeckých časopisoch pôsobil ako člen redakčných rád (Algologia, Annales de Limnology, Algological Studies, Fottea), bol hlavným redaktorom časopisu Biologia (Bratislava) a predsedom redakčnej rady časopisu Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV (SBS). Čestné členstvo mu bolo udelené od České botanické společnosti, Maďarskej fykologickej spoločnosti, Poľskej algologickej spoločnosti (PTF), Slovenskej limnologickej spoločnosti pri SAV a SBS pri SAV.

Ako člen Predsedníctva SAV viedol Komisiu pre životné prostredie (1992–1998), pracoval aj v Komisii pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov, obhajoby doktorských dizertačných prác z vedného odboru Botanika a Fyziológia rastlín, v Komisii pre vednú politiku a prognózy a v ďalších. Bol predsedom Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-ekologické vedy, emeritným členom Učenej spoločnosti SAV a členom Edičnej rady SAV.

Profesor František Hindák získal viaceré domáce a medzinárodné vyznamenania. Medzi najvýznamnejšie patria Strieborná i Zlatá plaketa SAV (1987, 1997), Medaila SAV za rozvoj vedy (2002), Cena SAV pri príležitosti 60-teho výročia založenia SAV (2013), Pamätná plaketa SAV (2003), Plaketa PF UK, Strieborná medaila SPU v Nitre (1997), Strieborná medaila VÚVH pri príležitosti 60. výročia založenia ústavu (2011), Medaila Palackého Univerzity v Olomouci za dlhoročnú spoluprácu (2013), Holubyho pamätná medaila SBS pri SAV (1984). V roku 2011 ho ocenil Slovenský literárny fond za celoživotnú aktivitu. Vedecký prínos profesora Hindáka pre Bratislavu, ako i jeho celoživotné dielo ocenilo aj hlavné mesto, v roku 2012 mu udelilo Cenu primátora mesta Bratislavy.

Odišiel od nás vedecký pracovník, ktorý svoj profesionálny život zasvätil algológii a stal sa jej legendou. Trvalo sa zapísal do povedomia slovenskej vedeckej komunity. Sme mu vďační za všetko, čo pre naše pracovisko a vedecký smer, ktorý rozvíjal, urobil.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým profesorom RNDr. Františkom Hindákom, DrSc. sa bude konať 12.septembra 2019 o 14. hodine na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.

Mgr. Anna Bérešová, PhD., riaditeľka Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Alumni SAV

Foto Mgr. Alica Hindáková, PhD.

 

 

 

Príloha

Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.