Aktuality

Medzinárodný poradný výbor si vypočul Stratégiu SAV 2030

Vložil(a): A. Nozdrovická, 3.7.2019, videné 595-krát

Po takmer roku sa dnes na pôde SAV stretli predstavitelia Slovenskej akadémie vied so zástupcami Medzinárodného poradného výboru (IAB) v zložení: prof. Marja Makarow, prof. Monica Ferraris, prof. Toivo Maimets a prof. Sijbolt Noorda. Prvou témou stretnutia bolo zhodnotenie činnosti SAV za uplynulý rok a predstavenie Stratégie SAV 2030.

Na úvod predseda SAV prof. Pavol Šajgalík zhodnotil uplynulý rok v živote akadémie, pričom osobitnú pozornosť venoval zmarenej transformácii ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie. Ocenil podpísanie Memoranda o spolupráci medzi SAV a dvomi najväčšími slovenskými univerzitami.

S hodnotením práce ústavov jednotlivých oddelení SAV pokračovali podpredsedovia SAV RNDr. Pavol Siman, PhD., prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., a RNDr. Miroslav Morovics, CSc. a doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Najdôležitejším bodom stretnutia bolo predstavenie strategických dokumentov, na príprave ktorých pracovali desiatky špičkových slovenských vedeckých kapacít. Slovensko doteraz takúto stratégiu nemalo. Dokument s názvom Stratégia SAV 2030. Úloha SAV vo výskumnom ekosystéme krajiny predstavil podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. Peter Samuely.

Ďalším bodom  diskusie bolo plánovanie ďalšieho hodnotenia ústavov SAV. Ing. Mária Omastová, DrSc., predstavila návrh Akreditačnej komisie, ku ktorému sa rozprúdila diskusia pozvaných členov IAB.

Na záver stretnutia zástupcovia IAB predniesli svoje odporúčania, ktoré v písomnej forme SAV zverejní po ich finalizácii.

Medzinárodný poradný výbor SAV zriadilo predsedníctvo akadémie v nadväznosti na priebeh a výsledky akreditácií ústavov SAV medzinárodným Meta-panelom odborníkov s ambíciou priebežne vyhodnocovať realizáciu sformulovaných odporúčaní v kontexte ďalšieho rozvoja a skvalitňovania pôsobenia SAV vo vedeckovýskumnom priestore na Slovensku aj v zahraničí. (an)

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Stretnutie predstaviteľov SAV so zástupcami Medzinárodného poradného výboru
Príloha

Zástupcovia IAB a predseda SAV